Yrkessvenska

Målgruppen för yrkessvenska är arbetssökande med svaga kunskaper i svenska. Det är viktigt att den arbetssökande har en tydlig yrkesinriktning så att det är möjligt att yrkesanpassa undervisningen i svenska.

Vad

Syftet med yrkessvenska är att arbetssökande ska förbättra sina kunskaper i den specifika svenska som behövs inom yrket där de tänker jobba.

För vem

Arbetssökande med svaga kunskaper i svenska som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Merparten av deltagarna kommer att tillhöra gruppen utomeuropeiskt födda.

Så här går det till

Yrkessvenska består av tre delar:

  • Yrkessvenska A är en yrkesanpassad utbildning i svenska för arbetssökande som behöver förbereda sig för en arbetsmarknadsutbildning, praktik eller anställning. I Yrkessvenska A finns en testmodul som kan användas fristående, exempelvis inför Yrkessvenska B.
  • Yrkessvenska B som pågår parallellt med arbetsmarknadsutbildning. Undervisningen sker helst där yrkesutbildningen genomförs. Syftet är att rusta arbetssökande med låga kunskaper i svenska för att delta i en arbetsmarknadsutbildning. Den arbetssökande kan få undervisning i yrkessvenska 1-2 dagar per vecka, upp till 16 timmar per vecka.
  • Yrkessvenska B som pågår parallellt med arbetspraktik eller anställning. Undervisningen ska vara anpassad så att deltagaren lär sig att kommunicera, interagera och dokumentera på arbetsplatsen där praktiken eller anställningen är. Undervisningens omfattning är fyra timmar per vecka och sker helst på arbetsplatsen.

Vad gäller inför avtalsslutet 2021-12-09?

För Yrkessvenska A innebär det att sista möjliga dag för ett utbildningstillfälle blir 2021-12-09. Deltagarna har möjlighet att slutföra utbildningen efter avtalstiden, inkl eventuell förlängning, men inga nya beslut kommer att kunna tas.

För Yrkessvenska B innebär det att sista möjliga dag att fatta beslut om tjänsten är 2021-12-09. Deltagare till Yrkessvenska B kan påbörja tjänsten senast tre veckor efter sista avtalsdagen. Tjänsten ska därefter kunna fullföljas efter avtalsperiodens slut för den tid som beslutet är fattat men det kommer ej vara aktuellt att ta förlängningsbeslut på Yrkessvenska B.

TIPS! Se över behov av Yrkessvenska B så att eventuella beslut att förlänga Yrkessvenska B sker innan 2021-12-09. Stäm till exempel av med leverantör av AUB och arbetsgivare om tiden i utbildning eller praktik/anställning behöver förlängas.

Vanliga frågor och svar om Yrkessvenska A

Kan Yrkessvenska A kombineras med annan aktivitet, exempelvis SFI?

Det kommer att kunna finnas utbildningstillfällen på både heltid 100% och på deltid 50%. Tillfällen på 50% innebär en dubblering i rikttid samtidigt som ersättningen halveras. Det är upp till de olika lokala utbildningsorterna att tillsammans med leverantör planera behovet för tillfällen på heltid respektive deltid.

Kan Yrkessvenska A användas inför reguljär utbildning?

Ja, om det handlar om att den arbetssökande behöver utveckla den yrkesspecifika svenskan inför ett planerat yrke eller yrkesutbildning. Däremot är inte tanken att yrkessvenska ska användas för att förbättra svenska språket rent allmänt.

Hur lägger man ut utbildningstillfällen för övriga orter?

I avtal med funktionen Pristillägg avropsort kan endast Arbetsförmedlingen lägga in utbildningstillfällen. Det gäller för så kallade övriga orter inom Yrkessvenska. Det innebär att en kontaktperson/leverantörsuppföljare (eller den som brukar godkänna) ­­­­– istället för leverantör – men i samråd med dig som leverantör lägger in tillfället och vilka datum som är aktuella.

Enligt avtal ska det finnas 15 deltagare på deltid eller 10 på heltid för att få avropa på övrig ort. Vad innebär det i praktiken?

Avtalet anger att det ska vara 10 deltagare på heltid eller 15 på deltid när avropsperioden startar. Det ska alltså finnas ett tillräckligt underlag för att starta. Rekommendationen är att övrig ort inte ska avropas på längre tider om man inte säker på att fylla utbildningen under hela perioden. Anledningen är att det inte vore affärsmässigt att ditt företag sitter kvar med kostnader för personal och lokaler med en för liten deltagarskara.

Hur startar vi utbildningen på en ny ort?

Avtalet för yrkessvenska innehåller en möjlighet för oss att förlägga utbildningen på nya orter inom det definierade leveransområdet. En viktig förutsättning är att vi vet att det finns ett tillräckligt med deltagare, (se vidare fråga om antal deltagare). Vid överenskommelse om att starta upp på ny ort ska blanketten Överenskommelse om avrop på nya leveransorter användas.

