Annika Sundén Analyschef på Arbetsförmedlingen

Annika Sundén, analysdirektör på Arbetsförmedlingen

16 juni 2020

Bedömning: Krisen blir långvarig

Arbetsförmedlingens bedömning är att arbetslösheten fortsätter att öka dramatiskt under 2020 och 2021. Antalet inskrivna arbetslösa bedöms överstiga 600 000 i början av nästa år. Långtidsarbetslösheten väntas i sin tur öka till historiskt höga nivåer.

Läget på den svenska arbetsmarknaden är allvarligt, och krisen ser ut att bli mer långvarig än Arbetsförmedlingens tidigare bedömningar. Till följd av pandemin och dess effekter på svensk ekonomi och arbetsmarknad väntas arbetslösheten stiga fram till början av 2021. Där väntas den toppa på 11,4 procent, för att därefter långsamt vända nedåt.

Dock råder stor osäkerhet kring utvecklingen framöver på grund av den pågående krisen.

År 2020 och 2021 beräknas antalet inskrivna arbetslösa till i genomsnitt 490 000 respektive 580 000 personer. Det motsvarar arbetslöshetsnivåer på 9,4 respektive 11,0 procent. Långtidsarbetslösheten väntas stiga från redan höga nivåer.

– Läget blir tuffare jämfört med tidigare bedömningar, och Arbetsförmedlingen har omfördelat resurser för att kunna hantera det stora antalet nya arbetslösa. Fokus ligger på att de ska få sin ersättning, stöd i att hålla kontakten med arbetsmarknaden och planering för att kunna återgå till arbete, säger generaldirektör Maria Mindhammar.

Pandemikrisen har slagit hårt mot branscher som hotell, restaurang och handel, där tillfälliga anställningar är vanliga och där det finns många ingångsjobb. Krisen skyndar också på strukturomvandlingen på arbetsmarknaden vilket leder till att vissa jobb inte kommer tillbaka.

– Krisen drabbar många grupper på arbetsmarknaden och tudelningen på arbetsmarknaden riskerar att permanentas. Situationen är särskilt svår för ungdomar och utrikes födda som är nya på arbetsmarknaden men också för dem som redan var arbetslösa. Då handlar det om att söka de jobb som finns, men också om att ställa om. Har man funderat på att vidareutbilda sig är det ett bra tillfälle att göra det nu, säger analyschef Annika Sundén.

Prognosticerad arbetslöshet (antal inskrivna och procent)

2019: 349 000, 6,9 procent

2020: 490 000, 9,4 procent

2021: 581 000, 11,0 procent

Läs hela arbetsmarknadsutsikten