Arbetsförmedlingen lämnar ny rapport om likvärdig service

Publicerad: 2021-06-16

Samordnade tjänster både i egen och avtalad regi. Så bygger Arbetsförmedlingen en likvärdig service för arbetssökande och arbetsgivare i hela landet. I en ny återrapport till regeringen ger myndigheten en omfattande beskrivning av arbetet.

I tidigare rapporter har Arbetsförmedlingen berättat om utvecklingsarbetet med tyngdpunkten på kontorsstruktur och lokal närvaro. Den här gången ger myndigheten en bredare beskrivning av sitt serviceutbud och de utvecklingsinitiativ som sker och är på väg att genomföras.

– Vi säkerställer vår service genom att utveckla och samordna tjänster i flera kanaler både i egen och avtalad regi: digitala tjänster, distansservice, lokala möten till exempel vid servicekontor, samt i samarbete med andra aktörer och myndigheter. Därmed är just samarbetet mellan olika aktörer centralt för att kunna ge ett effektivt stöd till arbetssökande och arbetsgivare, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar.

Ökad tillgänglighet

För de flesta arbetssökande och arbetsgivare har Arbetsförmedlingens utveckling av digitala tjänster och service på distans underlättat kontakterna med myndigheten. Det har också medfört att en stor del av myndighetens service, kompetens och expertis blivit mer tillgänglig i hela landet och därmed mer likvärdig.

I dag skriver till exempel nio av tio arbetssökande in sig själva och bokar det första mötet med Arbetsförmedlingen digitalt. Över 80 procent av de nyinskrivna har sitt första planeringssamtal via personligt distansmöte per telefon. Cirka 97 procent av de arbetssökande lämnar in sin aktivitetsrapport digitalt.

De digitala möjligheterna är däremot inte hela lösningen. En viss lokal fysisk närvaro är fortsatt viktig, vilket Arbetsförmedlingen säkerställer genom egna kontor, samarbetslösningar, servicekontor och fristående aktörer.

Kontorsnät och samarbeten

Arbetsförmedlingen redovisar ett eget kontorsnät bestående av 112 egna kontor och 103 samarbetslösningar i 208 kommuner.

Till detta har myndighetens kundtorgsverksamhet som i början av nästa år kommer att kunna erbjudas på 120 servicekontor i 110 kommuner. Här kan arbetssökande göra spontanbesök och få hjälp med enklare ärenden. Redan i dag finns denna service på 100 servicekontor i landet.

Vid kvartalssammanställningen den 31 mars i år fanns också 190 leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster i 222 kommuner.

28 nya servicekontor

Några större förändringar av det egna kontorsnätet planerar Arbetsförmedlingen i nuläget inte för. Förutom att utreda möjligheter till samarbetslösningar med ytterligare tre Jämtlandskommuner – Bräcke, Berg och Krokom – fortsätter den lokala närvaron i egen regi utifrån tidigare fastställd plan.

Därför kommer en utökad lokal närvaro i första hand att ske genom fristående aktörer och nya servicekontor. Regeringen har nyligen tagit beslut om ytterligare 28 nya servicekontor i landet.

Uppdrag till Statens servicecenter att öppna minst 28 nya servicekontor - Regeringen.se

Reformeringen påverkar fler

Det blir tydligare att de fristående aktörerna utgör en allt viktigare del i den lokala samordningen kring arbetssökande. Eftersom de också står för en allt större del av kontakterna med både arbetssökande och arbetsgivare utgör de en viktig del av Arbetsförmedlingens lokala närvaro och service.

– Arbetsförmedlingen reformeras och omvärlden förändras. Det innebär att både vi och våra samverkanspartners gemensamt behöver anpassa vår samverkan till de nya förutsättningar som ett reformerat system för med sig. Här samarbetar vi med kommunerna, SKR och andra aktörer för att utveckla former utifrån de nya förutsättningarna, säger Maria Mindhammar.