Yrkessvenska

Målgruppen för yrkessvenska är arbetssökande med svaga kunskaper i svenska. Det är viktigt att den arbetssökande har en tydlig yrkesinriktning så att det är möjligt att yrkesanpassa undervisningen i svenska.

Vad

Syftet med yrkessvenska är att arbetssökande ska förbättra sina kunskaper i den specifika svenska som behövs inom yrket där de tänker jobba.

För vem

Arbetssökande med svaga kunskaper i svenska som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Merparten av deltagarna kommer att tillhöra gruppen utomeuropeiskt födda.

Så här går det till

Yrkessvenska består av fyra delar:

Yrkessvenska A

Yrkessvenska A är en yrkesanpassad utbildning i svenska för arbetssökande som behöver förbereda sig för en arbetsmarknadsutbildning, praktik eller anställning. Undervisningen ska utveckla språkfärdigheter inom hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig framställning samt skriftlig framställning i deltagarens yrkesspråk. Utbildningens rikttid är antingen 3 månader på heltid eller 6 månader på deltid, 50%.

Fristående språk- och nivåbedömningstest

Språk- och nivåbedömningstestet består av en (1) utbildningsdag. Syftet med det fristående språk- och nivåbedömningstestet är att det kan användas inför beslut av yrkessvenska B om man inte har genomgått den längre utbildningen som avslutas med ett test. 

Testet kan också användas vid andra behov av att bedöma deltagares kunskaper i yrkessvenska, såsom tex innan arbetsmarknadsutbildningar. Observera att det inte är ett generellt ”svensktest” utan att testet ska vara yrkesinriktat.

Yrkessvenska B som pågår parallellt med arbetsmarknadsutbildning

Undervisningen sker företrädesvis där yrkesutbildningen genomförs. Syftet är att stödja arbetssökande med låga kunskaper i svenska när denne deltar i en arbetsmarknadsutbildning. Den arbetssökande kan få undervisning i yrkessvenska 1dag per vecka, upp till 8 timmar per vecka.

Yrkessvenska B som pågår parallellt med arbetspraktik eller anställning

Undervisningen ska vara anpassad så att deltagaren lär sig att kommunicera, interagera och dokumentera på arbetsplatsen där praktiken eller anställningen är. Undervisningens omfattning är fyra timmar per vecka och är tänkt att ske på arbetsplatsen.

Vanliga frågor och svar om yrkessvenska A

Var sker undervisningen i Yrkessvenska A?

Undervisningen sker huvudsakligen på plats i leverantörens utbildningslokaler på de leveransorter som har angetts i varje leveransområde men kan också ske via distans- och eller fjärrundervisning.

Kan Yrkessvenska A kombineras med annan aktivitet, exempelvis SFI?

Ja, det finns utbildningstillfällen både på heltid 100% och på deltid 50%. Tillfällen på 50% innebär en dubblering i rikttid samtidigt som ersättningen halveras. Det är upp till de olika lokala utbildningsorterna att tillsammans med leverantör planera behovet för tillfällen på heltid respektive deltid.

Kan Yrkessvenska A användas inför reguljär utbildning?

Ja, om det handlar om att den arbetssökande behöver utveckla den yrkesspecifika svenskan inför ett planerat yrke eller yrkesutbildning. Däremot är inte tanken att yrkessvenska ska användas för att förbättra svenska språket rent allmänt.

Kan en deltagare anvisas till Yrkessvenska A under tiden denne deltar i Rusta och matcha?

Ja det är möjligt. Enligt avtal för Rusta och matcha kan deltagaren delta i vissa arbetsmarknadspolitiska insatser under sin tid i tjänsten, som längst tre (3) månader om Arbetsförmedlingen bedömer att det är arbetsmarknadspolitiskt motiverat. För de som därmed anvisas till Yrkessvenska A på deltid och där rikttiden är sex månader så måste den gemensamma utbildningsplanen förkortas till max tre månader.

Kan Yrkessvenska A användas inför starta eget?