Avtalet innehåller inga garantivolymer. Dock finns det en ”minsta gruppstorlek” och det är den rutan som ska kryssas i på blanketten. Blanketten får du av oss eftersom eventuella avrop på nya orter är beroende av tillgång och efterfrågan av utbildningen.

Kan Yrkessvenska A användas inför starta eget?

Ja, möjligheten finns. Det handlar om att vara tydlig med syftet och målsättningen. Om en arbetssökande exempelvis ska starta butik, vad är det då hen behöver träna på, butiksterminologi eller företagsadministration eller lite av varje?

Det är däremot INTE möjligt att använda Yrkessvenska B i kombination med programmet start av näringsverksamhet.

Kan jag använda Språk- och nivåbedömningstest mer än en gång?

Ja, möjligheten finns utifrån det individuella behovet på vägen till arbete. Vi på Arbetsförmedlingen ska dock göra en arbetsmarknadspolitisk bedömning inför beslutet. Det bör exempelvis inte behövas ett nytt test, i de fall testet nyligen genomförts, om inte förutsättningarna har ändrats.

Vanliga frågor och svar om Yrkessvenska B i kombination med arbetsmarknadsutbildning

Vad är viktigt inför tjänsten Yrkessvenska i kombination med arbetsmarknadsutbildning?

Det är viktigt att vi har en etablerad kontakt med dig som levererar yrkesutbildningen, som ska kombineras med Yrkessvenska. Enligt avtalet ska utbildningen ha minst fem deltagare för att du ska vara skyldig att bedriva den.

Före svenskundervisningen ska den arbetssökande ha genomfört ett språk- och nivåbedömningstest. Antingen den yrkesanpassade språkutbildningen utbildnings-ID 120106 eller testmodulen utbildnings-ID 120104.

Vilken leverantör ska leverera tjänsten?

Den leverantör som är upphandlad i det geografiska område där arbetsmarknadsutbildningen bedrivs ska väljas för tjänsten oavsett om deltagaren genomfört Yrkessvenska A, den språkanpassade utbildningen eller språk- och nivåbedömningstestet på någon annan ort.

Vad händer om en deltagare anvisas när det inte finns en grupp om 5 deltagare?

Om en deltagare anvisas utan att det finns en tillräckligt stor grupp enligt avtalet ska du kontakta kontaktpersonen som är ansvarig för utbildningen för att hitta en lösning. Exempel på lösning kan vara att slå ihop svenskundervisningar från närliggande yrkesområden.

För att få avropa yrkessvenska B i kombination med arbetsmarknadsutbildning krävs minst fem deltagare. Varför?

Enligt avtalet ska det vara minst fem deltagare vid start, det ska alltså finnas ett tillräckligt underlag för att starta upp. Därefter kan gruppen minska men det är inte hållbart i längden med en uppehållen personalresurs vid flera avhopp.

Ersättningen är beräknad utifrån att det finns en grupp om minst fem. Det är alltså inte affärsmässigt med mindre grupper.

Hur ska man tänka om beslutet är på en eller två dagar?

Beslutsperioden är flexibel för att det ska finnas möjlighet att anpassa undervisningen efter deltagarens behov, i förhållande till arbetsmarknadsutbildningen och målsättning. I den gemensamma planeringen är det du som väljer antal dagar, så länge vi är överens med dig om vilken omfattning som är aktuell.

Går det att kombinera yrkessvenska med reguljära för exempelvis deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin eller etableringsprogrammet?

Nej, det är inte möjligt att kombinera Yrkessvenska B med reguljär utbildning.

Hur kan jag föreslå en förlängning?

Du föreslår en förändring genom att uppdatera den gemensamma planeringen. Om du planerar efter det ursprungliga slutdatumet gör arbetsförmedlaren en uppdatering så att datumen stämmer överens. Tänk på att förändringen, ska motiveras.

Om arbetsförmedlaren bekräftar planeringen förlängs deltagarens placeringsperiod och inköpsordern uppdateras. Notera att vid en förlängning får inköpsordern också en ny status ”Uppdaterad – väntar på attest”, då en förlängning alltid ska attesteras av en chef på Arbetsförmedlingen.

Vad är skillnaden på stöden från den pedagogiska resursen i flertalet arbetsmarknadsutbildningar i form av "yrkesspecifik svenska" och Yrkessvenska B?

Det som avgör är deltagarens behov. Om en deltagare inte kan de ”specifika” svenska begreppen men i övrigt har en relativt bra svenska kan det mycket väl räcka med det stöd som leverantören av arbetsmarknadsutbildningen ger. Om behovet är större är yrkessvenska en mer kvalificerad tjänst.

