Frågor och svar om Rusta och matcha

UPPDATERAD 26/3
Under våren 2020 startar den nya matchningstjänsten Rusta och matcha. Här svarar vi på frågor om tjänsten.

Varför startar ni Rusta och matcha mitt i coronakrisen?

Den maximala tiden i tjänsten är lång, upp till ett år och det är bra att vi har en pågående aktiv process med arbetssökande så snart krisens mest akuta skeden är över.
Rusta och matcha är också den av våra tjänster som redan från start är anpassad för samtal och möten med deltagare på distans.

Coronakrisen innebär troligen en tuffare arbetsmarknad. För många arbetssökande går vägen till jobb via utbildning. I denna nya matchningstjänst räknas även utbildning som ett resultat.

Frågor och svar om coronaviruset

Vad är syftet med Rusta och matcha?

Tillsammans med fristående aktörer prövar och utvecklar Arbetsförmedlingen den nya tjänsten, Rusta och matcha, i delar av landet. Syftet är att dra lärdomar inför den kommande reformeringen av Arbetsförmedlingen.

Hur placeras de arbetssökande i tjänsten?

Arbetsförmedlingen bedömer om en arbetssökande tillhör målgruppen för tjänsten med hjälp av ett statistiskt bedömningstöd som väger samman information om både individ och arbetsmarknad. Både de som är arbetssökande sedan tidigare och nyinskrivna arbetssökande som är öppet arbetslösa kan bedömas tillhöra målgruppen och placeras i tjänsten.

Hur ser målgruppen ut?

Större delen av de arbetssökande som kommer att placeras i tjänsten bedöms stå långt från arbetsmarknaden vilket innebär att de antingen är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa. Arbetssökande i målgruppen kan till exempel ha högst förgymnasial utbildning, vara utomeuropeiskt födda, ha en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och/eller vara äldre än 55 år.
Deltagare i behov av arbetsförberedande insatser ingår inte i målgruppen för tjänsten. För dessa kan tjänsten Introduktion till arbete vara en lämplig insats.
Ta gärna del av Arbetsförmedlingens hearing där bland annat denna fråga behandlas.

Hur många arbetssökande kommer delta i tjänsten?

Arbetsförmedlingen uppskattar att antalet deltagare i snitt kommer uppgå till 6500 personer per månad totalt i landet. Det genomsnittliga inflödet i tjänsten prognostiseras mellan 700-750 personer/månad. Vid uppstarten av tjänsten kommer volymen vara annorlunda och antalet deltagare kan påverkas av många olika faktorer. Arbetsförmedlingen garanterar inte ett visst antal deltagare i tjänsten.
Ta gärna del av Arbetsförmedlingens hearing där bland annat denna fråga behandlas.

Hur ser ersättningsmodellen ut?

Ersättningsmodell Rusta och matcha

Vilka arbetssökande kan leverantören förvänta sig att möta inom respektive nivå?

Deltagare för vilka ersättningen är på såväl nivå A, B som C kan till exempel vara i behov av motivationshöjande insatser och vägledning, liksom ha behov av kunskap om hur man söker arbete. Likaså kan deltagare på samtliga nivåer vara i behov av språkstöd i viss utsträckning. Omfattning och intensitet i det stöd som deltagaren behöver bedöms vara högre för de deltagare för vilka leverantören får högre ersättning. Enligt avsnitt 4.1.1 i förfrågningsunderlaget, Obligatoriskt stöd, ska den individuella utvecklingsplan som upprättas för varje deltagare omfatta deltagarens hela arbetsutbud.

Deltagare i behov av arbetsförberedande insatser ingår inte i målgruppen för tjänsten. För dessa kan tjänsten Introduktion till arbete vara en lämplig insats. Arbetsförmedlare som placerar arbetssökande i tjänsten ska utgå från den bedömning av nivå som framkommer med hjälp av det statistiska bedömningsstödet. Både redan inskrivna arbetssökande och nyinskrivna vars avstånd till arbetsmarknaden bedöms vara sådant att de tillhör målgruppen för tjänsten kommer placeras i Rusta och matcha.

Kan deltagare i Rusta och matcha ta del av andra arbetsmarknadspolitiska insatser?

Arbetsförmedlingen bedömer om en annan arbetsmarknadspolitisk insats är motiverad utifrån varje arbetssökandes behov och förutsättningar. Med undantag av projekt och insatser som syftar till att starta eget är det möjligt att ta del av flera andra typer av insatser, såsom praktik, yrkeskompetensbedömning, validering, en modul i en arbetsmarknadsutbildning.

Arbetsmarknadspolitiska insatser inom Rusta och matcha kan pågå i max tre månader. Information om olika insatser finns här:

Stöd-A-O

Om en leverantör anser att en deltagares möjligheter att nå tjänstens mål ökar med hjälp av en annan arbetsmarknadspolitisk insats, ska Arbetsförmedlingen informeras om detta via en informativ rapport. Arbetsförmedlingen jobbar med att utveckla information till leverantörerna om detta. Observera att ovanstående inte gäller en parallell insats som sfi vilken kan pågå under mer än tre månader.

Vad innebär det att leverantörens lokaler ska vara utformade så att de är tillgängliga för deltagare med funktionsnedsättningar?

