23 april 2021

Webbinar: Samarbete viktigt för lyckat intensivår

Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark deltar i webbinariet.

Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar (överst till vänster) och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (överst till höger) var några av deltagarna i webbinariet.

Onsdagen den 21 april arrangerade Arbetsförmedlingen ett webbinar som startskott för intensivåret. Insatsen är tänkt som ett snabbspår till jobb för nyanlända. 50 arbetsförmedlare arbetar redan med uppdraget och utbildningen är i full gång.

Engagemanget var stort när generaldirektör Maria Mindhammar och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark tillsammans med Andreas Lökholm från Göteborgs Stad och Lil Ljunggren Lönnberg från Dua presenterade hur intensivåret ska genomföras.

Nära 800 personer över hela landet följde webbinariet. Majoriteten av de som deltog var representanter från kommuner men också från leverantörer, utbildningsorganisationer och arbetsmarknadens parter.

Maria Mindhammar inledde med att presentera Arbetsförmedlingens förberedelser av intensivåret. 50 arbetsförmedlare arbetar redan med uppdraget och arbete med systemstöd och utbildning är i full gång.

– Det finns en stor kompetens och vi är många på Arbetsförmedlingen som nu står redo att jobba med uppdraget. Men för att intensivåret ska lyckas behöver många aktörer vara med och bidra.

Eva Nordmark berättade om regeringens syn på initiativet som en mycket viktig del av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som görs för att snabba på nyanländas väg till jobb. Det är också en viktig del i att pressa tillbaka arbetslösheten.

– Vi vill med detta höja ambitionsnivån och ta tillvara den potential som finns genom att ge rätt stöd. Jämställdhetsperspektivet är viktigt, att alla ska mötas av samma förväntningar, krav och stöd och att aktörer samarbetar.

Seminariet avslutades med en tankesmedja och frågestund under ledning av Staffan Johansson, chef på Arbetsförmedlingen med ansvar för etableringsprogrammet.

Frågor och svar om intensivåret

Vilka aktiviteter kan ingå i ett intensivår?

Arbetsförmedlingen har tillgång till en bred verktygslåda som bland annat inkluderar reguljär utbildning, upphandlade arbetsmarknadsutbildningar, yrkessvenska och intensiv praktik. Här finns mer information av vad som ingår: Arbetsförmedlingens intensivår.

Vilka kan vara med i intensivåret?

Det finns några grundförutsättningar för att vara aktuell som kandidat. Personen måste vara inskriven i etableringsprogrammet och ha minst ett år kvar av programmet. Etableringsprogrammet är ett tvåårigt program för arbetssökande som kommit till Sverige som flyktingar och fått uppehållstillstånd.

Varför får bara deltagare i etableringsprogrammet vara med?

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra ett intensivår för deltagare i etableringsprogrammet. Lärdomarna från intensivåret kommer att tas till vara i arbetet med andra arbetssökande.

Hur många deltagare kommer det vara i intensivåret?

Arbetsförmedlingens prognos är att cirka 1500 deltagare kommer vara med i intensivåret i början av 2022. Antalet kommer successivt att växa under 2021. Beräkningen bygger på att var femte deltagare som skrivs in i etableringsprogrammet någon gång under sin tvååriga period i programmet kommer starta ett intensivår.

Hur görs urvalet av deltagare?

Alla arbetsförmedlare som möter arbetssökande kan i samråd med personen markera hen som kandidat för intensivåret. I nästa steg får kandidaten träffa en av de arbetsförmedlare som kommer jobba med intensivåret för en fördjupad bedömning. I båda stegen är deltagarens egen motivation att hitta ett arbete och delta i en intensiv kedja av insatser avgörande.

Vi kommer fokusera på deltagarens egen drivkraft och göra en noggrann inventering av formella och informella kompetenser med stort fokus på att fånga upp motiverade deltagare i hela landet med olika bakgrunder när det gäller studier och arbete.

Hur kommer Arbetsförmedlingen arbeta med uppdraget?

Arbetsförmedlingen har från och med april ett 50-tal arbetsförmedlare som jobbar med uppdraget, de är spridda över hela landet och fördelade efter var de inskrivna finns. Ytterligare 50 förmedlare kommer att börja i september.

