Ny rapport om likvärdig service till regeringen

Publicerad: 2021-10-01

Arbetsförmedlingen har lämnat en ny återrapport om det pågående arbetet med att säkerställa en tillgänglig och likvärdig service i hela landet. Rapporten beskriver arbetet så här långt och den fortsatta utvecklingen.

Arbetsförmedlingens flagga

För de flesta arbetssökande och arbetsgivare har Arbetsförmedlingens utveckling av digitala tjänster och service på distans underlättat kontakterna med myndigheten. Det har också medfört att en stor del av myndighetens service, kompetens och expertis blivit mer tillgänglig i hela landet och därmed mer likvärdig.

Den tekniska utvecklingen utgör dock bara en del av lösningen. För att arbetssökande och arbetsgivare ska få det stöd de behöver utvecklar och samordnar Arbetsförmedlingen därför tjänster i fler kanaler, både i egen och avtalad regi. Det sker bland annat genom servicekontor samt i samarbete med kommuner, andra myndigheter och aktörer.

Samtidigt behöver myndigheten beakta de ekonomiska förutsättningarna. Regeringens budgetproposition innebär en nästan oförändrad förvaltningsbudget 2022, men också aviserade besparingar på 700 miljoner under 2023 och 2024.

Utvecklingsarbetet fortsätter

För att kunna ge ett effektivt stöd till arbetssökande och arbetsgivare är en väl fungerande samverkan mellan många olika aktörer central. Myndigheten fortsätter därför arbetet med att utveckla tydligare kontaktvägar, mer enhetliga samarbetssätt och digitala informationslösningar i dialog med kommuner och andra samarbetspartners.

Arbetsförmedlingen konstaterar också att fortsatt utveckling av service på distans och digitala tjänster är viktig. Det gäller särskilt ur tillgänglighetsperspektiv för arbetssökande med funktionsnedsättning och personer som är i behov av språkstöd.

Tre nya samarbetslösningar

Möjlighet till fysiska möten säkerställer Arbetsförmedlingen med egna kontor, samarbetslösningar, servicekontor och fristående aktörer.

Kring årsskiftet kommer Arbetsförmedlingen vid behov att kunna erbjuda förbokade fysiska möten för arbetssökande i hela landet i 211 av landets 290 kommuner. Det kan jämföras med att myndigheten vid ingången av 2019 hade egna kontor i 218 kommuner. För de återstående 79 kommunerna utgör ett närliggande kontor eller samarbetslösning i annan kommun en ändamålsenlig lösning.

Arbetsförmedlingen har dessutom identifierat behov av att kunna erbjuda fysiska möten i egen regi i ytterligare tre kommuner i Jämtlands län. Det pågår dialog för att etablera samarbetslösningar i Krokom, Bräcke och Berg.

Fler servicekontor

Någon ytterligare utbyggnad av den lokala närvaron i egen regi planerar Arbetsförmedlingen inte för. Istället sker utbyggnad i första hand genom nya servicekontor och fristående aktörer.

I oktober kan 104 servicekontor runtom i landet ta emot arbetssökande för enklare ärenden och i början av nästa år gäller det på samtliga 120 servicekontor i 110 kommuner. Regeringen har dessutom gett Statens servicecenter i uppdrag att öppna ytterligare minst 28 servicekontor i landet.

Servicekontoren är uppskattade bland annat för sina generösare öppettider och möjligheten för kunderna att få hjälp med ärenden för flera myndigheter på samma gång. I Stockholm innebär det dessutom en utbyggnad av kundtorgsverksamheten under året – från fem till nio adresser.

De fristående aktörerna, 183 leverantörer i 229 kommuner i augusti 2021, står för en allt större del av kontakterna med arbetssökande och arbetsgivare och utgör därmed också en viktig del av den lokala närvaron.