24 februari 2020

Återrapport utrikes födda kvinnor: Fortsatt lågt deltagande i arbetsnära insatser

En av de prioriterade uppgifterna för Arbetsförmedlingen är att minska arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor. En återrapport till regeringen visar dock att andelen kvinnor som deltar i arbetsmarknadsnära insatser och flera av de subventionerade anställningarna är fortsatt låg. Dessutom är resultaten ofta sämre jämfört med andra grupper.

Till exempel var endast 13 procent av de drygt 5 800 personer som deltog i en arbetsmarknadsutbildning under 2019 utrikes födda kvinnor medan 57 procent var utrikes födda män. Den skeva könsfördelningen beror delvis på att utbildningarna finns inom traditionellt mansdominerande yrken. Bland kvinnorna gick 23 procent ut i arbete 90 dagar efter avslutad arbetsmarknadsutbildning. Motsvarande siffra för utrikes födda män var 41 procent.

Förberedande insatser

Enligt rapporten tenderar kvinnor att anvisas till insatser som är förberedande snarare än arbetsnära. Det kan vara motiverat utifrån exempelvis utbildningsbakgrund, men det kan också beror på att utrikes födda kvinnor uppfattas som mindre matchningsbara mot arbete än utrikes födda män eller inrikes födda generellt.

Åtgärder vidtas

Arbetsförmedlingen kommer nu att vidta ett antal åtgärder, bland annat förtydliga styrningen och följa upp arbetssätt så att utrikes födda kvinnor får ta del av insatser i samma utsträckning som män.

– Samtidigt kommer Arbetsförmedlingen att tydligare fokusera på jämställdhet i leverantörsuppföljningen för att utrikes födda kvinnor också får det stöd de behöver när de deltar i arbetsmarknadspolitiska insatser hos fristående aktörer, säger Rikard Lingström, avdelningschef inom verksamhetsområdet Arbetssökande.

Relaterad information

Läs återrapporten