19 december 2019

Regleringsbrev 2020: Fokus på lokal närvaro och reformeringen av myndigheten

Arbetsförmedlingen ska säkerställa en fungerande verksamhet i hela landet och fortsätta förbereda reformeringen av myndigheten. Det är något av innehållet i regleringsbrevet för nästa år som överlämnas till Arbetsförmedlingen på torsdagen.

I regleringsbrevet skriver regeringen att Arbetsförmedlingen ska erbjuda likvärdig service i hela landet för arbetssökande och arbetsgivare. Vidare står det att det är viktigt att myndigheten säkerställer, och vid behov återställer, en ändamålsenlig lokal närvaro på samtliga orter där kontor har lagts ned under 2019.

Arbetssökande ska vid behov kunna boka fysiska möten på Arbetsförmedlingens kontor, i kommuners lokaler eller vid Statens servicecenters kontor.

– Vi har hela tiden varit tydliga med att vi inte kommer att stänga kontor utan att säkerställa vår lokala närvaro på dessa orter. Vi ser nu över detta, och vi är beredda att göra korrigeringar om vi inte kan säkra lokal närvaro på annat sätt än att ha egna lokaler, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar.

En annan punkt gäller reformeringen av myndigheten. I regleringsbrevet står det att Arbetsförmedlingen ska förbereda genomförandet av reformeringen inför det att regeringen fattar beslut om den närmare utformningen av det reformerade systemet.

Det huvudsakliga regelverket ska beslutas under mandatperioden och träda ikraft under slutet av 2022. Arbetsförmedlingen ska vidare säkerställa att det finns en ändamålsenlig genomförandeorganisation för ett successivt genomförande av reformeringen.

”Ser över våra resurser”

Generaldirektör Maria Mindhammar säger att regleringsbrevet kommer att införlivas i arbetet med myndighetens verksamhetsplanering för 2020. Efter nästa styrelsemöte den 24 januari går det att säga mer om vad regeringens direktiv innebär i praktiken.

– Vi behöver se över myndighetens samlade resurser så att vi kan kraftsamla vår beslutskapacitet och använda de pengar till insatser som regering och riksdag beslutat om. Det är ett arbete vi har satt igång, säger Maria Mindhammar.

Regleringsbrevet innehåller också 17 uppdrag till Arbetsförmedlingen. Bland annat ska myndigheten redovisa hur det går med genomförande av tre nya arbetsmarknadspolitiska åtgärder: etableringsjobb, intensivår och utvecklingstid.

Arbetsförmedlingen ska också säkerställa ett fungerande stöd för personer med funktionsnedsättning, dels för att matchas mot en arbetsplats efter arbetsförmåga och dels för att få de hjälpmedel och det löpande stöd som krävs för att långsiktigt höja arbetsförmågan.

Minskning av anslag

Förvaltningsanslaget för 2020 är något lägre än i år. Även anslaget för arbetsmarknadspolitiska program och insatser minskar något jämfört med 2019.