Frågor och svar om införandet av rusta och matcha

Här besvarar vi övergripande frågor kring införandet av rusta och matcha. För frågor som handlar om leverantörsavtal hänvisar vi till Tendsign.

Den här sidan uppdateras löpande. Mejla oss om du har en fråga som du inte hittar svar på här?

E-posta din fråga

Införandet av rusta och matcha

Exakt hur kommer införandet av rusta och matcha gå till och stöd och matcha sägas upp? Vilka datum gäller?

Införandet av rusta och matcha sker i tre etapper; maj, september och december. Exakt datum är inte satt ännu och leverantörer kommer att kunna ansöka om att bli leverantör när förfrågningsunderlaget publiceras i Tendsign för respektive etapp.

Stöd och matchning sägs upp i anslutning till att Rusta och matcha införs, och det är tre månaders uppsägningstid. Arbetsförmedlingen kommer att hänvisa till tjänsten till och med dagen för uppsägning. Det innebär att deltagare i stöd och matchning därmed kan gå klart sina program. Ta del av planen i sin helhet på sidan Så införs rusta och matcha i hela Sverige

Kan jag ansöka om att bli leverantör till leveransområden i etapp 2 och 3 redan nu?

Nej, vi publicerar utökade förfrågningsunderlag inför respektive etapp. Datum är inte satt, men planen är att införa rusta och matcha i maj, september och december. Det kan eventuellt bli eventuella anpassningar i förfrågningsunderlagen inför respektive etapp.

Har deltagare som anvisas sista veckan i stöd och matchning samma möjlighet att få en förlängd period efter block 1?

Nej, de går klart det 3 månaders-blocket.

Ni ska avveckla stöd och matchning där rusta och matcha införs. Idag står stöd och matchning för stor volym i jämförelse med rusta och matcha. Hur ska ni öka volymen samtidigt som stöd och matchning avvecklas

Vi ser goda förutsättningar att öka volymerna bland annat genom interna utbildningsinsatser av det statistiska bedömningsstödet. Vi ser dock en risk i att volymerna kan påverkas negativt på kort sikt i samband med växlingen.

Finns det inte en risk att endast stora aktörer blir kvar och att små slås ut?

Än så länge, i de områden vi prövar rusta och matcha, har vi en stor spridning storleksmässigt på leverantörerna. Än så länge kan vi inte se någon risk att det blir så. Träffsäkerheten i bedömningen ger bättre förutsättningar för uppföljning, utvärdering och metodutveckling av arbetssätt.

Hur många leverantörer av stöd och matchning blir berörda?

Alla leverantörer av rtöd och matchning kommer att sägas upp samtidigt som införande av rusta och matcha sker i nya leveransområden och kommuner.

Är det er bedömning att alla leverantörer i stöd och matchning kan bli rusta och matcha-leverantörer?

Nej, det är inte säkert att alla kan bli det. Det ställs andra krav på leverantörer för rusta och matcha än för stöd och matchning. Ett exempel är att det ställs krav på två referensuppdrag gällande både rustande och matchande insatser. Betalningsmodellen är annorlunda och byggd mer på resultat än tidigare matchningstjänst vilket innebär att leverantörerna behöver få arbetssökande i jobb eller utbildning för att få lönsamhet.

Vi hanterar alla ansökningar i tur och ordning som de kommer in till oss. För mer information hänvisar vi till förfrågningsunderlaget i Tendsign.

Vad säger ni till leverantörer som anmäler intresse för att bli leverantörer i stöd och matchning?

Till fristående aktörer som ansökt om att bli leverantör av stöd och matchning i en eller flera kommuner: Tjänsten stöd och matchning kommer att fasas ut i hela Sverige under 2021. Från mitten av maj kommer tjänsten att sägas upp inom 14 leveransområden (53 kommuner)*. Det betyder att dessa avtal kommer att avslutas från och med mitten av augusti 2021. I övriga leveransområden kommer tjänsten att sägas upp i etapper under året. Uppsägningstiden är tre månader.

