Bild på möte på ett av  Arbetsförmedlingens kontor
15 juni 2020

Arbetsförmedlingen säkrar sin lokala närvaro

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att se över sin lokala närvaro på de orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor. Nu har myndigheten lämnat sin andra beskrivning av läget till regeringen.

Lägesbeskrivningen visar att myndigheten har säkerställt sina möjligheter till lokal närvaro på samtliga 132 orter där kontor har avvecklats eller ska avvecklas i enlighet med tidigare beslut. När den första lägesbeskrivningen lämnades till regeringen i februari återstod 33 orter att hitta lösningar för. Nu finns lösningar även för dessa orter.

– Vår utgångspunkt har hela tiden varit att inte avveckla kontor utan att säkerställa att vi kan ge kunder den service de behöver också i fysiska möten. I första hand har det handlat om att säkra den lokala närvaron med samarbetslösningar där vi hyr in oss i exempelvis kommunlokaler eller genom samarbete med Statens servicecenters servicekontor, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar.

Behåller fler kontor

Arbetsförmedlingen har gjort justeringar i sin ursprungliga avvecklingsplan och behåller kontor på sex orter som annars var planerade att avvecklas. Fyra av dessa kontor har fast bemanning (Hagfors, Hallsberg, Hammarstrand och Härnösand) och två är kontor som Arbetsförmedlingens personal reser till för bokade möten (Karlskoga och Årjäng).

Myndigheten har dessutom utökat antalet kontor med fast bemanning på ytterligare fem orter: Arvidsjaur, Jokkmokk, Pajala, Storuman och Vilhelmina.

Det innebär att Arbetsförmedlingen, enligt nuvarande plan, kommer att ha 112 kontor vid årets slut. Därav är 88 kontor fast bemannade och 24 är kontor som Arbetsförmedlingens personal reser till.

Samarbete med SKR och SSC

I arbetet med att säkerställa en ändamålsenlig lokal närvaro samarbetar Arbetsförmedlingen bland annat med kommunerna lokalt och med Sveriges kommuner och regioner (SKR) centralt.

Arbetsförmedlingen har också ett samarbete med Statens servicecenter (SSC) som på sina servicekontor kommer att ta över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Hittills har det skett på 24 orter i landet och kommer successivt att byggas ut för att mot slutet av året omfatta cirka 70 orter.

Planen är att samtliga 117 servicekontor i landet ska kunna ge service från Arbetsförmedlingen under 2021. På det sättet utökar Arbetsförmedlingen sin service på fler platser i landet.

Digitala tjänster allt viktigare

Den lokala närvaron är en av flera delar i myndighetens förmåga att ge service. Allt fler kunder använder sig av Arbetsförmedlingens digitala tjänster och har sina personliga möten med en arbetsförmedlare på distans. Inte minst coronapandemin har gjort att dessa tjänster ökat i betydelse.

– Vi har redan kommit långt i vår utveckling av digitala tjänster och personliga möten på distans. Nu fortsätter vi det utvecklingsarbetet för att ge fler kunder möjlighet till stöd oavsett var de befinner sig i landet, säger Linda Schön Doroci, verksamhetsområdesdirektör på Arbetsförmedlingen.

Några exempel är att över 92 procent av de nyinskrivna idag använder Arbetsförmedlingens digitala tjänster. Nio av tio har sitt första planeringssamtal med en arbetsförmedlare på distans.

Fortsatt uppföljning

Arbetsförmedlingen har tidigare äskat 200 miljoner från regeringen för att klara den lokala närvaron. I vårändringsbudgeten fick myndigheten ett tillfälligt resurstillskott på 330 miljoner ämnade både för den lokala närvaron och för att hantera den ökande arbetslösheten i spåren av coronapandemin.

– Den stigande arbetslösheten ställer stora krav på oss och vår service och vi har en pågående dialog med regeringen om att förstärka Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag kommande år jämfört med vad som hittills föreslagits. Nu handlar det om att använda pengarna så klokt som möjligt och att fortsätta att följa upp så att vår lokala närvaro tillsammans med vår service i andra kanaler ger en likvärdig och ändamålsenlig service i hela landet, säger generaldirektör Maria Mindhammar.

Den 23 oktober lämnar Arbetsförmedlingen sin slutrapport om den lokala närvaron till regeringen.

Förändringar i Arbetsförmedlingens kontorsnät (i antal) utifrån tidigare beslutad planering (2019) och de justeringar i planeringen som myndigheten hittills har fattat (2020).


Lokal närvaro – bakgrund

Arbetsförmedlingen genomgick en stor omställningsprocess under 2019 som innebar drygt 3 500 färre anställda.

Med minskad personalstyrka behöver kontorsnätet anpassas för att de kontor som ska finnas kvar ska ha förutsättningar att erbjuda en effektiv service, bokade fysiska personliga möten för dem som har behov av extra stöd och en god arbetsmiljö.

I september 2019 fattade Arbetsförmedlingen beslut om att avveckla 132 kontor. Avvecklingen sker successivt fram till december 2020. Det nya kontorsnätet planerades då bestå av 106 egna besökskontor.

I december 2019 gav regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa hur myndigheten säkerställer en ändamålsenlig lokal närvaro och en väl fungerande samverkan i hela landet. Arbetsförmedlingen har sedan dess justerat sin plan för det framtida kontorsnätet vilket redovisats i två lägesbeskrivningar till regeringen, en som lämnades den 14 februari i år och den som här lämnades den 15 juni.

Relaterad information

Lägesbeskrivning lokal närvaro (pdf, 1 MB)