Ny insats ska hjälpa nyanlända att få jobb snabbare

Publicerad: 2021-02-25

Intensivåret är en ny inriktning för nyanlända som deltar i etableringsprogrammet. Under ett år får deltagare ta del av en kedja av språkutbildningar och arbetsplatsnära insatser som intensiv praktik i högt tempo i kombination med intensivt stöd från Arbetsförmedlingen. Målet är att lika många kvinnor som män ska komma i arbete inom ett år.

Två personer studerar vid en dator.

Ny form av arbetspraktik

I samband med att intensivåret startar den 15 april införs en ny form av intensiv praktik. Med intensiv praktik avses praktik på en arbetsplats som syftar till att underlätta för den nyanlände att få en anställning inom samma yrke eller bransch. Praktiken får pågå under sex månader eller om det bedöms lämpligt som längst nio månader. Under praktiken får praktikanordnaren ett ekonomiskt stöd i form av anordnarbidrag.

Intensiva insatser

Intensivåret erbjuder deltagare anpassade insatser på heltid i tät följd och i ett högt tempo. Utöver aktiviteter som språkutbildningar (sfi), yrkesutbildningar och praktik uppmuntras att delta i mentorskapsprogram och andra frivilliga insatser för att lära sig svenska. Intensivåret ska pågå som längst i ett år, men kan utökas med fyra månader om det bedöms nödvändigt utifrån längd för pågående yrkesutbildning.

Vilka kan delta?

Intensivåret riktar sig till nyanlända i Sverige som är inskrivna i etableringsprogrammet. Arbetsförmedlingen räknar med att cirka 20 procent av deltagarna i etableringsprogrammet, närmare 1 500 personer kommer att skrivas in i intensivåret första året. Deltagare väljs utifrån deras motivation och förutsättningar för att delta och få arbete.

Lika många kvinnor och män

Ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra intensivåret och Arbetsförmedlingen kommer att verka för ett högt deltagande bland såväl kvinnor som män, och att de ska komma i arbete i lika stor utsträckning.

Intyg efter avslutat intensivår

Deltagare som slutför programmet får ett kunskapscertifikat som dokumenterar aktiviteter, praktik, språk- och yrkeskunskaper.