Om du vill ta tillbaka din ansökan för att bli leverantör för tjänsten stöd och matchning kan du meddela oss på avtalsforvaltning@arbetsformedlingen.se. Vill du låta ansökan ligga kvar behöver du inte göra något. Vi återkommer då med besked när vi har behandlat din ansökan.

Stöd och matchning kommer att ersättas av rusta och matcha som ska införas i hela landet. Det är en del av Arbetsförmedlingens reformering. Förfrågningsunderlag för etapp 1 med de första 14 leveransområdena publiceras i Tendsign under mars. Förfrågningsunderlag för övriga leverensområden publiceras senare i vår.

*Mer information finns på arbetsformedlingen.se

Till övriga leverantörer: Enligt regleringsbrevet för 2021 så ska rusta och matcha införas successivt i hela landet. Det innebär att stöd och matchning i samma takt ska avslutas. Det är en del av Arbetsförmedlingens reformering. Förfrågningsunderlag för etapp 1 med de första 14 leveransområdena publiceras i Tendsign under mars. Förfrågningsunderlag för övriga leverensområden publiceras senare under året.

Enligt regleringsbrevet ska Arbetsförmedlingen öka omfattningen av utvecklade matchningstjänster och samtidigt förbättra kvalitet, uppföljning och kontroll. Har ni hunnit dra tillräckliga lärdomar inför reformeringen ni står inför?

Nej, på grund av pandemin och då det normalt tar längre tid att utveckla den här tjänsten så hade vi önskat oss mer tid, men nu gör vi det bästa av det vi vet. I och med att deltagarna står längre från arbetsmarknaden jämfört med exempelvis i stöd och matchning så tar det tid att se effekten för att kunna göra bra analyser. Det vi kan se så här långt är till exempel att:

 • Det statistiska bedömningsstödet bidrar till ett gemensamt och effektivt arbetssätt så att alla arbetssökande får en enhetlig och rättssäker bedömning oavsett var i landet de bor.
 • Rusta och matcha har hittills varit ett lärandeprojekt så vi har fått in mycket och värdefull information som ger oss bättre möjligheter att utvärdera och följa upp leverantörernas insatser.
 • Den nya ersättningsmodellen har ett stort resultatfokus med tydliga incitament. Redan nu ser vi positiva effekter och resultat av detta.

I ert svar till regeringen skrev Arbetsförmedlingen att ”utrullning av utvecklade matchningstjänster bör ske successivt med start tredje kvartalet 2021”. Nu vill regeringen ha snabbare implementering tidigt under 2021. Klarar ni det?

Det är ett tufft uppdrag, men vi gör allt vi kan för att klara av både volymer, kvalitet och kontroll så tidigt som möjligt. Vi har nu högsta prioritet på att analysera och utveckla våra interna processer och system. Resultatet av det arbetet kommer att ligga till grund för hur växlingen bäst ska genomföras i hela landet och samtidigt upprätthålla kvalitet och kontroll.

Vad säger medarbetarna i Arbetsförmedlingen om att ersättas av en automatiserad bedömning?

Det är viktigt att poängtera att det alltid är en arbetsförmedlare som fattar det formella beslutet. Processen är i nuläget inte helautomatiserad och det handlar inte om att ersätta människor med en maskin, utan snarare om att komplettera beslutsfattande med delvis automatiska och digitala beslutsstöd.

Vilka risker ser ni med en snabb utrullning?

Vi inser att det blir en utmaning att hålla uppe volymerna, och en anledning är att vi inte hunnit få med oss så många lärdomar från rusta och matcha under 2020 som vi hade hoppats på. Vi har just nu ett stort fokus nu på att identifiera riskerna och ta fram planerna för att hantera dem. Mer kan vi inte säga just nu utan ber att få återkomma senare i vår.

Tjänstens konstruktion

Vad innebär tjänsten rusta och matcha i stora drag?

 • Det är en matchningstjänst som ska bidra till att arbetssökande snabbt får utbildning och jobb
 • Tjänsten kan pågå maximalt ett år (två gånger sex månader)
 • Målgruppen för rusta och matcha är bredare än i stöd och matchning och omfattar fler som står längre ifrån arbetsmarknaden.
 • En arbetsförmedlare håller ett inledande samtal där vi utifrån det statistiska bedömningsstödet som bygger på ett 30-tal faktorer, avgör om den sökande ska ingå i rusta och matcha. Exempel på faktorer är utbildning, yrkeserfarenhet och bostadsort. Bedömning och profilering
 • Deltagaren väljer själv leverantör på vår webbplats.
 • Tjänsten ger leverantörer stor frihet att själv utforma metoder och arbetssätt inom ramen för lagar och förordningar.
 • Leverantören tar tillsammans med arbetssökande fram en plan för hur deltagaren på snabbaste sätt ska få ett arbete eller kunna påbörja en utbildning. Varje deltagare får ett schema med sina aktiviteter
 • Ersättningen till leverantörerna är resultatbaserad vilket innebär att de få högre ersättning ju snabbare sökande kommer ut i utbildning eller får jobb.
 • Handläggningstiden för leverantörers ansökan är i dagsläget 8-10 veckor.
 • Det tar ca två veckor från att anvisning görs till tjänsten tills arbetssökande startar.
 • Deltagare går klart sitt block om tre månader och förlängning är inte möjlig under uppsägningstiden av stöd och matchning.

Var väljer deltagaren leverantör? Vilka parametrar gäller och kommer det att finnas ett ratingsystem i rusta och matcha?

Idag har arbetssökande valfrihet och väljer leverantör utifrån t.ex. språk, bransch eller geografisk närhet. Arbetsförmedlingen driver nu ett projekt och planerar att införa ett ratingsystem och datum för lansering är ännu inte satt.

Sök leverantör inom rusta och matcha

Jag är leverantör i en av de kommuner som prövat tjänsten sedan i mars 2020. Kan jag ansöka om att även bli leverantör i någon av de ”nya” kommunerna?

Ja, det är en LOV:ad tjänst och därför kan du ansöka när du vill, precis som du kan säga upp avtalen med tre månaders uppsägningstid. Du gör det genom att lägga till orter i ansökan och detta görs i Tendsign.

Hur påverkas de arbetssökande som idag har stöd och matchning? Kommer de per automatik att följa med till rusta och matcha?

Samtliga deltagare i stöd och matchning kommer att gå klart och avsluta sin beslutsperiod om tre månader. Därefter görs en ny arbetsmarknadspolitisk bedömning för att avgöra vilken insats som är lämpligast för varje enskild individ. Deltagare kommer alltså inte per automatik att följa med till Rusta och matcha.

Vilken målgrupp gäller programmet för?

Större delen av de arbetssökande som kommer att placeras i tjänsten bedöms stå långt från arbetsmarknaden vilket innebär att de antingen är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa. Arbetssökande i målgruppen kan till exempel ha högst förgymnasial utbildning, vara utomeuropeiskt födda, ha en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och/eller vara äldre än 55 år.
Deltagare i behov av arbetsförberedande insatser ingår inte i målgruppen för tjänsten. För dessa kan tjänsten Introduktion till arbete vara en lämplig insats.

Vi levererar stöd och matchning idag. Kan vi gå över direkt till rusta och matcha eller måste vi ansöka?

Det är två separata upphandlingar så du måste söka. Information och förfrågningsunderlag hittar du i Tendsign.

Vad räknas som resultat i arbete eller studier?

I rusta och matcha räknas arbete både på del- och heltid som ett resultat som pågått i minst 4 månader. För studier måste det ske på heltid för att ge ett resultat.

Ser ni några risker med rusta och matcha i glesbygdskommuner/län i jämförelse med storstadskommunerna?

Det är en utmaning att utveckla ett system som garanterar att tjänsten kan erbjudas på samma sätt i alla delar av landet. Genom att rusta och matcha finns i områden och kommuner av olika karaktär får Arbetsförmedlingen möjlighet att tillsammans med leverantörerna dra lärdomar om bland annat denna fråga. I rusta och matcha är det möjligt att leverera delar av stödet till arbetssökande på distans.

Avtal

Jag har hört att det krävs två referensuppdrag för att bli leverantör. Vad innebär det? Kan stöd och matchning vara ett referensuppdrag? Vilka övriga kriterier gäller för att bli leverantörer?

Det stämmer att leverantörer ska kunna påvisa två referensuppdrag, ett matchande och ett rustande. För att få reda på vilka övriga kriterier som finns så hänvisar vi till Tendsign där du även kan ställa frågor kring ansökan. I förfrågningsunderlaget i Tendsign, under punkt 3.4.1, finns mer information.

Kan jag ansöka om att bli leverantör även om jag inte har referensuppdrag?

Alla har rätt att ansöka och alla ansökningar granskas individuellt utifrån kraven i förfrågnings-underlaget. Det går inte att svara på generellt. Frågor kring specifika ansökningar och avtal besvaras i Tendsign där du även hittar förfrågningsunderlaget.

Finns språkstöd med som ett alternativ i rusta och matcha?

Då den här frågan är kopplad till avtalet med oss behöver vi hänvisa dig till Tendsign.

ESF

Rusta och matcha drivs i vissa kommuner som ett ESF-projekt. Vad innebär det och hur påverkas det av utökningen av rusta och matcha?

Rusta och matcha är ett godkänt ESF-projekt vilket ger oss möjlighet att dra lärdomar av tjänsten inför framtiden. Projektet pågår från och med mars 2020 till och med 30 juni 2022.

I och med införandet av etapp 1 kommer även Fagersta och Gotland ingå i projektet och därmed är det 34 kommuner som ingår. Sker förändringar så kommer vi att i god tid, minst tre månader innan, meddela berörda leverantörer i dessa kommuner.

Beträffande hanteringen och rapporteringen så är det ingen skillnad för leverantörer som ingår i ESF-kommuner jämfört med övriga landet.

Kommuner

Kommer kommunerna att kunna bli leverantörer?

Kommuner kan vara leverantörer av arbetsmarknadstjänster som upphandlas av Arbetsförmedlingen. Det är också fullt möjligt för kommuner att vara leverantörer i ett valfrihetssystem. Förutsättningen är att alla leverantörer behandlas lika och därmed uppfyller samma krav och skyldigheter (likabehandlingsprincipen). Det gäller alltså oavsett om leverantören är en kommun eller någon annan aktör på marknaden. Arbetsförmedlingen gör endast en upphandlingsrättslig bedömning utifrån kraven i upphandlingen när en kommun ansöker om att bli leverantör.

System

Har ni processer och it-stöd på plats för att kunna skala upp rusta och matcha?

Det pågår sedan en tid tillbaka ett större arbete för att byta ut dagens KA Webbstöd för alla utbildningar och tjänster. Ett mindre pilotprojekt pågår just nu och vi planerar för att successivt flytta över i det nya gränssnittet under hösten 2021. Rusta och matcha kommer att vara en av de tjänster som lyfts över.

Vi har ännu inget beslutat datum för när det är klart, men planen är hösten 2021.

Hur fungerar det statistiska bedömningsstödet?

Det statistiska bedömningsstödet bidrar till en mer enhetlig och rättssäker bedömning av de arbetssökande. Tack vare användningen av tillgänglig data, på ett systematiserat sätt, ökar träffsäkerheten i bedömningen och ger bättre förutsättningar för uppföljning, utvärdering och metodutveckling av arbetssätt.

Bedömning och profilering

Övrigt

Hur kommer samarbetet och dialogen mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer gå till?

Vi håller regelbundna dialoger på olika nivåer. Vi har med jämna mellanrum nationella leverantörsdialoger där vi delger resultat och fångar upp leverantörernas åsikter och erfarenheter. Det pågår parallellt lokala/regionala dialoger med leverantörerna. Upplägget på dessa bygger på förutsättningarna för berörd region. Utöver det så har vi strategiska diskussioner med branschorganisationerna i Leverantörsforum ett par gånger om året. Vi diskuterar löpande hur vi kan säkerställa partnerskap för ett ännu bättre samarbete för att tillsammans utveckla tjänsten.

Relaterad information

Sammanställning av frågor och svar (pdf, 292 kB) från chatt vid webbinarium om införandet av Rusta och matcha