28 maj 2018

Debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet

”Många och långa överprövningar av upphandlingar skapar samhällsproblem”

Flera av Arbetsförmedlingens upphandlade tjänster för att stötta och hjälpa arbetslösa har de senaste åren försenats på grund av långa väntetider i samband med överprövningar.

De långa väntetiderna i förvaltningsrätten ställer till med problem för våra arbetssökande, som riskerar att inte få det stöd de behöver, men även för våra leverantörer, som får svårare att planera sin verksamhet. Ska de leverera tjänsten om några månader, ett år eller inte alls?

Nyligen beslutade förvaltningsrätten att avslå överprövningen av Arbetsförmedlingens upphandling för yrkes- och studieförberedande moduler, en förberedande utbildning för arbetssökande.

En dom som vi väntat på i tio månader. Under den tiden har upphandlingsprocessen avstannat och först nu kan vi börja teckna avtal. Det här är bara ett exempel på upphandlingar som försenas av långa väntetider på överprövningar.

Till förlorarna hör inte bara arbetssökande, som riskerar att bli utan viktiga arbetsförmedlingstjänster, utan även landets arbetsgivare som möter allt större rekryteringsutmaningar. Vi på Arbetsförmedlingen får svårare att erbjuda arbetsmarknadsinsatser som kan förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

Sverige sticker ut inom EU när det gäller överprövningar av offentliga upphandlingar. Mellan 2005 och 2016 har antalet mål som avgjorts i Sveriges förvaltningsrätter ökat med drygt 300 procent till fjolårets toppnotering på 3672 mål, visar siffror från Konkurrensverket.

Vi vill slå fast att möjligheten att överpröva ett tilldelningsbeslut är en viktig del av både svensk och europeisk offentlig upphandling. Som svensk myndighet är vi också mycket måna om att våra upphandlingar ska vara korrekt genomförda. En förlust i ett överprövningsmål ser vi snarast som en möjlighet att fortsätta utveckla vår upphandlingsverksamhet, målet är tjänster av hög kvalitet.

Med det sagt kan vi konstatera att Arbetsförmedlingen bara förlorar omkring 5 % av omprövningarna. Det verkliga problemet med överprövningar är att processerna tar så lång tid.  Vi välkomnar därför att regeringen arbetar med regelverket kring överprövning.

En statlig utredning som bland annat ska titta på avgifter för överprövning levererar sitt slutbetänkande till regeringen i juni. Inom regeringskansliet arbetar man också med flera förslag från tidigare utredningar, till exempel frågan om vi ska ha en maximal handläggningstid i domstolarna.

Våra nordiska grannländer och flertalet andra EU-medlemsstater har i dag avgifter kopplade till överprövningar. Det kan vara ett sätt att minska antalet. Men minst lika viktigt är att analysera hur processen vid överprövningar skulle kunna bedrivas snabbare.

I avvaktan på förändrade regler bedömer vi det som mycket viktigt att landets förvaltnings- och kammarrätter får de resurser som krävs för att kunna hantera det stora antalet överprövningar.

Det verkliga problemet i dag är att processerna tar så lång tid. Att en upphandlande myndighet kan få vänta i upp till 10 månader för att få besked om avtal kan tecknas, eller om upphandlingen i värsta fall behöver göras om, riskerar att sätta stopp för viktiga samhällsfunktioner och skapar betydande merkostnader för samhället.

Mikael Sjöberg
Generaldirektör, Arbetsförmedlingen

Martin Kruse
Upphandlingschef, Arbetsförmedlingen

Kontakta Pressjouren

Ring 010-486 10 00

Mejla