Uppföljning av upphandlade arbetsförmedlingstjänster

Upphandling av arbetsförmedlingstjänster är avgörande för att nå de arbetsmarknadspolitiska målen. Genom vår uppföljning av leverantörernas verksamhet kan vi fånga upp och åtgärda eventuella problem.

Planerade granskningar

Jämställdhetsintegrering

Rusta och matcha

Kvalitetsledningssystem

Genomförda granskningar

Vi har inga aktuella granskningar för närvarande

 

Nivåindelning av leverantörer första halvåret 2023

Uppföljningen är en central del av vårt samarbete med er leverantörer tack vare att den bidrar till utvecklingen av vår egen och er leverantörers verksamhet.

Vår syn på affärsmässighet är att bägge parter i en avtalsrelation ska göra goda affärer enligt överenskomna villkor. Vår ambition är att relationen med er leverantörer ska präglas av förståelse och intresse för varandras förutsättningar. Samtidigt som avtalets text och innebörd respekteras.

Självvärdering i rusta och matcha

Självvärdering för leverantörer är ett nytt verktyg som testas i samband med tjänsten rusta och matcha.

Innehållet i självvärderingsverktyget är en sammanfattning av det viktigaste i Rusta och matcha. Med bättre koll på kraven får ni leverantörer större möjlighet att lägga fokus på kvalitet och utveckling av verksamheten. Verktyget innehåller även en handlingsplan som hjälper er att nå bättre resultat, det vill säga att få deltagarna i arbete eller utbildning.

Ladda ner verktyget Excel, 308 kB.

Väl avvägd uppföljning

Vårt proaktiva samarbete med er innebär att vi för det mesta kan förebygga fel istället för att rätta till dem i efterhand. Genom samtal och möten lägger vi grunden för ett gott samarbete.

Tack vare regelbundna nationella och regionala dialoger försäkrar vi oss om att verksamheten fungerar. Dialogerna ger oss samtidigt möjlighet att identifiera utvecklingsområden.

Riskbaserad uppföljning innebär att vi följer upp alla leverantörer. Men för att se till att vi använder våra resurser effektivt följer vi upp på olika sätt. Grunden för vår riskbaserade uppföljning är en nivåindelning av er leverantörer utifrån hur verksamhetskritiska ni är. Vi gör indelningen utifrån antalet deltagare och utbetalda medel under det närmast föregående halvåret.

Alla klagomål utreds

Alla klagomål och avvikelser som kommer till Arbetsförmedlingen utreds. Klagomål och avvikelser registreras och diarieförs.

Vid behov kan vi genomföra granskningar av hela eller delar av er verksamhet. Granskningen kan genomföras på olika sätt. Dels genom att vi begär in information från er, dels genom intervjuer med deltagare. Planerade granskningar och resultaten av dem publicerar vi på vår webbplats.

Vi följer och analyserar information om våra leverantörer, till exempel genom kredit- och omvärldsbevakning.