Rusta och matcha

Rusta och matcha är en tjänst där Arbetsförmedlingen tillsammans med fristående aktörer hjälper arbetssökande att komma ut i arbete eller utbildning på så kort tid som möjligt.

Inga nya avtal efter 15 april

Avtalet för befintliga rusta och matcha sades upp lördagen den 15 april och den nya tjänsten rusta och matcha 2 startade måndagen den 17 april.

Vad

När Arbetsförmedlingen gjort bedömningen att en arbetssökande ska delta i rusta och matcha väljer den sökande själv leverantör. Med hjälp av en handledare hos leverantören får deltagaren individuellt anpassade aktiviteter i syfte att komma i jobb eller utbildning. Aktiviteterna kan vara kontakter med arbetsgivare, stöd att hitta och söka jobb, information om utbildningsmöjligheter samt vägledning.

Tjänsten ger leverantören stor frihet att själv utforma metoder och arbetssätt inom ramen för lagar och förordningar. Ersättningen till leverantörerna är resultatbaserad vilket innebär att de få högre ersättning ju snabbare sökande kommer ut i utbildning eller får jobb.

Här väljer deltagarna leverantör

Leveransområden rusta och matcha

För vem

Urvalet av deltagare görs med hjälp av ett statistiskt bedömningsstöd. Det statistiska bedömningsstödet bedömer den arbetssökandes möjlighet att komma i jobb eller utbildning inom tolv månader.

Så här fungerar det statistiska bedömningsstödet

Arbetssökande som är aktuella för tjänsten delas sedan in i nivåerna A, B och C beroende på hur långt ifrån arbetsmarknaden de står.

Illustration över hur det statistiska bedömningsstödet delar in arbetssökande i tre olika nivåer. En nivå består av de som är för långt ifrån arbetsmarknaden för att ingå i målgruppen för Rusta och matcha. En annan består av de som står för nära arbrbetsmarknaden för att ha nytta av tjänsten. Den tredje nivån består av dem som är aktuella för tjänsten och som är grupperade i A, B och C beroende på hur svårt att få jobb de har.

Klicka på bilden för att förstora den.

Betygsättning av leverantörer

Deltagarna själva väljer vilken leverantör de vill ha i rusta och matcha. För att ge dem möjlighet att göra ett välgrundat val använder Arbetsförmedlingen en betygsmodell. Betyget beräknas genom att jämföra hur väl fristående aktörer har stöttat personer till arbete eller studier.

Leverantörer som får betyg ska ha varit verksamma i minst tolv månader och haft minst 18 deltagare i spannet mellan fyra och 20 månader före det månadsskifte som föregår betygets publicering.

Betygen uppdateras i slutet av varannan månad: januari, mars, maj, juli, september och november.

Betyg mars 2023 Excel, 180 kB.

Självvärdering

Självvärdering för leverantörer är ett nytt verktyg som testas i samband med tjänsten Rusta och matcha. Innehållet i självvärderingsverktyget är en sammanfattning av det viktigaste i tjänsten rusta och matcha. Verktyget innehåller även en handlingsplan som hjälper leverantörerna att nå bättre resultat, det vill säga att få deltagarna i arbete eller utbildning.

Självvärdering Excel, 308 kB.

Kompletterande insatser

Det är leverantörernas roll att matcha de arbetssökande med andra arbetsmarknadspolitiska insatser. Om Arbetsförmedlingen bedömer att det är motiverat kan deltagaren delta i vissa arbetsmarknadspolitiska insatser, i upp till tre månader.

Leverantören behöver inte genomföra de obligatoriska momenten under tiden deltagaren är i en insats då är det leverantören av insatsen som följer upp deltagaren.

Leverantören har inte uppföljningsansvar gentemot leverantörer av insatserna. Denna kontakt och uppföljning sker mellan Arbetsförmedlingen och leverantören av insatsen.

Däremot är det leverantören som ansvarar för uppföljning och kontakt med en praktikanordnare under en praktik. Arbetsförmedlingen behöver dock precis som för övriga insatser fatta ett beslut om praktik innan praktiken kan starta.