Ja, möjligheten finns. Det handlar om att vara tydlig med syftet och målsättningen. Om en arbetssökande exempelvis ska starta butik, vad är det då hen behöver träna på, butiksterminologi eller företagsadministration eller lite av varje?

Det är däremot INTE möjligt att använda yrkessvenska B i kombination med programmet start av näringsverksamhet.

När ska det fristående språk- och nivåbedömningstestet användas?

Det fristående testet ska nyttjas när deltagaren inte är eller ska anvisas till den längre utbildningen i Yrkessvenska eftersom det där ingår språk- och nivåbedömningstest i utbildningen.

Det kan vara inför utbildning både arbetsmarknadsutbildning och yrkesutbildning på Folkhögskola eller annan reguljär yrkesutbildning. Det kan också vara inför praktik eller anställning. Språk- och nivåbedömningstestet ska användas för att säkerställa sökandes kompetens inom yrkesspråket är på rätt nivå.

Kan jag använda Språk- och nivåbedömningstest mer än en gång?

Ja, möjligheten finns. Vi på Arbetsförmedlingen ska dock göra en arbetsmarknadspolitisk bedömning inför beslutet. Det är viktigt att ta hänsyn till hur lång tid det har gått sedan det föregående testet gjordes samt dess syfte. Det bör exempelvis inte behövas ett nytt test, i de fall testet nyligen genomförts, om inte förutsättningarna har ändrats, dvs det finns anledning att tro att det skulle bli ett annat testresultat.

Vanliga frågor och svar om yrkessvenska B i kombination med arbetsmarknadsutbildning

Vad är viktigt inför tjänsten Yrkessvenska i kombination med arbetsmarknadsutbildning?

Det är viktigt att det finns en etablerad kontakt mellan leverantör av arbetsmarknadsutbildning och leverantör av yrkessvenska.

Ni som leverantörer behöver tillsammans planera upplägget när det är lämpligt att undervisningen av yrkessvenska bedrivs och vilka språknivåer som är aktuella för att deltagaren ska klara av arbetsmarknadsutbildningen.

Innan undervisningen kan påbörjas ska den arbetssökande ha genomfört ett språk- och nivåbedömningstest. Antingen den längre utbildningen i yrkessvenska utbildnings-ID 125741 eller det fristående språk- och nivåbedömningstestet utbildnings-ID 125740.

Vilken leverantör ska leverera tjänsten?

Den leverantör som är upphandlad i det geografiska område där arbetsmarknadsutbildningen bedrivs ska väljas för tjänsten oavsett om deltagaren genomfört yrkessvenska A, den språkanpassade utbildningen eller språk- och nivåbedömningstestet på någon annan ort.

Var sker undervisningen av yrkessvenska B i kombination med arbetsmarknadsutbildning?

Undervisningen ska ske i de lokaler där arbetsmarknadsutbildningen bedrivs men undantag kan finnas där undervisningen i stället kan ske i lokalerna för yrkessvenska eller via distansundervisning.

Går det att kombinera yrkessvenska med reguljära för exempelvis deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin eller etableringsprogrammet?

Nej, det är inte möjligt att kombinera yrkessvenska B med reguljär utbildning.

Hur kan jag som leverantör av yrkessvenska föreslå en förlängning?

Du föreslår en förändring genom att uppdatera den gemensamma planeringen. Om du planerar efter det ursprungliga slutdatumet gör arbetsförmedlaren en uppdatering så att datumen stämmer överens. Tänk på att förändringen, ska motiveras.

Om arbetsförmedlaren bekräftar planeringen förlängs deltagarens placeringsperiod och inköpsordern uppdateras. Notera att vid en förlängning får inköpsordern också en ny status ”Uppdaterad – väntar på attest”, då en förlängning alltid ska attesteras av en chef på Arbetsförmedlingen.

Vad är skillnaden på stöden från den pedagogiska resursen i flertalet arbetsmarknadsutbildningar i form av "yrkesspecifik svenska" och yrkessvenska B?

Det som avgör är deltagarens behov. Om en deltagare inte kan de ”specifika” svenska begreppen men i övrigt har en relativt bra svenska kan det mycket väl räcka med det stöd som leverantören av arbetsmarknadsutbildningen ger. Om behovet är större är yrkessvenska en mer kvalificerad tjänst.

Vad gäller yrkessvenska när det är sommaruppehåll i AUB?

Ersättning för Yrkessvenska B i kombination med arbetsmarknadsutbildning utgår ej vid planerat uppehåll, exempelvis när en arbetsmarknadsutbildning har uppehåll under juni, juli eller augusti, eller vid arbetsplatsförlagt lärande där det ej är möjligt eller lämpligt att kombinera med yrkessvenska

Förutsättningarna för att det ska betraktas som ett planerat uppehåll är minst 1 kalendermånads varsel. Vid dessa situationer inlevereras den faktiska tid som yrkessvenska har levererats till deltagaren, vilket kan anges som 0 dagar.

Hur länge kan den arbetssökande ta del av yrkessvenska B ihop med arbetsmarknadsutbildning?

Rikttiden för yrkessvenska B är beroende på deltagarnas behov och längd på arbetsmarknadsutbildningen. Beslutets längd planeras i samråd med Arbetsförmedlingen och leverantör av arbetsmarknadsutbildning. Maximal tid i tjänsten är dock 12 månader.

Ett beslut kan inte tas för en längre tidsperiod än 6 månader oavsett om man redan från början planerat att kombinera en arbetsmarknadsutbildning som är längre än 6 månader med yrkessvenska hela utbildningsperioden. Det krävs då ett förlängningsbeslut.

Vanliga frågor och svar om yrkessvenska B - praktik och anställning

Vilka anställningar med stöd kan kombineras med yrkessvenska B - praktik/anställning?

Särskilt anställningsstöd enligt förordning 2018:42, dvs introduktionsjobb och yrkesintroduktionsanställning, enligt förordningen 2013:1157kan kombineras med yrkessvenska.

För andra befintliga anställningar med stöd, exempelvis lönebidrag, nystartsjobb eller etableringsjobb så har Arbetsförmedlingen gjort bedömningen att vi inte kan vara involverade i den kompetensutveckling som arbetsgivaren har huvudansvar för. Yrkessvenska B kan inte heller kombineras med anställningar utan stöd.

Vad är viktigt inför tjänsten yrkessvenska praktik/anställning?

Det är viktigt att arbetsgivaren är delaktig och bidrar med information om vad deltagaren behöver träna på, till exempel muntlig kommunikation i vissa situationer eller att förstå specifika skriftliga instruktioner. Det innebär att arbetsgivaren måste vara införstådd och delaktig i planeringen. Arbetsförmedlingen behöver ha kommunicerat med arbetsgivaren och säkerställt att denne är införstådd vad tjänsten innebär. Arbetsgivare och leverantörer av yrkessvenska behöver tillsammans planera upplägget för när det är lämpligt att undervisningen av yrkessvenska bedrivs.

Innan tjänsten påbörjas ska den arbetssökande ha genomfört ett språk- och nivåbedömningstest. Antingen genom att hen har genomgått den hela utbildningen i yrkessvenska utbildnings- ID 125741eller genomfört det fristående språk- och nivåbedömningstestet utbildnings- ID 125740.

Vem ska leverera tjänsten?

Den som har leverans i det geografiska område där arbetsplatsen är belägen oavsett om deltagaren genomfört yrkessvenska A, den språkanpassade utbildningen och/eller språk- och nivåbedömningstestet på någon annan ort.

Var sker undervisningen av yrkessvenska B i kombination med arbetspraktik/anställning?

Undervisningen ska ske i arbetsgivarens lokaler men undantag kan finnas där undervisningen i stället kan ske i lokalerna för yrkessvenska eller via distansundervisning.

Vad händer om den arbetssökande redan påbörjat anställningen?

