Bild från Arbetsförmedlingens nya lokaler i Skärholmen 2012.
23 oktober 2020

Slutrapport: Arbetsförmedlingen säkrar möjlighet till lokal närvaro

Arbetsförmedlingen säkrar möjlighet till lokal närvaro på samtliga orter där arbetsförmedlingskontor har eller ska avvecklas. Det visar myndigheten i sin slutredovisning som lämnats till regeringen. Samtidigt framgår att det råder ett svårbedömt framtida läge vilket gör att arbetet med en ändamålsenlig lokal närvaro och likvärdig service kommer att fortsätta framöver.

– Hur en ändamålsenlig lokal närvaro ser ut framåt beror på vad som sker i omvärlden till följd av pandemin, reformeringen av myndigheten, kundbehoven och inte minst den digitala utvecklingen. Vi är lyhörda och redo att vara flexibla i vårt arbete. Vi ser fram emot förtydligande från regeringen kring vilka behov den lokala närvaron ska fylla, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar.

Olika lösningar för fysiska möten

I december 2019 gav regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att se över och säkerställa den lokala närvaron på de 126 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor. Uppdraget sade att det kan ske genom egna kontor, i samarbete med kommuner eller genom statliga servicekontor. Det är också den utgångspunkt som Arbetsförmedlingen arbetat utifrån. I sin slutredovisning visar myndigheten att man uppnår det målet vilket innebär att myndigheten vid årets slut kan erbjuda arbetssökande förbokade fysiska möten i 208 av landets 290 kommuner.

I huvudsak består lösningarna av överenskommelser där Arbetsförmedlingen hyr in sig i exempelvis kommunlokaler eller har samarbete med Statens servicecenter. På 73 orter återstår att formalisera överenskommelserna genom exempelvis avtal och anpassning av lokaler. Det arbetet kommer pågå under resten av året.

De kommuner som saknar sådana lösningar bedöms befinna sig på ett rimligt pendlingsavstånd till ett arbetsförmedlingskontor eller att det finns en samarbetslösning i närliggande kommun.

Flera servicevägar

Översynen har inneburit att Arbetsförmedlingen behåller sex fler kontor än i den ursprungliga planen. Kontorsnätet kommer därmed att bestå av 112 kontor i 106 kommuner. Av dem är 88 kontor bemannade och 24 är kontor som arbetsförmedlarna använder vid behov och reser till.

– Det har blivit allt tydligare att vår förmåga att ge service till arbetssökande och arbetsgivare handlar om mer än enbart lokal närvaro. Det handlar också om andra servicevägar som digitala tjänster, distansservice och tjänster i samarbete med kommuner och andra aktörer. Det är något vi fortsätter att utveckla för att kunna ge en ändamålsenlig och bra service, säger Maria Mindhammar.

Arbetsförmedlingen utökar också sin service och sina tjänster genom att kundtorgsverksamheten successivt införs på Statens servicecenters samtliga 117 servicekontor. Här kan arbetssökande och arbetsgivare göra spontanbesök och få hjälp med enklare ärenden. Vid årsskiftet kommer verksamheten att finnas på plats vid 81 servicekontor och införandet fortsätter under 2021.

De flesta kunder möter Arbetsförmedlingen via webbplatsen eller via telefon, chatt- och videosamtal. För de allra flesta fungerar detta bra men inte för alla och därför behöver arbetssökande som har ett behov av fördjupat stöd lokalt också kunna erbjudas fysiskt möte.

Samarbeten fortsatt viktiga

Samarbetet med kommuner och andra aktörer förblir oerhört viktigt och är en förutsättning för att kunna bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik. På det området behöver samverkan utvecklas i takt med att förutsättningarna förändras. Till exempel kommer den fortsatta utbyggnaden av matchningstjänster hos fristående aktörer och den pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen att kräva nya och förändrade sätt att samarbeta på.

– Jag är medveten om de synpunkter som finns på förändringarna av Arbetsförmedlingens lokala service och närvaro, samtidigt som alla aktörer inom arbetsmarknadspolitiken har ett gemensamt ansvar för att möta behoven på arbetsmarknaden. Vi arbetar för att ha en bra och konstruktiv dialog för att hitta fungerande lösningar för alla parter och att vi löpande utvärderar hur den lokala närvaron fungerar, säger Maria Mindhammar.

Lokal närvaro – bakgrund

  • Under 2019 genomgick Arbetsförmedlingen en stor omställningsprocess som innebar drygt 3 500 färre anställda. Med minskad personalstyrka behöver kontorsnätet anpassas för att de kontor som ska finnas kvar ska ha förutsättningar att erbjuda en effektiv service, bokade fysiska personliga möten för dem som har behov av extra stöd och en god arbetsmiljö.
  • I september 2019 fattade Arbetsförmedlingen beslut om att avveckla 132 kontor. Avvecklingen sker successivt fram till december 2020 då det nya kontorsnätet består av 106 egna besökskontor.
  • I december 2019 gav regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa hur myndigheten säkerställer en ändamålsenlig lokal närvaro och en väl fungerande samverkan i hela landet. Arbetsförmedlingen har sedan dess justerat sin plan för det framtida kontorsnätet vilket redovisats i två lägesbeskrivningar till regeringen den 14 februari och den 15 juni i år samt denna slutrapport som lämnades den 23 oktober.
  • Arbetsförmedlingen bedriver sedan några år ett förändringsarbete som bland annat handlar om att utveckla tjänsteutbudet och öka digitaliseringen för att modernisera myndigheten och möta upp de förändringar som sker i samhället.
  • Parallellt med detta har Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbereda genomförandet av reformeringen av myndigheten. Enligt överenskommelsen i januariavtalet mellan S, MP, L och C ska fristående aktörer matcha och rusta arbetssökande för lediga jobb. Det huvudsakliga regelverket ska träda ikraft i slutet av 2022.