20 april 2021

Intensivåret ska ge nyanlända jobb

Under ett år får deltagarna möjlighet att utbildas i svenska, delta i yrkesutbildning eller praktik på heltid. Intensivåret startade den 15 april 2021 och är en ny inriktning för nyanlända som deltar i etableringsprogrammet.

Intensivåret fokuserar särskilt på jämställdhet. Målet är att lika många kvinnor som män ska komma i arbete inom ett år.

Intensiva insatser

Intensivåret erbjuder deltagarna insatser på heltid i ett högt tempo. Utöver aktiviteter som språkutbildningar (sfi), yrkesutbildningar och praktik uppmuntras deltagarna också att delta i mentorskapsprogram och andra frivilliga insatser för att lära sig svenska även på fritiden.

Kommunerna kommer ha en viktig roll för bland annat sfi och övriga reguljär utbildning samt som samverkansparter kring exempelvis lokala jobbspår.

Ny form av arbetspraktik

I samband med intensivåret införs den nya praktikformen, intensiv praktik. Den ska göras på en arbetsplats och snabbt rusta deltagarna att få en anställning inom ett efterfrågat yrke eller bransch.

Praktiken får pågå under sex månader men kan förlängas till som längst nio månader. Under praktiken får praktikanordnaren en ekonomisk ersättning.

Vilka kan delta?

Intensivåret riktar sig till nyanlända i Sverige som är inskrivna i etableringsprogrammet. Arbetsförmedlingen räknar med att cirka 20 procent av deltagarna i etableringsprogrammet kommer att skrivas in i intensivåret första året. Det betyder närmare 1 500 personer.

Deltagare väljs ut utifrån deras motivation och förutsättningar för att delta och få arbete.