Kvinna sitter i fönster och blickar ut mot en innergård.
15 februari 2021

7 400 medarbetare utbildas om våld i nära relationer

Koppling mellan ohälsa och våld är stor och påverkar arbetsförmågan. Därför kommer Arbetsförmedlingen utbilda 7 400 medarbetare om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Arbetsförmedlingens ambition för 2021 är att medarbetare ska bli tryggare att samtala om våld i mötet med arbetssökande. Dels för att bli bättre på att upptäcka våld och uppfatta signaler, men också för att hänvisa vidare och ge ett bra stöd till den som har erfarenhet av våld.

– Uppdraget är en viktig markering från samhällets sida. Nu är det de statliga aktörernas tur att bidra i arbetet mot våldet. Vi kan inte längre bortse från den här frågeställningen och vilka konsekvenser det har för människors hälsa. Om vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag och hjälpa människor ut i arbete eller studier måste vi veta känna till personens förutsättningar, säger Åsa Frostfeldt, införandeledare på Arbetsförmedlingen och ansvarig för regeringsuppdraget ”Ökad upptäckt av våld”.

Utbildningssatsningen ingår i det regeringsuppdrag om ökad upptäckt av våld som Arbetsförmedlingen har tillsammans med Försäkringskassan, Migrationsverket, Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten.

– För att medarbetare ska känna sig trygga med att börja ställa frågor om våld behövs sakkunskap om hur man ställer frågor om våld, men även kännedom om vart man kan hänvisa personer som är i behov av stöd, skydd och/eller behandling. Det är en viktig komponent när vi gör en kartläggning av den arbetssökandes arbetsförutsättningar och arbetsförmåga, säger Åsa Frostfeldt.

Även samordningsförbunden som driver samverkansprojektet "Stoppa våldet" ingår i regeringsuppdraget. Myndigheterna har mellan 2019-2021 i uppdrag att ta fram: 

  • Rutiner och metoder för att upptäcka våldsutsatthet och våldsutövande.
  • Övergripande information om våld, lagstiftning, skydd och stöd.
  • Hänvisning till socialtjänst, hälso- och sjukvård samt rättsväsendet för berörda individer.
  • Förstärkt stöd till relevant personal med klientkontakter.

Uppdraget är en del av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den 15 februari 2021 överlämnar Arbetsförmedlingen en lägesrapport om myndighetens arbete till Jämställdhetsmyndigheten.