Utvecklat samarbete med Kriminalvården

Publicerad: 2021-12-21

Antalet klienter vid frivården som behöver stödet beräknas öka kraftigt de närmaste åren. För att möta detta behöver myndigheternas resurser organiseras så att fler får ett ändamålsenligt stöd. Ingen deltagare i Krami kommer att stå utan insats.

Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården behöver utvecklas. Dels på grund av att antalet klienter i frivården väntas öka, dels för verksamheten behöver anpassas så att likvärdig service kan ges i hela landet.

Det är utifrån denna bakgrund som Nationella samarbetsgruppen för Arbetsförmedlingen och Kriminalvården, NSG, hösten 2020 initierade en översyn av det pågående samarbetet myndigheterna emellan. Översynen mynnande ut i följande slutsatser:

Fortsatt myndighetssamarbete behövs för att säkerställa att en utsatt grupp som står långt från arbetsmarknaden får adekvat stöd. Det är också en viktig del i det återfallsförebyggande arbetet.

  • Samarbetet behöver regleras i förordningstext för att säkerställa hållbarhet över tid.
  • Lagändringar förväntas göra att antalet klienter som blir aktuella för frivården ökar, samt att övervakningsperioderna förlängs för de flesta klienter. En ny organisation behövs därmed för att möta kommande behov.
  • Genom fristående aktörer inom arbetslivsinriktad rehabilitering och reglerade samverkansuppdrag (som Finsam, samordningsförbund med flera) kan insatser erbjudas för fler individer inom målgruppen vid frivården i hela landet oavsett bostadsort. Tidigare upphandlingar har visat att det finns en bred kompetens inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Ingen deltagare i Krami kommer att stå utan insats.
  • Samarbetet behöver anpassas utifrån Arbetsförmedlingens reformering och organiseras för att likvärdig service i hela landet ska säkerställas. Krami finns idag på 15 orter i landet och når endast en liten del av klienterna i frivården, varför Krami föreslås ersättas med arbetssätt som ger stöd till fler kunder/klienter.

Ännu är inte några beslut fattade hos myndigheterna till följd av behovet av nya samarbetsformer. En samverkansprocess som inkluderar risk- och konsekvensanalyser pågår. Inga förändringar kommer att ske före det finns helt utbyggda lösningar på plats. I det vidare arbetet kommer säkerhetsfrågor och berörda aktörers förmåga och möjligheter att möta denna kundgrupp att prioriteras.

– Det finns stora vinster i ett fortsatt myndighetssamarbete för att säkerställa att en utsatt grupp som står långt från arbetsmarknaden får adekvat stöd. Det är också viktigt för att färre personer ska återfalla i brott samt minska utanförskapet, säger Maria Kindahl, biträdande verksamhetsdirektör för VO Arbetssökande.

Vad är samarbetet med Kriminalvården?

Samarbetet med Kriminalvården är uppdelat i tre delar med totalt cirka 4000 deltagare varav drygt 1800 i anstalt, drygt 1700 i frivård och knappt 400 i Krami. Cirka 75 personer från Arbetsförmedlingen arbetar vid anstalt och frivård.

Vad är Krami?

Krami är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Sveriges kommuner och finns på 15 orter i Sverige. Krami riktar sig till klienter inom Kriminalvården för att erbjuda stöd och vägledning till arbete eller studier. Under 2020 fick cirka 370 personer stöd inom Krami. 22 medarbetare från Arbetsförmedlingen arbetar inom uppdraget Krami. Ungefär lika många personer arbetar i uppdraget från Kriminalvården respektive kommun.