Arbetsförmedlingen svarar på remiss om lagförändringar

Publicerad: 2021-11-12

Reformeringen av Arbetsförmedlingen går vidare. Arbetsförmedlingen har lämnat sitt remissvar om förslag till lagförändringar för den reformerade myndigheten.

I september skickade Arbetsmarknadsdepartementet ut en departementspromemoria på remiss till Arbetsförmedlingen och en rad andra myndigheter och intressenter.

Promemorian fokuserar i huvudsak på förändringar i lag, men innehåller också en beskrivning av inriktningen för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Nu har myndigheten lämnat sitt remissvar.

Remissvaret i korthet

I remissvaret lyfter Arbetsförmedlingen bland annat följande:

  • I stort är Arbetsförmedlingen positiv till lagförslagen som lämnas i promemorian, men föreslår justeringar på vissa områden. Till exempel anser myndigheten att hanteringen av varsel fortfarande ska omfattas av ett starkt sekretesskydd.
  • I promemorian föreslås en ny insats som kallas förmedlingsinsats. Arbetsförmedlingen tycker inte det är tydligt vad det innebär och ber därför om förtydliganden.
  • Arbetsförmedlingen kommer även i fortsättningen att vara en myndighet med omfattande verksamhet. Förslagen i promemorian är förknippade med stora kostnader i myndighetens uppdrag att säkra en lokal närvaro, samverkan, ett tillräckligt marknadsutbud och digital infrastruktur.
  • Arbetsförmedlingen ser positivt på att styrningen av det reformerade systemet är på en övergripande nivå. Det ger myndigheten utrymme att utforma delar av verksamheten utifrån sin expertroll.
  • För att Arbetsförmedlingen ska kunna fungera som ett nav för de olika aktörer som samspelar i genomförandet av arbetsmarknadspolitiken, behöver det finnas en tydlig ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadens aktörer och en balans mellan rustande och matchande insatser.
  • Utifrån myndighetens förändrade roll bör regeringen överväga att byta namn på myndigheten från Arbetsförmedlingen till Arbetsmarknadsmyndigheten. Det speglar bättre myndighetens roll i det reformerade systemet.

Hänsyn till arbetsmarknadsläget

Arbetsförmedlingen har också valt att lämna allmänna synpunkter samt beskrivningar av arbetsmarknadsläget. I det fortsatta reformeringsarbetet ser myndigheten det som särskilt viktigt att:

  • Ta hänsyn till det förändrade läget på arbetsmarknaden och den strukturomvandling som pågår. Långtidsarbetslösheten är på historiskt höga nivåer där en allt större grupp behöver rustande insatser för att komma i arbete.
  • Utbildningsväsendet har förutsättningar att möta arbetssökandes behov av utbildning och möta arbetsgivarnas efterfrågan av kompetens. För att motverka långtidsarbetslöshet och lösa kompetensbristen är det centralt att samhället klarar utbildningsutmaningen.
  • Det finns en flexibilitet och balans mellan Arbetsförmedlingens anslag. Till exempel begränsar den nuvarande anslagskonstruktion möjligheterna att anvisa vissa grupper av arbetssökande till matchningstjänster.