Myndigheten för delaktighet ges information om och exempel på hur en offentlig lokal kan utformas för att vara tillgänglig, se exemplet om tillgängliga lokaler.

Arbetsförmedlingen bedömer att de exempel som anges i ovanstående länk omfattas av detta krav. Deltagare kan dock ha både olika fysiska och olika psykiska funktionsnedsättningar. Om kraven på tillgänglighet och anpassning (se 4.7.2 och 4.8 i förfrågningsunderlaget) är högre än de generella exemplen som mfd tar upp på sin hemsida kan variera beroende på deltagares individuella förutsättningar och behov.

Hur skiljer sig Rusta och matcha mot den nuvarande tjänsten Stöd och matchning (STOM)?

Den nya matchningstjänsten Rusta och matcha ger större möjligheter för fristående aktörer att själv utforma metoder och arbetssätt, men inom ramen för lagrum och förordningar. Den innebär också en ökad styrning mot resultat: arbetssökande i jobb eller utbildning.

Vi utvecklar och prövar ett statistiskt verktyg för att bedöma den arbetssökandes avstånd till arbetsmarknaden och behov av stöd.

Påverkas tjänsten Introduktion till arbete i de här leveransområdena?

Rusta och matcha och Introduktion till arbete har olika målgrupper. För arbetssökande som har behov av arbetsförberedande insatser kan Introduktion till arbete vara lämpligt.

Hur många deltagare får en handledare maximalt ansvara över?

I Kundval Rusta och matcha är avsikten att öka möjligheten för leverantören att på det sätt som ni finner lämpligt stödja arbetssökande till arbete eller utbildning. Det gäller även hur ni arbetar med att stödja deltagare genom att använda personal med olika kompetens och erfarenhet. Endast för det obligatoriska individuella utvecklingsmötet kräver myndigheten att det genomförs av en handledare med den kompetens som anges i avtalet (se avsnitt 4.1.1 och 4.4.3 i förfrågningsunderlaget).

Det är leverantörens ansvar att ha tillräckligt med personal för att säkerställa att varje deltagare får stöd och aktiviteter i den omfattning som är nödvändig för att nå tjänstens mål (se avsnitt 4.4.). Det är inte möjligt för Arbetsförmedlingen att ge besked om lämpligt antal deltagare per handledare.

Privata aktörer tar över Arbetsförmedlingens jobbmatchning av arbetslösa 2022. Kommer det att finnas tillräckligt många fristående aktörer då?

Ja, Arbetsförmedlingen bedömer att marknaden av fristående aktörer kommer att vara tillräckligt stor då. Utmaningen ligger i att konstruera ett system så att tjänsten kan erbjudas likvärdigt till alla medborgare som ska få ta del av den.

Hur ser ni på möjligheterna att fristående aktörer kommer att etablera sig i små kommuner i glesbygd med få invånare?

Det är en utmaning att utveckla ett system som garanterar att tjänsten kan erbjudas på samma sätt i alla delar av landet. Genom att Rusta och matcha finns i områden och kommuner av olika karaktär får Arbetsförmedlingen möjlighet att tillsammans med leverantörerna dra lärdomar om bland annat denna fråga.
I Rusta och matcha är det möjligt att leverera delar av stödet till arbetssökande på distans.

Hur många matchningsföretag måste det vara i ett område för att det ska råda tillräcklig konkurrens?

Principiellt sett räcker det med två aktörer.

Hur gick urvalet av kommuner till?

Arbetsförmedlingen har valt ut 32 kommuner där den nya tjänsten Rusta och matcha ska prövas. Arbetsförmedlingen har sedan 2014 anlitat fristående aktörer inom tjänsten Stöd och matchning (STOM). Av de områden som används för STOM har sex områden valts för Rusta och matcha.
Vid urvalet av kommuner tog vi först fram ett antal ställningstaganden och principer fram som resulterade i en längre lista över möjliga områden. Därefter gjordes en sammantagen bedömning av hur lämpligt det är att genomföra den nya matchningstjänsten i de möjliga områdena. Bland annat att tjänsten prövas i områden där det finns ett relativt sett stort antal möjliga arbetssökande och att områdena skiljer sig vad gäller utmaningar för leverantörerna.

Se en detaljerad beskrivning av principer och ställningstaganden här. (pdf, 129 kB)

De 32 kommunerna (pdf, 405 kB)

Kan kommuner medverka som leverantörer?

– Vi bedömer att Arbetsförmedlingen inte kan eller ska förkasta en ansökan från en kommun bara för att det är en kommun eftersom en kommun kan vara en leverantör i upphandlingsrättslig mening. Men varje ansökan och anbud behandlas för sig, så vi kan inte ge några förhandsbesked. Mer intressant är att kommunallagen kan göra det svårt för kommuner att gå in i denna typ av affär, men det är alltså upp till varje kommun att avgöra, säger Martin Kruse, inköpschef på Arbetsförmedlingen.

Just nu pågår en statlig utredning som ska undersöka om kommuner kan vara leverantörer i Arbetsförmedlingens upphandlade tjänster. Den lämnar sitt slutbetänkande i maj 2020. Fram till dess går det inte att ge ett definitivt svar på frågan.