25 april 2018

Det här gör Arbetsförmedlingen för sina 77 miljarder

Arbetsförmedlingen fick 77 miljarder kronor för att utföra sitt uppdrag 2017. En dryg tiondel gick till myndighetens löner och lokalhyror. De stora utgiftsposterna stod a-kassa, aktivitetsstöd och ersättningar till arbetsgivare för.

I dag uppgår kostnaden för arbetsmarknadspolitiken till nära 80 miljarder kronor. Den största delen, 50 miljarder, går till arbetslöshetsersättning, ersättning till nyanlända och subventioner till arbetsgivare. En stor del av matchningen utförs av privata aktörer som Arbetsförmedlingen köper tjänster från för 5,8 miljarder.

Förra året fick Arbetsförmedlingen 8,5 miljarder kronor i förvaltningsanslag för att genomföra och administrera arbetsmarknadspolitiken, alltså löner, lokaler och driftkostnader.

Tre av fyra tillhör utsatta grupper

Arbetsförmedlingen får sitt uppdrag av riksdag och reger­ing. Huvuduppgif­ten är att rusta arbetssökande och föra dem samman med arbetsgivare som söker arbetskraft. De som befinner sig långt från arbetsmarknaden ska priori­teras.

Tre av fyra som är inskrivna på Arbetsförmedlingen tillhör också grup­per som har det extra tufft på arbets­marknaden – utomeuropeiskt födda, de som har en funktionsnedsättning, per­soner över 55 år och arbetssökande med högst förgymnasial utbildning.