Frågor och svar om coronaviruset

Uppdaterad 30 december

Informationen på den här sidan gäller generellt för alla upphandlade tjänster hos fristående aktörer.

Vad gäller för klassrumsundervisning? (Uppdaterad 22 december)

Ni ska i första hand tillhandahålla teoretiska moment i tjänsten på distans. Ni behöver därför hitta lösningar och förmedla den information som deltagare behöver för att kunna ta del av tjänsten. Leverantörer som önskar bedriva klassrumsundervisning för vissa teoretiska moment kan göra det. Undervisning med praktiska moment kan ske på plats.

All klassrumsundervisning och praktiska utbildningsmoment ska genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Observera att avtalens innehåll inte har förändrats och att ni som leverantör har ett åtagande som innebär att deltagaren ska uppnå syfte och mål med tjänsten/utbildningen. Kraven på studiebesök hos utbildningsanordnare, dokumentation och kommunikation med Arbetsförmedlingen är också oförändrade.

Gäller till 2022-03-31.

Folkhälsomyndighetens webbplats

Vilka öppettider gäller när verksamheten sker på distans? (Uppdaterad 22 december)

Leverantörer behöver inte ha öppna lokaler vid tidpunkter då undervisning bedrivs på distans och inga eller få deltagare besöker lokalerna.

Ni ansvarar för att informera era deltagare om era öppettider enligt avtal, säkerställa digital tillgänglighet under avtalade öppettider och tydligt informera om när deltagarna har fysisk tillgång till lokaler och utrustning.

Gäller fram 2022-03-31.

Vad gäller för arbetsplatsförlagt lärande (APL)? (Uppdaterad 22 december)

Ni leverantörer har ett långtgående ansvar för att hitta lösningar och tillhandahålla platser för arbetsplatsförlagt lärande. Arbetsförmedlingen har förståelse för att pandemin försvårar samarbeten med företag och arbetsgivare, men utgår från att ni leverantörer gör vad ni kan för att ordna APL-platser till utbildningsdeltagare.

APL-platser bör, i samråd med Arbetsförmedlingen regionalt, användas av de deltagare som är i störst behov av arbetsförlagt lärande för att kunna slutföra sin utbildning med godkänt resultat.

Gäller fram till 2022-03-31.

Hur länge ska arbetsmarknadstjänster bedrivas via distanslösningar? (Uppdaterad 30 december)

Om den arbetssökande anvisats till en arbetsmarknadstjänst med distansinslag före den 1 april 2022 finns möjlighet att slutföra aktiviteten, inklusive eventuella ytterligare beslut, som planerat. Insatsen sker på distans om måluppfyllelsen bibehålls.
För de beslut om ny anvisning som fattas från den 1 april 2022 gäller de villkor som följer av respektive avtal.

Hur gör vi om en deltagare har sjukdomssymptom?

Om deltagaren har coronaliknande symtom ska hen sjukanmäla sig. Du skickar en avvikelserapport om frånvaro som vanligt.

Får en deltagare ersättning vid aktiviteter på distans?

Så länge en deltagare har beslut om deltagande i program gäller samma villkor för ersättning även om deltagaren utför uppgifter på distans.

Får en deltagare ersättning vid sjukskrivning?

Ersättning till deltagare som är sjukanmälda hanteras av Försäkringskassan.

Försäkringskassan

Får jag som leverantör ersättning i samtliga fall och situationer där jag följer Arbetsförmedlingens rekommendation med att ha deltagare på distans som är försedd med uppgifter och aktiviteter?

Ja, ersättning utgår till dig som leverantör.
Det är viktigt att deltagarens arbete följs upp löpande under tiden.

Hur sker uppföljning och kontroll vid distansverksamhet?

Arbetsförmedlingen kommer att följa upp distansverksamheten på samma sätt som före utbrottet av covid-19 och bedömer att den befintliga uppföljningsmodellen går att tillämpa även under rådande omständigheter.

Arbetsförmedlingen kommer att ta hänsyn till den särskilda situation som covid-19 innebär och de pragmatiska lösningar som leverantörerna har genomfört med anledning av detta.

Leverantörerna ska kunna visa att hänsyn tagits till ingångna avtal och syftet med den verksamhet som avtalats samt att de haft den enskilde deltagarens bästa för ögonen och att leverantören utifrån dessa kriterier utformat den bästa lösningen.