Kvinna som jobbar som barnmorska, ett av flera bristyrken fram till 2021
12 juni 2019

120 000 nya jobb under 2019 och 2020 – men arbetslösheten ökar

Den svenska arbetsmarknaden utvecklas starkt de närmaste två åren. Under 2019 och 2020 beräknar Arbetsförmedlingen att det skapas 120000 nya jobb. Samtidigt visar prognosen att tillväxten bromsar in och att konjunkturen har vänt nedåt.

Arbetsförmedlingens nya prognos visar en förhållandevis hög aktivitet på den svenska arbetsmarknaden. I år beräknas sysselsättningen i gruppen 16–64 år öka med 67 000 personer. Det motsvarar en ökning på 1,4 procent. Under 2020 väntas antalet sysselsatta stiga med 53 000 personer eller 1,1 procent.

Därmed bedöms arbetsmarknaden att bli ännu starkare än Arbetsförmedlingens tidigare prognos. I december spåddes att 111 000 nya jobb skulle skapas till och med år 2020.

Brist på arbetskraft hindrar nya jobb

Prognosen bygger på intervjuer med 10 500 arbetsgivare. Den visar att efterfrågan på arbetskraft kommer att vara fortsatt hög framöver, även om den minskar något. Bristen på arbetskraft hämmar jobbtillväxten i flera regioner och inom ett flertal branscher.

Särskilt svårt läge är det i små kommuner eftersom tillgången på utbildad arbetskraft är begränsad. Svårast att hitta utbildad personal är det inom välfärdssektorn (till exempel vård, skola och omsorg), i synnerhet i mindre kommuner. När det gäller privata arbetsgivare har it-branschen svårast att anställa.

Samtidigt märks en dämpad tillväxt i den globala ekonomin. Det påverkar också Sverige, där högkonjunkturen nu bedöms ha passerat toppen.

”Avgörande att utrikes födda får jobb”

Sysselsättningsnivån är nära taket för inrikes födda, vilket gör att utvecklingen är beroende av att utrikes födda kommer i arbete.

– Det är avgörande att utrikes födda kommer i jobb för att arbetsgivare ska kunna växa och för att sysselsättningen ska kunna öka. Nio av tio av de nya jobb som växer fram kommer att tillsättas med personer som är utrikes födda, säger Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör.

Risk för fler långtidsarbetslösa

Den totala arbetskraften bedöms öka under prognosperioden. I kombination med ett svagare konjunkturläge och färre subventionerade jobb leder det till att arbetslösheten ökar marginellt. Arbetsförmedlingen räknar med att arbetslösheten stiger från 6,4 procent 2018 till 6,5 procent 2019. Under 2020 bedöms arbetslösheten öka till 6,7 procent.

Samtidigt är risken stor för ökad långtidsarbetslöshet, särskilt bland utrikes födda kvinnor och personer med kort utbildning.

– Fler behöver inkluderas och få fäste på arbetsmarknaden. För att det ska ske behöver fler gå utbildningar som efterfrågas av arbetsgivarna. Dessutom måste fler arbetsgivare justera sina krav vid rekryteringar, säger Mikael Sjöberg.