Våra tjänster

Vi upphandlar arbetsförmedlingstjänster för att snabbt och effektivt få arbetssökande i arbete. Vi definierar vilka aktiviteter som ska ingå i tjänsterna, preciserar kraven på er leverantörer, upphandlar och kvalitetssäkrar tjänsterna.

Aktivitetsbaserade utredningsplatser

Aktivitetsbaserade utredningsplatser används för att bedöma en arbetssökandes arbetsförutsättningar och arbetsförmåga.

Arbetsmarknads- och rekryteringsutbildningar

Arbetsmarknadsutbildningar är yrkesutbildningar som svarar mot arbetsmarknadens behov av kompetens. Många arbetsmarknadsutbildningar har en obligatorisk förberedande del.

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning

Syftet med individuellt pedagogiskt stöd är att öka förutsättningarna för arbetssökande med funktionsnedsättning att klara en utbildning.

Introduktion till arbete

Introduktion till arbete riktar sig till arbetssökande som är i behov av förberedande aktiviteter innan de ska delta i andra insatser och program.

Karriärvägledning

Karriärvägledning är en ny tjänst för arbetssökande som behöver vägledning för att välja vilken typ av arbete eller studier de ska söka och information om hur vägen dit ser ut.

Rusta och matcha

Rusta och matcha är en tjänst för arbetssökande som behöver stöd för att få jobb eller börja studera. Tillsammans med fristående aktörer prövar och utvecklar Arbetsförmedlingen den nya tjänsten under 2020 och 2021.

Stöd och matchning

Stöd och matchning är till för arbetssökande som behöver förstärkt och anpassat stöd i sitt jobbsökande. Syftet är att de ska börja arbeta eller studera så fort som möjligt.

Validering

Validering innebär en bedömning och dokumentation av en persons kunskaper och kompetens oberoende av hur de har förvärvats.

Yrkes- och studieförberedande moduler

Yrkes- och studieförberedande moduler innehåller ett antal olika förberedande utbildningar av yrkes- och studieförberedande karaktär. Utbildningarnas innehåll anpassas utifrån deltagarens förkunskaper.

Yrkessvenska

Målgruppen för yrkessvenska är arbetssökande med svaga kunskaper i svenska som parallellt med svenskundervisningen deltar i en annan arbetsmarknadspolitisk insats eller har en anställning.

Gemensamt för alla tjänster

Här hittar du information som gäller för alla upphandlade arbetsförmedlingstjänster.

Allmänna villkor för upphandlade tjänster (pdf, 173 kB)


Leverantörer ska meddela Arbetsförmedlingen när deltagaren inte följer det vi kommit överens om eller om något annat sker som till exempel kan påverka ersättningen.

Riktlinjer för att rapportera avvikelser (pdf, 119 kB)


Du hanterar hela processen i vårt webbstöd: företagsinformation, handlingar som rör arbetssökande och begära ersättning.

Webbstöd och användarstöd


Deltagare kan ta del av sina handlingar. Som ett led i att göra Arbetsförmedlingen mer tillgänglig för våra kunder har arbetssökande nu möjlighet att ta del av viss information i sina ärenden i webbstödet.

Om arbetssökandes insyn


Aktuella upphandlingar

Om du vill bli leverantör kan du delta i våra upphandlingar. Alla företag och organisationer är välkomna att lämna anbud. Det är kostnadsfritt. Du hittar våra aktuella upphandlingar på vår webbplats.

Aktuella upphandlingar


Planerade upphandlingar

Här kan du se vilka upphandlingar vi ska göra inom kort.

Planerade upphandlingar (pdf, 43 kB)