Är det en möjlig lösning att slå ihop deltagare från olika arbetsmarknadsutbildningar, om de t.ex. är i närliggande lokaler för att få ihop 5 deltagare?

Ja, så länge tjänstens målsättning uppfylls. Därför bör inte deltagare från helt olika yrkesområden slås samman, däremot kan man tänka sig en mix av närliggande yrkesområden.

Vad gäller Yrkessvenska när det är sommaruppehåll i AUB?

Avtalet för Yrkessvenska nämner inget om sommaruppehåll, vilket innebär att undervisningen ska bedrivas så länge det är möjligt. Du som ansvarar för undervisningen behöver ha tillgång till AUB-leverantörens lokal eller bedriva den i egna lokaler. Om det inte går så behöver inget avbrott göras utan beslutet om tjänsten löper vidare under sommaruppehållet. Du har rätt till ersättning på samma sätt som vid annan frånvaro utanför din kontroll. För att få din utbetalning rapporterar du som vanligt det antal dagar/vecka som var planerat.

Hur länge kan den arbetssökande ta del av Yrkessvenska B ihop med arbetsmarknadsutbildning?

Rikttiden bör inte vara mer än sex månader eftersom de flesta arbetsmarknadsutbildningarna pågår så länge. Om en arbetsmarknadsutbildning är längre eller blir förlängd och det bedöms väsentligt att fortsätta med yrkessvenska så kan tjänsten förlängas. Men för det krävs det att vi gör en arbetsmarknadspolitisk bedömning att det är motiverat.

Vanliga frågor och svar om Yrkessvenska B - praktik och anställning

Vilka anställningar med stöd kan kombineras med Yrkessvenska B - praktik/anställning?

Samtliga anställningsstöd (ASD), introduktionsjobb (INJ), och yrkesintroduktionsanställning (YA). Yrkessvenska B kan inte kombineras med anställningar utan stöd.

Vad är viktigt inför tjänsten Yrkessvenska praktik/anställning?

Att få information från arbetsgivaren om vad deltagaren behöver träna på, till exempel muntlig kommunikation eller att förstå specifika skriftliga instruktioner. Vi har ansvar för att säkerställa att arbetsgivaren är delaktig i planeringen.

Innan tjänsten påbörjas ska den arbetssökande ha genomfört ett språk- och nivåbedömningstest. Antingen den yrkesanpassade språkutbildningen utbildnings- ID 120106 eller själva test-modulen utbildnings- ID120104.

Vem ska leverera tjänsten?

Den som har leverans i det geografiska område där arbetsplatsen är belägen oavsett om deltagaren genomfört Yrkessvenska A, den språkanpassade utbildningen och/eller språk- och nivåbedömningstestet på någon annan ort.

Hur länge är det tänkt att Yrkessvenska B ihop med praktik/anställning ska pågå?

Sex månader eftersom programmet Arbetspraktik och de flesta anställningar med stöd som kombineras med tjänsten pågår sex månader. Om en anställning med stöd förlängs och det bedöms väsentligt att fortsätta med yrkessvenska kan tjänsten förlängas. Men för det krävs att vi gör en arbetsmarknadspolitisk bedömning att det är motiverat.

Kan Yrkessvenska användas i kombination med arbetspraktik i Stöd och matchning?

Nej, kombination av tjänsterna ställer för höga krav på samordning mellan oss, dig som leverantör och arbetsgivaren. Vi rekommenderar därför att man avvaktar med att koppla in yrkessvenska tills en anställning påbörjats, under förutsättning att det är en anställning som är möjlig att kombinera med yrkessvenska förstås.

Är det möjligt att bevilja Yrkessvenska B i kombination med arbetsträning?

Ja, om målsättningen är att arbetsträningen ska leda till en anställning där deltagaren genomför arbetsträningen. Det ska då finnas en klar och tydlig yrkesinriktning för yrkessvenska. Yrkessvenska B ska inte kombineras med arbetsträning när arbetsträningen är mer allmänt inriktad och syftar till att avgöra eventuell arbetsförmåga generellt.

Hur kan jag föreslå en förlängning?

För att ändra placeringens längd ska du kontakta arbetsförmedlaren så att hen kan förlänga deltagarperioden enligt vad ni kommer överens om. Arbetsförmedlaren gör då en förlängning med ett nytt beslut. När det är gjort kan du skicka in en ny gemensam planering med den nya perioden.

Användarstöd

Användarstödet hjälper dig som leverantör av tjänster att förstå webbstödet där du hanterar hela processen.

Användarstöd för yrkessvenska

Logga in i webbstödet

Aktuella upphandlingar (opic.com)

Planerade upphandlingar Pdf, 18 kB. (Pdf, 18 kB)

Kontakt för leverantörer