tjej i rutig skjorta i butik
20 maj 2021

Sommarjobb blir en del av projektet Ungdomsjobb 2021

Regeringsuppdraget Jobb för ungdomar med en medelstilldelning på 200 miljoner kronor gick till Arbetsförmedlingen den 11 mars. Ett nytt regeringsuppdrag, Sommarjobb för ungdomar, med en medelstilldelning på 180 miljoner kronor kom den 22 april. Båda uppdragen kommer att ledas och styras inom Arbetsförmedlingens projekt Ungdomsjobb 2021.

Målgrupp för sommarjobb

Målgruppen för Ungdomsjobb 2021 är ungdomar som avslutat årskurs 9, ungdomar i gymnasieutbildning samt ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Kommunerna kan anordna de statligt finansierade sommarjobben under perioden 1 juni – 31 augusti.

Inga nya överenskommelser behövs

Överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna för Ungdomsjobb 2021 gäller både för Jobb för ungdomar och Sommarjobb. Nya versioner av dokumenten Process och arbetsrutin Ungdomsjobb 2021 och Bilaga A2 Överenskommelse och utbetalningsunderlag 2021 Fördelning av medel som beskriver medelsfördelningen till kommunerna för båda uppdragen, hittar du på huvudsidan för Uppdraget Ungdomsjobb 2021 som finns länkad längst ned på den här sidan.

Sommarjobb och Jobb för ungdomar får pågå sammanlagt under högst fyra månader. Till skillnad från föregående års satsning på Jobb för ungdomar och Sommarjobb kan i år medel för Jobb för ungdomar ej användas för att finansiera Sommarjobb eller vice versa.

Utbetalning för Sommarjobb

Utbetalning av medel från Arbetsförmedlingen för Sommarjobb sker under hösten 2021 utifrån den slutredovisningen för Sommarjobb kommunen då inlämnar till Arbetsförmedlingen.

Utbetalning för Jobb för ungdomar

Utbetalning av medel från Arbetsförmedlingen för Jobb för ungdomar sker under hösten 2021 utifrån de prognostiserade kostnaderna som kommunen meddelar Arbetsförmedlingen. Slutredovisningen sker under februari 2022. I samband med detta återbetalar kommunerna ej förbrukade medel alternativt utbetalar Arbetsförmedlingen ytterligare medel till kommunerna för att täcka kommunernas faktiska kostnader för Jobb för ungdomar.

Ungdomar med sämre förutsättningar prioriteras

I enlighet med uppdraget bör Arbetsförmedlingen eftersträva att fördela hälften av pengarna med hänsyn till antalet ungdomar i kommunerna som lever i hushåll med socioekonomiskt låg status, eftersom de kan ha sämre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden jämfört med ungdomar med starkare socioekonomisk bakgrund. Med socioekonomiskt låg status avses hushåll där förvärvsinkomsten understiger 60 procent av medianen i riket.

Informera om lovskola

I uppdraget ingår även att Arbetsförmedlingen ska informera kommunerna om möjligheten att kombinera Sommarjobb med lovskola. Ingen lön, finansierad via kommunens statliga medel för jobb för ungdomar och sommarjobb, får utgå till ungdomarna för den tid de deltar i lovskola.

Slutredovisning till regeringen i mars 2022

Arbetsförmedlingen ska senast den 15 mars 2022 lämna en preliminär redovisning till regeringen av hur kommunerna har använt pengarna. En slutredovisning ska lämnas den 17 maj 2022. Av slutredovisningen ska det även framgå hur många ungdomar, uppdelat på kön och ålder, som har fått jobb och hur bidraget har fördelats utifrån antalet ungdomar som lever i hushåll med socioekonomiskt låg status.

Relaterad information

Ungdomsjobb 2021