16 april 2019

Regionorterna klara i nya organisationen

Linköping, Örebro och Östersund kommer tillsammans med Göteborg, Malmö och Stockholm att utgöra de sex regionorterna i nya organisationen som träder i kraft den 1 juli. Beslutet fattades på tisdagen och har samverkats med de fackliga parterna.

Införandet av Arbetsförmedlingens nya organisation går vidare. Om knappt tre månader, den 1 juli, ska de två nya verksamhetsområdena Arbetsgivare och Arbetssökande vara på plats. Då går också hela myndigheten in i en ny organisation med tre verksamhetsområden och en ny regionindelning som ersätter de nuvarande marknadsområdena.

I och med det blir alltså dagens geografiska indelning, med tre regioner och tio tillhörande marknadsområden, istället sex geografiska regioner. Varje region får en huvudort (en regionort) där regioncheferna för de nya verksamhetsområdena Arbetsgivare och Arbetssökande och deras stödfunktioner kommer att vara placerade.

Enligt ett tidigare inriktningsbeslut har Göteborg (Väst), Malmö (Syd) och Stockholm (Stockholm Gotland) varit klara som regionorter. Frågan om ytterligare tre orter utreddes under 2018. Efter samverkan med fackliga parter beslutades på tisdagen att de återstående tre blir Linköping (Öst), Örebro (Mitt) och Östersund (Nord).

– Arbetet har skett partsgemensamt där vi värderat orterna utifrån ett antal vägledande principer såsom lokaler, kompetensförsörjning, kostnader och kommunikationer. Orterna utgör naturliga nav i sina respektive regioner, säger regiondirektör Eva-Lisa Höglund.

Bakgrund

2014 inledde Arbetsförmedlingen sin förnyelseresa med målet att skapa en mer effektiv verksamhet anpassad efter omvärldens och kundernas krav och behov.

En del i förnyelsearbetet är en ny organisation. Införandet av samtliga delar har skett successivt. Den 1 juli 2019 går hela myndigheten in i den nya organisationen i samband med att de två nya verksamhetsområdena - Arbetsgivare och Arbetssökande – införs.

Relaterad information

Regionkarta Pdf, 166 kB. (Pdf, 166 kB)