31 mars 2020

Ny rapport: Ökad sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning

Den starka arbetsmarknaden har kommit personer med funktionsnedsättning till del. Det visar en ny rapport från Arbetsförmedlingen och SCB. Under perioden 2013-2019 ökade andelen sysselsatta i gruppen från 62 till 68,9 procent.

Den starka arbetsmarknaden har under flera år medfört en minskande arbetslöshet och att en större andel av befolkningen kommit i sysselsättning. Det har däremot inte varit lika tydligt för personer med funktionsnedsättning. En ny rapport om situationen på arbetsmarknaden visar däremot en förbättring.

Mellan 2013 och 2019 har andelen sysselsatta personer med funktionsnedsättning ökat med nästan sju procentenheter, från 62 procent till 68,9 procent. Det kan jämföras med befolkningen som helhet där sysselsättningsgraden ökade med tre procentenheter, från 77 till 79 procent. (I sysselsatta inräknas anställda, företagare och de som arbetat eller deltagit i vissa arbetsmarknadspolitiska program.)

– I tidigare undersökningar har inte siffrorna varit entydiga. Det är först nu vi ser en tydlig tendens även här vilket betyder att den stora efterfrågan på arbetsmarknaden också kommit personer med funktionsnedsättning till del, säger avdelningschef Rikard Lingström på Arbetsförmedlingen.

Vid sidan av den starka arbetsmarknaden kan en delförklaring till utvecklingen också vara en attitydförändring i samhället och bland arbetsgivare.

– Bristen på arbetskraft och behovet av att hitta kompetens tror jag har medfört en mer positiv inställning till att anställa personer med funktionsnedsättning. Under 2018 och 2019 genomförde vi också kampanjen Gör Plats som riktade sig till arbetsgivare att anställa personer med funktionsnedsättning. Jag hoppas och tror att den i viss mån också har bidragit till attitydförändringen, säger Rikard Lingström.

Läs rapporten

Om rapporten

Arbetsförmedlingen har ett regeringsuppdrag att undersöka hur situationen ser ut på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen har beställt rapporten av Statistiska centralbyrån (SCB). SCB har planerat undersökningen i samarbete med Arbetsförmedlingen, Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Myndigheten för delaktighet.