28 mars 2019

Förslag till Arbetsförmedlingens framtida kontorsnät

Arbetsförmedlingen har nu ett förslag till hur det framtida kontorsnätet ska utformas. Det omfattar 106 egna kontor med olika öppettider och att verksamheterna på 132 arbetsförmedlingskontor avvecklas successivt under 2019 och 2020.

Förslaget är utarbetat utifrån myndighetens uppdrag och möjligheten att vid behov möta kunder i fysiska personliga möten. Myndigheten har också en pågående dialog med SKL och Statens servicecenter för att hitta bra lösningar för att kunna ge en fortsatt god service där arbetsförmedlingskontor är tänkta att avvecklas och på orter där Arbetsförmedlingen i dag inte har egna kontor.

Arbetsförmedlingen planerar att behålla en del mindre kontor dit arbetsförmedlarna reser för att ta emot förbokade besök. Detta för att undvika för långa avstånd för kunderna. Myndigheten kommer också genom samarbete med Statens servicecenter eller kommuner hitta lösningar för att vid behov kunna ha personliga möten med kunder även där Arbetsförmedlingen inte har egna lokaler.

Sverigekarta som visar var arbetsförmedlingens kontor föreslås finnas år 2021

Enligt Arbetsförmedlingens förslag ska myndigheten ha 106 egna kontor med olika öppettider.

Successiv avveckling

Innan verksamheten på ett lokalt arbetsförmedlingskontor kan avvecklas genomförs en analys, riskbedömning och dialog med lokala samverkanspartners. Här ingår också planering för när personal ska flytta över till andra kontor. Efter samverkan fattas beslut om och när verksamheten vid kontoret kan upphöra. Med andra ord krävs ett beslut för varje kontor.

– Det kommer att handla om en successiv avveckling och i många fall fortsätter vi att bedriva verksamhet i lokalerna ytterligare ett tag, i några fall även under 2020. Det kommer att skilja sig från kontor till kontor och beror på de lokala förutsättningarna, säger regiondirektör Eva-Lisa Höglund.

Samverkan inledd

På onsdagen inleddes samverkan kring förslaget med de fackliga organisationerna. Det innebär att det kommer att dröja ytterligare en tid innan myndigheten kan fatta beslut om det framtida kontorsnätet.

– Att minska kontorsnätet är nödvändigt. Vi är mitt inne i en omställningsprocess med ett varsel på 4 500 anställda på grund av de budgetförutsättningar vi har för året. Vi kan inte genomföra en så stor personalneddragning utan att göra förändringar i antalet kontor. Med minskad personalstyrka måste kontorsnätet anpassas för att de kontor som ska finnas kvar ska ha förutsättningar att erbjuda en effektiv service, bokade fysiska personliga möten för dem som har behov av extra stöd och en god arbetsmiljö, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg.