Frågor och svar om rusta och matcha

Uppdaterad den 11 februari 2021

Här hittar du vanliga frågor och svar om rusta och matcha.

Vad är syftet med rusta och matcha?

Tillsammans med fristående aktörer erbjuder vi en tjänst som syftar till att varje arbetssökande så fort som möjligt ska komma ut i jobb eller utbildning.

Hur placeras de arbetssökande i tjänsten?

Arbetsförmedlingen bedömer om en arbetssökande tillhör målgruppen för tjänsten med hjälp av ett statistiskt bedömningstöd som väger samman information om både individ och arbetsmarknad. Både de som är arbetssökande sedan tidigare och nyinskrivna arbetssökande som är öppet arbetslösa kan bedömas tillhöra målgruppen och placeras i tjänsten.

Hur ser målgruppen ut?

Större delen av de arbetssökande som kommer att placeras i tjänsten bedöms stå långt från arbetsmarknaden vilket innebär att de antingen är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa. Arbetssökande i målgruppen kan till exempel ha högst förgymnasial utbildning, vara utomeuropeiskt födda, ha en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och/eller vara äldre än 55 år.
Deltagare i behov av arbetsförberedande insatser ingår inte i målgruppen för tjänsten. För dessa kan tjänsten Introduktion till arbete vara en lämplig insats.

Hur ser ersättningsmodellen för fristående aktörer ut?

Tjänsten är resultatbaserad och ska bidra till att arbetssökande snabbt kommer ut i arbete eller studier. Det är en ersättningsmodell med stark incitamentsstruktur, med låg periodisk ersättning och hög resultatersättning. Mer information om ersättningar hittar du i Tendsign.

Vilka arbetssökande kan leverantören förvänta sig att möta inom respektive nivå?

Deltagare för vilka ersättningen är på såväl nivå A, B som C kan till exempel vara i behov av motivationshöjande insatser och vägledning, liksom ha behov av kunskap om hur man söker arbete. Likaså kan deltagare på samtliga nivåer vara i behov av språkstöd i viss utsträckning. Omfattning och intensitet i det stöd som deltagaren behöver bedöms vara högre för de deltagare för vilka leverantören får högre ersättning. Enligt avsnitt 4.1.1 i förfrågningsunderlaget, Obligatoriskt stöd, ska den individuella utvecklingsplan som upprättas för varje deltagare omfatta deltagarens hela arbetsutbud.

Deltagare i behov av arbetsförberedande insatser ingår inte i målgruppen för tjänsten. För dessa kan tjänsten Introduktion till arbete vara en lämplig insats. Arbetsförmedlare som placerar arbetssökande i tjänsten ska utgå från den bedömning av nivå som framkommer med hjälp av det statistiska bedömningsstödet. Både redan inskrivna arbetssökande och nyinskrivna vars avstånd till arbetsmarknaden bedöms vara sådant att de tillhör målgruppen för tjänsten kommer placeras i rusta och matcha.

Kan deltagare i rusta och matcha ta del av andra arbetsmarknadspolitiska insatser?

Arbetsförmedlingen bedömer om en annan arbetsmarknadspolitisk insats är motiverad utifrån varje arbetssökandes behov och förutsättningar. Med undantag av projekt och insatser som syftar till att starta eget är det möjligt att ta del av flera andra typer av insatser, såsom praktik, yrkeskompetensbedömning, validering, en modul i en arbetsmarknadsutbildning.

Arbetsmarknadspolitiska insatser inom rusta och matcha kan pågå i max tre månader. Information om olika insatser finns här:

Stöd-A-O

Om en leverantör anser att en deltagares möjligheter att nå tjänstens mål ökar med hjälp av en annan arbetsmarknadspolitisk insats, ska Arbetsförmedlingen informeras om detta via en informativ rapport. Arbetsförmedlingen jobbar med att utveckla information till leverantörerna om detta. Observera att ovanstående inte gäller en parallell insats som sfi vilken kan pågå under mer än tre månader.

Vad innebär det att leverantörens lokaler ska vara utformade så att de är tillgängliga för deltagare med funktionsnedsättningar?

Myndigheten för delaktighet ges information om och exempel på hur en offentlig lokal kan utformas för att vara tillgänglig, se exemplet om tillgängliga lokaler.

Arbetsförmedlingen bedömer att de exempel som anges i ovanstående länk omfattas av detta krav. Deltagare kan dock ha både olika fysiska och olika psykiska funktionsnedsättningar. Om kraven på tillgänglighet och anpassning (se 4.7.2 och 4.8 i förfrågningsunderlaget) är högre än de generella exemplen som mfd tar upp på sin hemsida kan variera beroende på deltagares individuella förutsättningar och behov.

Påverkas tjänsten introduktion till arbete i de här leveransområdena?

Rusta och matcha och introduktion till arbete har olika målgrupper. För arbetssökande som har behov av arbetsförberedande insatser kan Introduktion till arbete vara lämpligt.

Hur ser ni på möjligheterna att fristående aktörer kommer att etablera sig i små kommuner i glesbygd med få invånare?

Det är en utmaning att utveckla ett system som garanterar att tjänsten kan erbjudas på samma sätt i alla delar av landet. Genom att rusta och matcha finns i områden och kommuner av olika karaktär får Arbetsförmedlingen möjlighet att tillsammans med leverantörerna dra lärdomar om bland annat denna fråga. I rusta och matcha är det möjligt att leverera delar av stödet till arbetssökande på distans.

Kan kommuner medverka som leverantörer?

Vi kan i dagsläget endast ta ställning till kommunens ansökan som den är utifrån villkoren i LOV och behandla den på likartat sätt som vi gör vid förfrågningar från andra leverantörer.

Vilka fristående aktörer kan vara med?

De fristående aktörer som uppfyller kraven har möjlighet att vara med. Man kan bli aktuell som leverantör även om man inte är med i inledningsskedet. I ett LOV-system kan nya aktörer ansluta sig löpande.

Detta projekt medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden