Olika stöd och insatser till utrikes födda män och kvinnor

25 november 2019

Utrikes födda kvinnor som är inskrivna på Arbetsförmedlingen anvisas i högre grad till insatser med syfte att uppfylla aktivitetskraven än att insatsen ska leda till jobb. Män däremot matchas i större utsträckning mot lediga jobb eller hänvisas till arbetsmarknadsnära insatser. Det konstaterar Arbetsförmedlingen i en rapport som undersökt möten och kontakter mellan arbetsförmedlare och arbetssökande.

Rapporten visar att arbetsförmedlare, när de ska hantera obalansen mellan de krav som ställs på dem och de resurser de har att tillgå, utvecklar strategier för att förenkla arbetet. Det tar sig uttryck i att arbetsförmedlare i stor utsträckning tillskriver utrikes födda kvinnor och män olika egenskaper. Dessa uppfattningar påverkar hur arbetsförmedlarna förhåller sig till kvinnor respektive män i möten och kontakter.

– Att utgå från stereotypa föreställningar om manligt och kvinnligt vid beslut och bedömningar fungerar som ett sätt att hantera arbetssituationer som ofta upplevs som svåra och stressfyllda. Men samtidigt kan detta innebära att kvinnor i lägre grad än männen får det stöd de behöver för att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Petra Nilsson, enhetschef på Analysavdelningen.

Kvinnor med kort utbildning och liten arbetslivserfarenhet har i större grad bristfälliga kompetenskartläggningar. Rapporten visar att det behövs en jämnare fördelning av insatser, stöd och tid för att minska risken för att sysselsättningsgapet mellan könen fortsätter att öka.

– Rapporten är en del i vårt arbete för att vi ska utveckla vår verksamhet och jobba mer aktivt och systematiskt med nyanlända kvinnor, kartlägga kompetenser och matcha till jobb. I det nu pågående projektet, ”Jämställd etablering”, arbetar vi med att lika många kvinnor som män ska få aktiva förmedlingsinsatser, säger Eva-Lisa Höglund, verksamhetsområdesdirektör Arbetssökande.

Rapporten Vad händer i mötet? En studie av hur arbetsförmedlares arbetssätt kan bidra till ökad jämställdhet finns att hämtas i högerspalten. Studien är en del av den handlingsplan som Arbetsförmedlingen tagit fram på uppdrag av regeringen för att fler utrikesfödda kvinnor med kort eller ingen utbildning ska börja arbeta eller studera.