9 oktober 2018

Analys: Ny teknik kan slå ut jobb – men även skapa många nya

Automatiseringen på arbetsmarknaden gör att vissa typer av jobb troligen kommer att försvinna. Samtidigt uppstår hela tiden nya arbetsuppgifter som bara kan utföras av människor. Det visar Arbetsförmedlingens sammanställning av den senaste forskningen kring automatiseringen i arbetslivet.

Oron för att maskiner ska ta över existerande jobb i stor skala, med massarbetslöshet som följd, är långt ifrån ny. Redan i början på 1800-talet slog anställda sönder maskiner för att stoppa automatiseringen av textilindustrin i England.

I spåren av dagens allt snabbare tekniska framsteg har oron aktualiserats. Allt som oftast beskrivs i media hur vi går mot en framtid där i princip allt kan automatiseras och där det därför inte kommer finnas plats för mänskligt arbete.

För att förstå hur mycket sanning det ligger i dessa dramatiska beskrivningar har Arbetsförmedlingen gjort ensammanställning av nationalekonomiska forskningsstudier på ämnet.

Nya arbetsuppgifter kräver människor

Det finns studier som bedömer att många jobb riskerar att försvinna. En studie visar exempelvis att hälften av alla jobb i USA i dag har hög sannolikhet att automatiseras i framtiden. Exempel på sektorer som kan komma att påverkas är transport, bank och finans.

Samtidigt visar forskningen att ett ensidigt fokus på det som går förlorat leder till fel slutsatser. I spåren av dagens teknologiska framsteg uppstår hela tiden nya arbetsuppgifter som bara kan utföras av människor. Ny teknik gör dessutom att människor blir mer produktiva, vilket i sig ökar efterfrågan på mänskligt arbete.

Kort sagt finns flera viktiga motverkande krafter som man måste ta hänsyn till om man vill göra en mer korrekt bedömning av framtiden.

Viktigt med fortlöpande utbildning

En lärdom att ta med sig är vikten av utbildning och övrig kompetensutveckling. Om nya innovationer inte kan användas på ett effektivt sätt därför att det saknas arbetskraft med tillräcklig kompetens kan stora ekonomiska värden gå förlorade.

Det viktigaste blir inte nödvändigtvis att läsa långa utbildningar under en avgränsad period i livet – snarare behöver vi blir mer öppna för att kontinuerligt uppdatera våra kunskaper under hela arbetslivet.

Vi får inte underskatta de utmaningar som kommer att uppstå framöver. Det gäller att i tid genomföra de förändringar av arbetsmarknaden som krävs för att vi ska kunna möta de snabba förändringar som den tekniska utvecklingen driver.

Här har många aktörer ett stort ansvar – myndigheter, arbetsmarknadens parter och politiska beslutsfattare – att i tid identifiera de viktigaste utmaningarna, och att hitta effektiva och ändamålsenliga lösningar.

Läs rapporten

Hanna Thunström och Johan Egebark jobbar på Arbetsförmedlingens analysavdelning och har skrivit rapporten: 

Automatisering, polarisering och massarbetslöshet – vad säger forskningen?