Likvärdig service målet när samarbetet med Kriminalvården förändras

Publicerad: 2021-11-05

Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården behöver utvecklas. Dels behöver verksamheten anpassas så att likvärdig service kan ges i hela landet, dels på grund av att antalet klienter i frivården väntas öka.

Låt oss stoppa att människor utnyttjas på jobbet - Myndigheter mot arbetslivskriminalitet

Det är bakgrunden till att Nationella samarbetsgruppen för Arbetsförmedlingen och Kriminalvården, NSG, hösten 2020 kom överens om att se över och föreslå hur ett framtida samarbete ska se ut mellan myndigheterna.

Samarbetet behöver anpassas utifrån Arbetsförmedlingens reformering och organiseras för att likvärdig service i hela landet ska säkerställas. Krami (ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och enskilda kommuner) finns idag på 15 orter i landet och når endast en liten del av klienterna i frivården, varför Krami föreslås ersättas med arbetssätt som ger stöd till fler klienter.

För att säkerställa en likvärdig service behöver upphandlade leverantörer och andra samverkanslösningar exempelvis samordningsförbund användas för att möta klienternas behov.

Dessutom förväntas lagändringar göra att antalet klienter som blir aktuella för frivården ökar, samt att övervakningsperioderna förlängs för de flesta. Att då växla upp Krami i dess nuvarande form skulle ta mycket personalresurser i anspråk i förhållande till resultaten. I kommuner som erbjuder Krami går 33 procent av deltagarna vidare till jobb eller utbildning, vilket kan jämföras med 27 procent i kommuner som inte erbjuder Krami.

– Det finns stora vinster i ett fortsatt myndighetssamarbete för att säkerställa att en utsatt grupp som står långt från arbetsmarknaden får adekvat stöd. Det är också viktigt för att färre personer ska återfalla i brott samt minska utanförskapet, säger Maria Kindahl, biträdande verksamhetsdirektör för VO Arbetssökande.

Fakta

Vad är samarbetet med Kriminalvården?

Samarbetet med Kriminalvården är uppdelat i tre delar med totalt ca 4000 deltagare varav drygt 1800 i anstalt, drygt 1700 i frivård och knappt 400 i Krami.

I samarbetet ansvarar Arbetsförmedlingen för bedömningen av klientens behov och planering av myndighetens ordinarie insatser, vilket sker samordnat med Kriminalvården.

Vad är Krami?

Krami är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården där även enskilda kommuner ingår. Krami finns på 15 orter i Sverige och riktar sig till klienter inom Kriminalvården för att erbjuda stöd och vägledning till arbete eller studier. Under 2020 fick cirka 370 personer stöd inom Krami.

I kommuner som erbjuder Krami går 33 procent till arbete eller studier efter 180 dagar efter skyddstillsyn eller villkorlig frigivning. Motsvarande siffra i kommuner som inte erbjuder Krami är 27 procent.