Uppföljning av upphandlade arbetsförmedlingstjänster

Upphandling av arbetsförmedlingstjänster är avgörande för att nå de arbetsmarknadspolitiska målen. Genom vår uppföljning av leverantörernas verksamhet kan vi fånga upp och åtgärda eventuella problem.

Planerade granskningar

Arbetsförmedlingstjänster i urval

Pedagogisk resurs 2019

Arbetsförlagt lärande 2019

Leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster

Kvalitetsstyrning av verksamheten 2019

Yrkes- och studieförberedande moduler

Valda delar av tjänsten när avtalet är på plats 2019

Utbildningar

Fordonsteknisk utbildning: Arbetsplatsförlagt lärande 2019

Nivåindelning av leverantörer andra halvåret 2019

Uppföljningen är en central del av vårt samarbete med er leverantörer tack vare att den bidrar till utvecklingen av vår egen och er leverantörers verksamhet.

Vår syn på affärsmässighet är att bägge parter i en avtalsrelation ska göra goda affärer enligt överenskomna villkor. Vår ambition är att relationen med er leverantörer ska präglas av förståelse och intresse för varandras förutsättningar. Samtidigt som avtalets text och innebörd respekteras.

Väl avvägd uppföljning

Vårt proaktiva samarbete med er innebär att vi för det mesta kan förebygga fel istället för att rätta till dem i efterhand. Genom samtal och möten lägger vi grunden för ett gott samarbete.

Tack vare regelbundna nationella och regionala dialoger försäkrar vi oss om att verksamheten fungerar. Dialogerna ger oss samtidigt möjlighet att identifiera utvecklingsområden.

Riskbaserad uppföljning innebär att vi följer upp alla leverantörer. Men för att se till att vi använder våra resurser effektivt följer vi upp på olika sätt. Grunden för vår riskbaserade uppföljning är en nivåindelning av er leverantörer utifrån hur verksamhetskritiska ni är. Vi gör indelningen utifrån antalet deltagare och utbetalda medel under det närmast föregående halvåret.

Alla klagomål utreds

Alla klagomål och avvikelser som kommer till Arbetsförmedlingen utreds. Klagomål och avvikelser registreras och diarieförs.

Vid behov kan vi genomföra granskningar av hela eller delar av er verksamhet. Granskningen kan genomföras på olika sätt. Dels genom att vi begär in information från er, dels genom intervjuer med deltagare. Planerade granskningar och resultaten av dem publicerar vi på vår webbplats.

Vi följer och analyserar information om våra leverantörer, till exempel genom kredit- och omvärldsbevakning.