Arbetsförmedlingsskylt
16 november 2020

Remissvar om kommunerna som utförare av arbetsmarknadstjänster

Arbetsförmedlingen har lämnat sitt remissvar till utredningen om kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken.

Arbetsförmedlingen ska reformeras och fristående aktörer ska matcha och rusta arbetssökande till jobb. Kommunernas roll är en av delarna som undersökts i en statlig utredning som nu är ute på remiss.

– Samarbetet med kommunerna förblir mycket viktigt för Arbetsförmedlingen och är en förutsättning för att kunna bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik. Det är bra att en statlig utredning tydliggör kommunernas möjligheter att agera som leverantörer av arbetsmarknadstjänster, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar.

I sitt remissvar har Arbetsförmedlingen gjort en analys av de rättsliga förutsättningarna för kommuner som leverantörer av arbetsmarknadstjänster. Utgångspunkten är att Arbetsförmedlingen fortsatt ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

I remissvaret lyfter Arbetsförmedlingen bland annat följande:

  • Kommuner kan vara leverantörer av arbetsmarknadstjänster som upphandlas av Arbetsförmedlingen. Det är också fullt möjligt för kommuner att vara leverantörer i ett valfrihetssystem.
  • Förutsättningen är att alla leverantörer behandlas lika och därmed uppfyller samma krav och skyldigheter (likabehandlingsprincipen). Det gäller alltså oavsett om leverantören är en kommun eller någon annan aktör på marknaden.
  • Det råder otydlighet kring möjligheterna att ingå samarbete med kommuner genom att tillämpa en undantagsregel i det så kallade Hamburgsamarbetet. Arbetsförmedlingen delar av flera skäl inte utredningens bedömning beträffande en mer omfattande tillämpning av undantagsregeln i LOU. En sådan tillämpning skulle dessutom vara oförutsägbar med risk för överprövningar och skadestånd, eftersom det saknas tydlig vägledning i förarbeten och rättsfall.
  • Samarbetet med kommuner och andra aktörer är fortsatt mycket viktigt inte minst för att kunna samarbeta kring individer som är i behov av stöd från flera myndigheter och aktörer. En ändamålsenlig samverkan kan uppnås när respektive myndighet ger stöd utifrån sitt specialområde och har ansvaret för utformningen av sina insatser.