Intensivåret är inte upphandlat utan samordnas av arbetsförmedlarna. Däremot kommer insatserna inom ramen för intensivåret ske hos andra aktörer. Både kommunal utbildning, upphandlade tjänster som yrkessvenska och arbetsmarknadsutbildningar och intensiv praktik hos arbetsgivare.

Vilken roll har kommunerna för intensivåret?

Den kommunala vuxenutbildningen är central för att lyckas med intensivåret, det handlar både om sfi men också om exempelvis yrkesutbildningar. Kommunerna är också en viktig part i arbetet med lokala jobbspår och en stor arbetsgivare.

Hur jobbar ni med jämställdhet i intensivåret?

Jämställdhet präglar myndighetens upplägg för intensivåret. Från urval av deltagare till arbetssättet med deltagarna som påbörjat intensivåret. Urvalet kommer ske i två steg för att fånga in så många deltagare som möjlighet, en omfattande inventering kommer göras av deltagarnas formella och informella kompetenser för att hitta lämpliga yrken även för de som saknar formell arbetslivserfarenhet. Uppföljning kommer löpande se för att säkerställa att deltagarna får samma tillgång till arbetsnära insatser oavsett kön. I arbetet har vi bland annat tittat på hur man arbetat i ESF-projektet jämställd etablering där man nått goda resultatet för både kvinnor och män genom metoden matchning från dag 1 och även för deltagare som saknar eller har mycket begränsade yrkes och studiebakgrund.

Vilken roll har arbetsgivarna för intensivåret?

Intensivåret utgår från arbetsgivarnas behov av arbetskraft, utifrån dessa rustas deltagarna mot yrke och branscher där det finns behov av arbetskraft. Arbetsgivarna är också centrala som praktikanordnare för den nya formen av arbetspraktik, Intensiv praktik. Praktikanordnare får en ersättning om 150 kr per dag för att man ta emot och handleda en praktikant. Mer information finns här Intensiv praktik

Hur påverkas införandet av intensivår och förutsättningarna att lyckas av pandemin?

Pandemin kan påverka möjligheten att hitta praktikplatser och en svagare arbetsmarknad riskerar att försvåra för deltagarna att få arbete. Samtidigt finns det fortfarande yrken där det råder brist på arbetskraft och både för deltagarna och arbetsgivarna är det därför extra viktigt att deltagarna i intensivåret får hjälp att bli matchningsbara i ett yrke med god arbetsmarknad.

Hur påverkas intensivåret av reformeringen av Arbetsförmedlingen?

Regeringen ser stor potential i intensivåret och i dagsläget går det inte med säkerhet att besvara hur det kommer att påverkas av reformeringen.

Det finns projekt som drivs av civilsamhället som riktar sig mot målgruppen. Kan de vara en del av intensivåret?

Ideell sektor kan vara delaktiga och viktiga i detta. Det som skiljer ut intensivåret är att alla insatser ska vara en del av en kedja av insatser mot ett specifikt yrke. Insatser av mer vägledande eller förberedande karaktär kan vara väldigt viktig för målgruppen, men kanske inte ingå i själva intensivåret. Deltagarna uppmuntras också att utöver heltidsaktiviteter delta i frivilliga aktiviteter för att exempelvis träna sin svenska. Det kan till exempel vara att delta i nätverk, föreningsliv och språkcaféer som ofta arrangeras av frivilliga krafter.

Kan ni berätta mer om mentorskap och intensivåret?

Tanken är att alla deltagare ska få en yrkesmentor och detta är något arbetsförmedlaren uppmuntrar i samråd med deltagaren . Mentorn ska ha erfarenhet och gärna jobba inom samma yrke eller bransch som deltagare siktar mot. Mentorn kan antingen komma från ett mentorskapsprogram eller från arbetsplatsen där deltagaren praktiserar.

Vilka möjligheter har Arbetsförmedlingen att finansiera mentorskapsprogram?

Arbetsmarknadens parter kan söka främjandemedel. Några andra möjligheter har inte Arbetsförmedlingen att finansiera mentorskapsprogram.

Relaterad information

Bildspel: Maria Mindhammars presentation Pdf, 683 kB. (Pdf, 683 kB)

Intensivåret ska ge nyanlända jobb

För mer information om intensivåret: Arild Vågen

För mer information om webbinariet: Camilla Björk