Möjliga insatser

Arbetspraktik

Huvudsyftet med praktik är att stärka deltagarens möjligheter att få ett arbete. Genom arbetspraktik ska deltagaren få praktiska erfarenheter av ett arbete och därigenom förbättra sin ställning på arbetsmarknaden.

Praktik är möjligt som insats under hela tiden i rusta och matcha och kan ha olika syften. Det krävs inget löfte om anställning för att bevilja praktik. Praktiken behöver inte vara på heltid utan kan kombineras med andra arbetsmarknadspolitiska program eller aktiviteter hos leverantören.

Rutiner för praktik i rusta och matcha Powerpoint, 2 MB.

Praktik (för arbetssökande)

Praktik (för arbetsgivare)

Validering

Validering innebär en bedömning och dokumentation av en deltagares kunskaper och kompetens oberoende av hur de har förvärvats. Resultatet av en validering är antingen ett kompetensintyg, kompetensbevis, betyg eller liknande.

Valdering (för leverantörer)

Validering (för arbetssökande)

Karriärvägledning

Karriärvägledning är en tjänst för arbetssökande som har behov av stöd för att få kännedom om vilken typ av arbete eller studier de kan söka och hur vägen dit ser ut.

Målet är att individen ska öka sin karriärkompetens, det vill säga sin kunskap och förståelse om sig själv, sina möjligheter på arbetsmarknaden och vilka alternativ inom utbildningar och yrken som finns.

Karriärvägledning för leverantörer

Karriärvägledning för arbetssökande

Arbetsmarknadsutbildning som insats inom rusta och matcha

En arbetsmarknadsutbildning är ofta längre än tre månader, därför kan man sällan ha en hel sådan som insats inom rusta och matcha. Men om det finns behov av en viss modul inom en arbetsmarknadsutbildning, till exempel en svetslicens, kan man kontakta leverantören som ansvarar för just den modulen och fråga om det går att göra en individuell lösning för din deltagare. Man gör då en så kallad förkortad studieplan och därefter en anvisning till arbetsmarknadsutbildning.

Mer om aktuella utbildningar på den ort man är intresserad av:

Hitta utbildning

Arbetsmarknads- och rekryteringsutbildningar för leverantörer

Arbetsmarknadsutbildning för arbetssökande

Förberedande utbildning som insats inom rusta och matcha

Det finns flera olika typer av förberedande utbildningar med innehåll av vägledande och motivationshöjande karaktär. Förberedande utbildningar kan även innehålla inslag där man utreder intresseområden, lämpliga yrken och vägar mot studier för deltagaren. Tanken med alla förberedande utbildningar är att vara ett steg inför nästa planering och utgör ofta ett led i en planerad kedja.

Test och kartläggning inför arbetsmarknadsutbildning:

För att få plats på en arbetsmarknadsutbildning måste man först klara en inledande test- och kartläggningsdel. I den delen ingår exempelvis svenskatest eller lämplighetstest och olika prova-på-moment samt studiebesök. En sådan förberedande utbildning pågår under 1- 4 veckor

Motivationshöjande förberedande utbildning:

Förberedande utbildning för personer med synnedsättning är ett exempel på motivationshöjande förberedande utbildningar. Dessa studiemotiverande insatser bedrivs på folkhögskolor och pågår oftast cirka tre månader.

Studiemotiverande kurs på folkhögskola

Detta är inte en upphandlad tjänst.

Studiemotiverande kurs på folkhögskola syftar till att arbetssökande utan gymnasieexamen ska påbörja eller återuppta sina studier. Kursen är orienterande och motivationshöjande med målet att den arbetssökande ska hitta självförtroende och motivation och skapa en plan för framtiden.

Målgruppen är arbetssökande som saknar gymnasieexamen och grundläggande behörighet till högskoleutbildning och har fyllt 16 år.

Studiemotiverande kurs på folkhögskola

Webbinarium studiemotiverande kurs på folkhögskola

Samlingssida om utbildning (för arbetssökande)