En bilmekaniker utbildar tre unga personer i en bilverkstad
3 februari 2021

Positiv effekt av arbetsmarknadsutbildning

Arbetssökande som deltar i en arbetsmarknadsutbildning ökar sina chanser att få anställning utan stöd. Denna positiva effekt har dessutom förstärkts sedan 2016. Det är en av slutsatserna i en ny rapport som utvärderar effekterna av arbetsmarknadspolitiska program under perioden 2010–2018.

I rapporten presenteras den senaste effektutvärderingen av de arbetsmarknadspolitiska programmen arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik och stöd till start av näringsverksamhet.

Tydlig effekt av arbetsmarknadsutbildning

Effekten av arbetsmarknadsutbildningar har varierat över tid. I början av 2010-talet hade utbildningarna inga eller negativa effekter för deltagarna på övergången till arbete utan stöd. Effekterna har dock ökat, och sedan 2016 har utbildningarna haft tydligt positiva effekter.

För deltagare i arbetsmarknadsutbildningar under 2012–2014 var de långsiktiga effekterna mer positiva än de kortsiktiga, vilket är i linje med flertalet tidigare studier.

Arbetspraktik med eller utan stöd

Arbetspraktik har haft små eller negativa effekter på övergången till arbete utan stöd inom ett år, medan effekten var starkt positiv sett till övergång till arbete när även arbeten med stöd inräknas.

Effekten på osubventionerade anställningar är bättre på längre sikt för deltagare i arbetspraktik under 2012–2014, däremot var den samlade effekten på arbeten med eller utan stöd mindre på längre sikt än på kort sikt för dessa deltagare.

Stabila effekter av starta eget-stöd

Effekterna av Stöd till start av näringsverksamhet har varit stabila över tid och har en stark positiv inverkan på övergången till arbete på kort sikt. De långsiktiga effekterna är mindre men fortfarande stora och stabila över den period som studeras. Tolkningen av de starka positiva effekterna bör dock göras med viss försiktighet eftersom det rör sig om en relativt liten grupp arbetssökande.

– En viktig slutsats från den här utvärderingen är att det tar tid innan man kan få den fulla bilden av programmens effekter och att det är viktigt att ta hänsyn även till effekterna på längre sikt för att bedöma programmens effektivitet och lönsamhet, säger Eeva Vestlund, avdelningschef på Arbetsförmedlingen.