1 december 2020

Remissvar om planering och dimensionering av gymnasial utbildning

En statlig utredning har undersökt hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna bättre kan planeras och dimensioneras. Betänkandet är ute på remiss och Arbetsförmedlingen har lämnat sina synpunkter.

Arbetsförmedlingens synpunkter i korthet:

  • En bättre planering och dimensionering av utbildningar inom gymnasium och komvux är bra för kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden. Det kan bidra till att förenkla människors möjligheter till karriärsväxling och vidareutbildning. Det är positivt att Skolverket utformar ett planeringsunderlag av utbildningsutbud som tar höjd för arbetsmarknadens behov och att det regionala samarbetet stärks.
  • Utan tydlig finansiering och reglering finns däremot en uppenbar risk för att utbildningsplatserna blir för få.
  • Det finns en risk för att gruppen kortutbildade kommer få svårare att komma in på komvux om inte den totala dimensioneringen ökar eller övriga utbildningar inom komvux garanteras på andra sätt. Som en konsekvens av de eventuella undanträngningseffekterna riskerar de kortutbildade att låsas in i långtidsarbetslöshet.