16 februari 2018

Hur skapar vi en mer jämställd etablering på arbetsmarknaden?

Arbetsförmedlingens studie av förmedlingsverksamhet och insatser ur ett jämställdhetsperspektiv visar att det är en ojämn fördelning av insatserna till män och kvinnor.

Studien är en del av Arbetsförmedlingens handlingsplan för att öka sysselsättningen bland utrikes kvinnor. Syftet är att identifiera de orsaker som finns till den ojämna fördelningen, för att skapa en mer jämställd etablering på arbetsmarknaden.

Rapporten visar att män träffar sina arbetsförmedlare tidigare och oftare än kvinnor. Män får också fler arbetsnära insatser som arbetsmarknadsutbildningar och subventionerade anställningar. Detta gäller alla grupper, både inrikes och utrikes födda, men är extra tydligt hos utrikes födda och deltagare i etableringsuppdraget. Män bedöms i högre utsträckning vara matchningsbara även när hänsyn tagits till faktorer som ålder, erfarenhet, utbildning, hinder till arbete, deltidsarbete, inskrivningstider med mera. Kvinnor bedöms oftare behöva tidiga insatser, som förberedande utbildningar, och får i högre utsträckning ta del av extratjänster.

Studiens slutsats är att det behövs en ökad medvetenhet och ett fortsatt aktivt arbete på flera plan för att skapa en mer jämställd etablering på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har till exempel infört ett nytt systematiskt arbetssätt inom etableringsuppdraget som visat sig ha en gynnsam effekt för kvinnor när det utvärderades under en testperiod. Fler insatser för kvinnodominerade yrken behövs, och validering behöver bättre anpassas efter kvinnors behov och erfarenheter, enligt rapporten.