4 mars 2019

Principer för Arbetsförmedlingens
närvaro beslutade

Arbetsförmedlingens styrelse gav i dag generaldirektör Mikael Sjöberg klartecken att anpassa antalet arbetsförmedlingskontor utifrån budgetläge och framtida behov. Detta efter att man tog beslut om vilka principer som gäller för Arbetsförmedlingens fysiska närvaro.

Arbetsförmedlingen nya logotyp på ett lokalkontor.


Arbetsförmedlingens nyligen lagda varsel av 4 500 medarbetare medför att myndigheten måste skynda på förnyelsearbetet. Med minskad personalstyrka måste kontorsnätet anpassas för att de kontor som ska finnas kvar ska ha förutsättningar att erbjuda en effektiv service, bokade fysiska personliga möten för dem som har behov av extra stöd och en god arbetsmiljö. Det finns därmed ett omedelbart behov av att avveckla cirka 130 lokala kontor runt om i landet. Till största delen handlar det om små kontor i glesbygdsområden. Även mellanstora kontor berörs, de som ligger nära andra kontor som är lokaliserade vid en knutpunkt.

– Vi kan inte genomföra en så stor personalneddragning utan att göra förändringar i antalet kontor, säger Mikael Sjöberg. I vårt förslag påverkar neddragningarna samtliga kontor i landet.

– Personalmässigt blir neddragningarna mycket stora i storstadsområdena och i mellanstora städer. Konsekvenserna kommer dock att bli störst för små och mellanstora kontor på mindre orter, där antalet medarbetare kommer att vara för få för att kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet och ha en hållbar arbetsmiljö.

Principer för Arbetsförmedlingens närvaro

Det förslag om Arbetsförmedlingens framtida kontorsnät som myndighetsledningen nu går till fackliga förhandlingar och samråd med andra myndigheter med baserar sig på de principer som styrelsen idag fattade beslut om:

 • Samverka för att öka möjligheterna till fysiska möten
  Arbetsförmedlingen ska verka för att hitta samarbetsformer med externa parter som exempelvis kommuner och andra myndigheter. Det gör det möjligt att erbjuda bokade personliga fysiska möten i de kommuner där Arbetsförmedlingen inte längre kommer att kunna ha egna lokaler.
 • Uppdraget är grunden för hur myndigheten ska vara lokaliserad
  Arbetsförmedlingen har ett nationellt uppdrag inom arbetsmarknadspolitiken. Myndigheten har ansvar för att åstadkomma en kostnadseffektiv verksamhet med god kvalitet och bra resultat.
 • Lokala arbetsförmedlingskontor erbjuder service inom fördjupat stöd
  Stora delar av Arbetsförmedlingens service ska främst ske genom digitala kanaler och genom personliga möten via telefon, chatt och video. De lokala kontorens roll är primärt att ge service till de kunder som har behov av personliga fysiska möten med fördjupat stöd.
 • Arbetsförmedlingens kontor koncentreras till städer och knutpunkter
  Arbetsförmedlingskontor placeras i städer och knutpunkter där många människor rör sig och många företag verkar. Avgörande för val av ort är kommunikationsvägarna samt behoven hos arbetssökande och arbetsgivare. I de fall där restiden är lång och behov finns är ambitionen att Arbetsförmedlingen erbjuder bokade möten i exempelvis servicekontorens lokaler eller genom samarbete med kommuner.

Förhandlingar påbörjas

– Förhandlingarna om att successivt avveckla ett stort antal kontor drar nu igång och vi räknar med att kunna ta beslut om vilka kontor som blir berörda i slutet av mars, säger Mikael Sjöberg.

Trots dessa bitvis dramatiska förändringar som statsbudgeten innebär betonar Mikael Sjöberg betydelsen av det nära och fördjupade stöd som även fortsättningsvis kommer att ges på myndighetens lokala kontor.

– Även om närvaron blir på färre orter så är det arbete som genomförs där av största vikt för resultaten i de arbetsmarknadspolitiska insatserna.

– Vi ser också stora möjligheter i samarbetet med Statens servicecenters servicekontor, med kommuner och andra myndigheter för att bland annat skapa möjlighet till fortsatt service i glesbygd.

Samtidigt intensifieras arbetet med de digitala tjänsterna, de interna stödsystemen och under 2019 dubbleras utbyggnaden av vår service via telefon, chatt och video för att kunna upprätthålla en bra service till kunderna.