17 februari 2020

Lägesbeskrivning om lokal närvaro inlämnad

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att se över sin lokala närvaro i landet. Nu har myndigheten lämnat en lägesbeskrivning till regeringen.

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa hur myndigheten säkerställer en ändamålsenlig lokal närvaro och en väl fungerande verksamhet i hela landet. Det kan ske genom egna kontor, i samarbete med kommuner eller genom statliga servicekontor.

Nu har Arbetsförmedlingen lämnat en första lägesbeskrivning för de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor. Den visar att myndigheten säkrat möjligheterna till lokal närvaro genom samarbetslösningar med kommun och/eller via servicekontor på 99 av de 132 orterna.

Arbetsförmedlingen intensifierar nu arbetet för att säkra närvaron, exempelvis genom avtal och överenskommelser, samt för att hitta lösningar på de återstående 33 orterna. Arbetsförmedlingen kommer dessutom att följa upp och säkerställa så att förutsättningarna upprätthålls och ger avsedd nytta.

Återupprättande av kontor

– Vi har hela tiden haft som utgångspunkt att inte avveckla kontor utan att säkerställa att vi kan ge kunder den service de behöver också i fysiska möten. Vi kommer också löpande följa upp så att formerna för vår lokala närvaro är tillräckliga utifrån kundernas behov och avstånd till närliggande kontor. I de fall samarbetslösningar inte är tillräckliga är vi beredda att göra justeringar, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar.

Hittills har sådana justeringar genomförts på två orter. Den 11 februari tog Arbetsförmedlingen beslut om att i Härnösand och Arvidsjaur ha fast bemanning. Ytterligare förslag finns för styrelsen att ta ställning till vid styrelsemötet den 19 februari.

Samarbete med SKR och SSC

I arbetet med att hitta varaktiga lösningar för att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet och närvaro samarbetar Arbetsförmedlingen bland annat med kommunerna lokalt och med Sveriges kommuner och regioner (SKR) centralt.

Tillsammans med Statens servicecenter (SSC) pågår dessutom en pilotverksamhet på sex orter där Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet (spontanbesök) flyttat in på SSC:s servicekontor. Myndigheterna har kommit överens om att fortsätta samarbetet med målet att bygga ut verksamheten till att omfatta samtliga servicekontor. När, hur och i vilken takt detta ska ske är ännu inte bestämt.

Ökade kostnader

Att säkra den lokala närvaron kommer att kosta mer pengar.

– Vi beräknar att vi kommer att behöva ytterligare resurser och har en dialog med regeringen om detta, säger generaldirektör Maria Mindhammar.

Arbetsförmedlingen lämnar en ny lägesbeskrivning till regeringen den 15 juni.

Lokal närvaro – bakgrund

2019 års budget gav Arbetsförmedlingen stora besparingar som medförde att myndigheten varslade 4 500 medarbetare.

Med minskad personalstyrka behöver kontorsnätet anpassas för att de kontor som ska finnas kvar ska ha förutsättningar att erbjuda en effektiv service, bokade fysiska personliga möten för dem som har behov av extra stöd och en god arbetsmiljö.

I september fattade Arbetsförmedlingen beslut om att avveckla 132 kontor. Avvecklingen skulle ske successivt fram till december 2020. Det nya kontorsnätet planerades då bestå av 106 egna besökskontor.

I december 2019 gav regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa hur myndigheten säkerställer en ändamålsenlig lokal närvaro och en väl fungerande samverkan i hela landet.

Arbetsförmedlingen bedriver sedan några år ett förändringsarbete som bland annat handlar om att utveckla tjänsteutbudet och öka digitaliseringen för att modernisera myndigheten och möta upp de förändringar som sker i samhället.

Parallellt med detta har Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbereda genomförandet av reformeringen av myndigheten. Enligt överenskommelsen i januariavtalet mellan S, MP, L och C ska fristående aktörer matcha och rusta arbetssökande för lediga jobb. Det huvudsakliga regelverket ska träda ikraft i slutet av 2022.

Relaterad information

Läs hela lägesbeskrivningen Pdf, 889 kB. (Pdf, 889 kB)