24 februari 2020

Minskad budget och konjunkturen påverkade resultaten 2019

Arbetsförmedlingens verksamhetsresultat 2019 påverkades negativt av en minskad budget, den stora omställning som följde och avmattningen i konjunkturen. Det framgår av myndighetens årsredovisning.

Förra året var turbulent för Arbetsförmedlingen. Inför 2019 minskade myndighetens budget, vilket gav mindre pengar till förvaltning och programinsatser. Under året genomfördes både en drastisk personalminskning och en stor omorganisation.

– 2019 var ett synnerligen intensivt år. Samtidigt kan jag med stolthet konstatera att medarbetare och chefer varje dag har gjort sitt yttersta för att leverera, säger generaldirektör Maria Mindhammar, som fram till i början av december var överdirektör på myndigheten.

Arbetsförmedlingens styrelse delar bilden av 2019 som ett exceptionellt och tufft år.

– Befintliga processer och organisationen sattes på svåra prov, främst inom områden som regelefterlevnad, kompetensförsörjning och effektivitet. För styrelsen är det viktigt att Arbetsförmedlingens nya generaldirektör nu får det stöd och den tydlighet från oss som hon behöver för att kunna styra verksamheten, säger Ingrid Petersson, som är ordförande i styrelsen.

Lägre resultat

Som en konsekvens av dessa faktorer vände resultaten under 2019 totalt sett nedåt. Andelen som fick jobb minskade, medan andelen som började studera ökade. Inom etableringsuppdraget överträffade resultatet myndighetens förväntningar. Färre deltagare fick arbete, men fler påbörjade studier. Skillnaden i resultat mellan kvinnor och män minskade jämfört med 2018.

För långtidsarbetslösa var resultatet lägre än 2018. Detta berodde främst på stoppet för extratjänster, som blev en konsekvens av den stora minskningen i budgeten för programinsatser. Även för personer med funktionsnedsättning minskade resultatet. När det gäller personer med kort utbildning ökade andelen som började studera, men resultatet för hela året var trots det lägre än myndighetens förväntningar.

Utöver mindre pengar, färre medarbetare och en geografisk obalans i personalen, bidrog avmattningen i konjunkturen till vikande resultat. En annan delförklaring är att de som nu är arbetslösa generellt står långt ifrån arbetsmarknaden. Totalt ökade arbetslösheten med 0,4 procentenheter till 6,8 procent under 2019.

Brister inom god förvaltning

I årsredovisningen konstateras att Arbetsförmedlingen har brustit i sin styrning och uppföljning av regelefterlevnad, framför allt inom ärendehandläggning och it-utveckling kopplat till informationssäkerhet. Det är något som styrelsen ser allvarligt på, samtidigt som den påpekar att myndigheten hela tiden har varit transparent och informerat om situationen.

– Styrelsen har under hela året fått insyn i verksamheten för att kunna fatta beslut och på det sättet också kunna upptäcka brister. Det är viktigt att lyfta fram bristerna för att ha möjlighet att åtgärda dem, säger styrelseordförande Ingrid Petersson.

Maria Mindhammar säger att det nu är viktigt att skapa stabilitet i myndigheten.

– Vi går in i ett verksamhetsår då vi förväntas göra stora förflyttningar. Samtidigt måste vi ha en korrekt ärendehandläggning och säkerställa att it-utveckling av vår verksamhet följer de regelverk vi har att rätta oss efter, säger hon.

”Fortsätter vårt viktiga uppdrag”

Efter ett omvälvande och händelserikt 2019 gäller det nu att tillsammans blicka framåt, säger Maria Mindhammar.

– Jag vill rikta ett stort och varmt tack till våra fantastiska medarbetare och chefer som i ett exceptionellt läge tagit sig an Arbetsförmedlingens komplexa uppdrag med ett fantastiskt engagemang. Nu fortsätter vi vårt viktiga uppdrag och fokuserar på ett 2020 med förhoppningsvis mer stabilitet, arbetsro och framtidstro.

Relaterad information

Läs hela årsredovisningen