Pressmeddelande, 10 maj 2017

Fler är arbetslösa

För första gången sedan 2013 stiger antalet arbetslösa.  I april var de 364 000, en ökning med 4 000 på ett år.  En förklaring är att fler nyanlända nu är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Arbetslöshetsnivån i slutet av april är totalt 7,5 procent. Men det är stora skillnader mellan utvecklingen för inrikes- och utrikes födda. Medan antalet inrikes födda som är inskrivna på Arbetsförmedlingen fortsätter att minska, ökar antalet utrikes födda. Den här utvecklingen beror på att fler nyanlända har fått sina uppehållstillstånd och deltar i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Därmed räknas de in bland utrikes födda arbetslösa.

I slutet på april var arbetslöshetsnivån för inrikes födda 4,0 procent, jämfört med 22,1 procent bland utrikes födda.

-         Den ökning som vi nu ser av antalet arbetslösa är väntad. Många av de flyktingar som kom till Sverige hösten 2015 har skrivits in i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Därför ska den här ökningen av arbetslösa inte ses som ett tecken på en svagare arbetsmarknad, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Varslen fortsätter att ligga på låga nivåer. Under årets fyra första månader har 11 500 varsel om uppsägning anmälts till Arbetsförmedlingen. Det kan jämföras med 13 200 under samma period förra året. Även antalet nya lediga platser som annonseras i Platsbanken fortsätter att vara på en mycket hög nivå.

        Vi har en mycket stark arbetsmarknad, flera arbetsgivare rapporterar att de har brist på arbetskraft. Därför är det viktigt att vi bättre lyckas ta tillvara den kompetens som finns hos nyanlända, säger Annika Sundén.

Kort om arbetsmarknaden i april

Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2016.

  •  7,5 procent var inskrivna som arbetslösa (7,5).* Sammanlagt 364 464 personer (360 463) varav 62 440 inom etablering (46 399). 
  •  10,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,6).* Sammanlagt 53 837 personer (60 905) varav 12 040 inom etablering (7 953).
  • 186      634 personer var öppet arbetslösa (181 154) varav 39 997 inom etablering
         (29 420).
  •  177 830 personer deltog i program med aktivitetsstöd (177 830) varav 22 443 inom etablering (16 979). 
  •  17 922 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (21 225) varav 1 310 inom etablering (1 842). 
  • 37      821 personer fick arbete (45 110) varav 1 426 inom etablering (1 018).
  •  6,2 procent av de inskrivna arbetslösa övergick till arbete under månaden, enligt säsongsrensade trendvärden. Detta är lägre än föregående månader.  
  •  2 210 personer varslades om uppsägning (3 512). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

För kommentarer: Annika Sundén, analyschef, 010-488   94 20

För information: Andreas Mångs, analytiker, 010-488 31   94

Presskontakt: Anna-Lena Immo, pressekreterare,   010-488 35 99 

Månadsstatistiken för maj publiceras den 15 juni kl. 8:00

Fakta om statistiken 

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

För kommentarer: Annika Sundén, analyschef, 010-488   94 20

För information: Andreas Mångs, analytiker, 010-488 31   94

Presskontakt: Anna-Lena Immo, pressekreterare,   010-488 35 99


Följ oss på Twitter: @PressAf