När det gäller olika former av anställningar med stöd är det mycket viktigt att beslut för yrkessvenska B har tagits innan anställningen påbörjats. Efter det att anställningen påbörjats är det inte möjligt att ta beslut för det fristående språk- och nivåbedömningstestet. Det innebär att i de fall där Arbetsförmedlingen bedömer att vi behöver bevilja yrkessvenska B för en deltagare där anställningen redan startat så måste den inledande nivåbedömningen göras den första dagen, inom ramen för beslutet för yrkessvenska B.

Hur länge är det tänkt att yrkessvenska B ihop med praktik/anställning ska pågå?

Rikttiden för yrkessvenska B är beroende på deltagarnas behov samt längden på praktiken eller anställningen. Beslutets längd planeras i samråd med Arbetsförmedlingen och leverantör av arbetsgivare. Maximal tid i tjänsten är dock 12 månader.

Ett första beslut kan inte tas för en längre tidsperiod än 6 månader oavsett om man redan från början planerat att kombinera med en anställning som är längre än 6 månader med yrkessvenska hela utbildningsperioden. Det krävs då ett förlängningsbeslut

Är det möjligt att bevilja yrkessvenska B i kombination med arbetsträning?

Ja, om målsättningen är att arbetsträningen ska leda till en anställning där deltagaren genomför arbetsträningen. Det ska då finnas en klar och tydlig yrkesinriktning för yrkessvenska. Yrkessvenska B ska inte kombineras med arbetsträning när arbetsträningen är mer allmänt inriktad och syftar till att avgöra eventuell arbetsförmåga generellt.

Hur kan jag som leverantör av yrkessvenska föreslå en förlängning?

För att ändra placeringens längd ska du kontakta arbetsförmedlaren så att hen kan förlänga deltagarperioden enligt vad ni kommer överens om. Arbetsförmedlaren gör då en förlängning med ett nytt beslut. När det är gjort kan du skicka in en ny gemensam planering med den nya perioden.

Vad gäller för yrkessvenska B när deltagaren har semester eller övrig frånvaro i sin praktik eller anställning?

Ersättning för yrkessvenska B i kombination med arbetspraktik eller anställning utgår ej vid planerat uppehåll exempelvis när en deltagare har semester eller vid längre tids sjukfrånvaro.

Förutsättningarna för att det ska betraktas som ett planerat uppehåll är minst 1 kalendermånads varsel. Vid dessa situationer inlevereras den faktiska tid som Yrkessvenska har levererats till deltagaren, vilket kan anges som 0 timmar.

Kan yrkessvenska B användas i kombination med arbetspraktik i rusta och matcha?

Ja det är möjligt men tänk på att det kräver mycket beslutskoordinering och samverkan mellan samtliga parter, det vill säga leverantör av yrkessvenska, leverantör av rusta och matcha, Praktikanordnare för att få ihop schemat samt Arbetsförmedlingen som ska ta alla beslut.

En bra metod är inför potentiella introduktionsjobb marknadsföra för arbetsgivare att deltagare får möjlighet till yrkessvenska, i kombination med anställningen, när det finns behov, för att öka möjligheten att introduktionsjobbet leder till fortsatt anställning.

Kan en deltagare anvisas till yrkessvenska A under tiden denne deltar i Rusta och matcha 2?

Ja, det är möjligt. Det finns utbildningstillfällen i yrkessvenska på halvtid och det går därmed att anvisas som en parallell insats till förmedlingsinsatsen rusta och matcha 2. Om det är arbetsmarknadspolitiskt motiverat. Omfattningen av förmedlingsinsatsen rusta och matcha 2 tillsammans med yrkessvenska ska motsvara hela arbetssökandes arbetsutbud och arbetssökande ska kunna uppfylla syfte och mål med båda insatserna. Yrkessvenska ska följas upp av Arbetsförmedlingen och leverantören av rusta och matcha 2 har ingen skyldighet att följa upp då de går denna utanför tjänsten.