Frågor och svar om karriärvägledning

Här har vi samlat frågor och svar som rör det nya faktura- och orderflödet för karriärvägledning.

Kommer PEPPOL gälla även för de som ligger med i DAFA?

De deltagare med pågående beslut som ligger i DAFA kommer att hanteras som nu. Nya deltagare hanteras enligt det nya flödet där Mina sidor Fristående aktörer (FA) och det nya order- och fakturaflödet kommer att gälla.

När kommer ordern? I samband med godkänd gemensam planering eller i samband med avrop?

Ordern skapas i samband med att gemensam planering godkänns.

Hur aviseras förändringarna på ordern?

Inga förändringar kommer att ske på ordern.

Jag har en order med startersättning. Uppdateras den med slutersättning och får den ordern ett nytt nummer?

Nej, befintlig order uppdateras inte. Den fristående aktören får en ny order då det är ny artikel. Fakturering sker på respektive order.

Hur ser flödet ut vid avbrott?

Handläggare från Arbetsförmedlingen gör avbrott i BÄR-systemet och avbrottet syns på Mina sidor FA. Tidigaste möjliga avbrottsdag är alltid dagens datum. Leverantören lägger in avbrottet i sitt system och genererar fakturor utifrån ursprungsordern med alla avbrott.

  • Om avbrott är gjort mellan dag 1-15 i tjänsten har leverantören inte rätt till slutersättning och ingen order kommer skapas.
  • Om avbrott är gjort mellan dag 16-40 i tjänsten hade en order för slutersättning skapats.

Hur hänger order för startersättning och order för slutersättning ihop?

Det är två olika ordrar, det ena är en order för startersättning och det andra är en order för slutersättning. De hänger ihop genom den så kallade genomförandereferensen vilket håller ihop ordrar för en process/deltagare.

Idag samlas allt på samma inköpsordernummer - de hör ju ihop. Vi måste veta vilka ersättningar som hör till vilken deltagare. Blir det på namn eller personnummer?

Det är genom genomförandereferensen som gör att ni kan koppla ihop startersättning och slutersättning med deltagaren.

Kommer inköpsorder via vanliga API:t som idag existerar?

Nej, inte för det nya flödet. Där finns inga API:er utan order kommuniceras till leverantör via leverantörens uppsatta accesspunkt och faktura returneras tillbaka till oss via PEPPOL.

Får vi en "order" via PEPPOL efter inskickad gemensam planering?

Ja, det skapas en order efter att gemensam planering skickats in och godkänts.

Vilka artiklar ska vi använda vid fakturering i den kommande faktura hanteringen?

Det kommer att finnas följande produkter (artiklar):

  • Startersättning
  • Slutersättning

Kommer vi att kunna få ut orderinformation från Mina Sidor FA precis som det går nu i DAFA?

Vi arbetar med frågan hos Mina sidor FA i dagsläget då frågan kommit upp på leverantörsträffar. Exakt vad och, i så fall när, en eventuell lösning kan vara på plats vet vi inte idag. Ordrarna kommer man dock enkelt att kunna se i Leverantörsportalen och man valt den lösningen för att ta emot sina order. För de som valt en egen integrerad lösning blir order tillgänglig på det sätt som man arbetar fram med sin VAN-operatör.

Hur kommer faktureringen i praktiken att fungera? Efter inkommen Order, är den ordern på en beslutsperiod?

Order är på en beslutsperiod, normalt sett 40 dagar, och fakturering kan ske direkt efter mottagen order.

När skapas order?

När gemensamma planeringen är inskickad och godkänd skapas en order för startersättning som leverantören kan fakturera. När slutredovisningen är inskickad och godkänd skapas en order för slutersättning som leverantören kan fakturera under förutsättning att avbrott inte är gjort innan dag 15 i tjänsten.

Jag har skickat in en slutredovisning men ingen order har skapats, varför?

För att kunna svara leverantörer kan vi be om aktuell genomförandereferens och göra en sökning på genomförandet i BÄR, kontrollera rapporter och se om det finns en slutredovisning. För att order ska skapas måste denna vara godkänd. Om slutredovisningen har status inkommen är den ännu inte hanterad av handläggare.

Om det finns en godkänd slutredovisning kontrollera avbrottsdatum. Om avbrottet har skett dag 1-15 skapas ingen order med slutersättning då leverantören inte ska få denna utbetald. Om avbrottet har skett dag 16 eller senare, leta upp ordernummer under historik i BÄR och sök upp ordern i Raindance.

Kommer startersättning och slutersättning komma på separata ordrar?

Ja, det kommer separata ordrar för startersättning och slutersättning. Utfärdade ordrar är inte tänkta att uppdateras.

Angående det nya flödet för KVL. Är det något problem om vi tar emot ordrar på ett PEPPOL-id och skickar fakturorna från ett annat PEPPOL-id?

När vi lägger upp en leverantör i KVL-flödet, kommer vi under partinfo ange ett PEPPOL-id (actorid). PEPPOL-id kommer gå med i den utgående ordern och för att den inkommande fakturan ska få träff på rätt leverantör krävs det att det är samma PEPPOL-id. Man kan bara ange ett PEPPOL-id per leverantör. Därmed går det inte att ta emot den från en annan adress än dit order skickats.