Frågor och svar om förfrågningsunderlaget för rusta och matcha 2

Här hittar du frågor och svar om förfrågningsunderlaget för den nya tjänsten rusta och matcha 2 som startar i mitten av april. Under rubriken Relaterad information längst ned på den här sidan hittar du en förteckning av samtliga leveransområden.

Se den inspelade versionen av webbinariet om förfrågningsunderlaget för rusta och matcha 2 från den 9 februari.

webbinarium

Webbinarium om rusta och matcha 2

Webbinarium för leverantörer i den nya matchningstjänsten rusta och matcha 2 som lanseras i april. Medverkande: Martin Kruse, avdelningschef Inköp och marknad, Alma Ringborg, verksamhetssamordnare och Johan Granath, utredare vid ledningsstaben.

Varför vidareutvecklas matchningstjänsten?

Rusta och matcha är ett regeringsuppdrag som infördes med syfte att dra lärdomar inför reformeringen av myndigheten. Målet har hela tiden varit att utveckla och vidareutveckla matchningstjänsten för att passa den reformerade myndigheten. Uppdragen om vidareutvecklingen har tillkommit genom successiva uppdrag i regleringsbrev, och som tillägg till regleringsbrev. Enligt regleringsbrevet 2021 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att se över följande områden:

 • Ändamålsenligt stöd till deltagarna
 • Ersättningsmodellen
 • Likvärdigt utbud av matchningstjänster i hela landet

I juli 2022 fattade regeringen ett beslut som ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program, Förordningen om förmedlingsinsatser. Den ger myndigheten tydligare ramar för innehåll, omfattning och målgrupper för matchningstjänster. Myndigheten fick samtidigt i uppgift att införa vidareutvecklade matchningstjänster med grund i den nya förordningen som trädde i kraft den 1 december 2022.

Frågor och svar om rusta och matcha 2

Vilka förändringar genomförs i stöd till deltagarna?

Förändringarna innebär bland annat att stödet ser olika ut beroende på hur långt ifrån arbetsmarknaden den arbetssökande står. Ju längre ifrån arbetsmarknaden den arbetssökande står desto mer stöd har den rätt till. För att ge ett bättre och mer ändamålsenligt stöd till de arbetssökande justeras kraven för regelbundna möten, omfattningen av valbara aktiviteter samt krav om att minst hälften av alla kravställda aktiviteter och möten ska vara fysiska. Stödet ska även intensifieras efter att den sökande varit i tjänsten i sex månader. Läs mer om förändringarna i förfrågningsunderlaget.

Följande förändringar genomförs för att ge ett bättre och ett mer ändamålsenligt stöd till arbetssökande:

 • Avstånd till arbetsmarknaden avgör vilket stöd arbetssökande får, det vill säga ju längre från arbetsmarknaden en arbetssökande står desto mer stöd har denne rätt till.
 • Justering av krav för regelbundna möten, omfattning av valbara aktiviteter och krav om att minst hälften av alla kravställda aktiviteter och möten ska vara fysiska.
 • Stödet intensifieras efter att den sökande varit i tjänsten i sex månader.

Varför förändras stödet till deltagarna?

Förändringarna utgår ifrån det regeringsuppdrag (läs mer under svar på frågan Varför vidareutvecklas matchningstjänsten?) vi fått och genomförs för att avspegla den faktiska skillnaden i resultatersättningen. Exempelvis har en hög mötesintensitet med handläggare ökat chansen för deltagare att gå till ett arbete, därav differentieras stödet utifrån hur långt de arbetssökande har till arbetsmarknaden (spår A, B, C). En annan anledning är att deltagare som står längre från arbetsmarknaden inte ska ”parkeras” till förmån för de som står närmare arbetsmarknaden, det ska alltså bidra till att minska risken för parkering och inlåsningseffekter.

Förändringarna ska även förtydliga kraven i en andra placeringsperiod, vad som förväntas efter sex månader, både i tid och aktivitet.

Hur påverkas leverantörerna av förändringar av stöd till deltagarna?

Förändringarna ger leverantörerna en ökad tydlighet för hur mycket tid rörande valbara aktiviteter som ska tillhandahållas enligt kravställningen. Det skapar en tydligare koppling mellan olika nivåer på kravställning kopplat till ersättningen, vilket ska öka incitamenten till att ge alla deltagare ett bra stöd oavsett ersättningsnivå i tjänsten. Det kan ge leverantörerna något mindre frihet i att utforma stödet till deltagarna samt eventuellt ge något ökade kostnader för deltagare som är kvar i tjänsten efter sex månader.

Hur kommer ersättningsmodellen att förändras?

Enligt regleringsbrevet 2021 (läs mer under svar på frågan Varför vidareutvecklas matchningstjänsten?) har vi haft i uppdrag att se över ersättningen. Detta har resulterat i att vi förlänger varaktigheten i vad som räknas som ett resultat från fyra till sex månader. Samtidigt delar vi upp resultatersättningen i två tillfällen – en ersättning efter tre månader och en efter ytterligare tre månader (totalt sex månader). Utbetalning av resultatersättning kommer därför betalas ut vid två tillfällen – efter tre månader respektive sex månader. Snabbhetspremien inklusive tilläggsersättningen kommer att halveras.

Varför förlängs varaktigheten från fyra till sex månader?

Syftet med att öka varaktigheten är att öka incitamenten ytterligare för mer långvariga anställningar. Analyser i Arbetsförmedlingens återrapporter kring tjänsten visar att ju längre varaktighet desto säkrare etablering på arbetsmarknaden. Det ska även minska risken för att leverantörer ska prioritera enkla resultat, samt minska kostnader i tjänsten som inte ger den effekt den syftar till. Det finns skäl att samtidigt som vi förlänger varaktigheten även dela upp utbetalningen. Både för att i viss mån ersätta även för kortare resultat som kan vara viktiga steg på vägen till en arbetsmarknadsetablering, men även för att värna leverantörers likviditet, genom att inte avsevärt öka tiden det tar mellan utfört arbete och utbetalda medel.

Varför halveras snabbhetspremien?

Snabbhetspremien bedöms ha en begränsad effekt och riskerar i stället att medföra ökade incitament till parkering. Detta genom att den förstärker skillnaderna i intäkter mellan deltagare som genererar resultat i relation till de deltagare som inte gör det. Detta blir en motsatt effekt mot ett av huvudsyftena med ersättningsmodellen som är att främja ett ändamålsenligt stöd till alla deltagare. Snabbhetspremien riskerar också att förstärka utbetalningar för dödviktseffekter när resultat kommer tidigt i tjänsten samt att resultatersättningen är tillräckligt signifikant i sig själv för att leverantörer ska ha ett tydligt incitament till snabba resultat. Vi gör därför bedömningen att snabbhetspremien är den komponent i ersättningsmodellen som på bästa sätt möjliggör att sänka kostnaderna i tjänsten, samtidigt som vi gör tjänsten mer kostnadseffektiv.

Varför förändras leveransområdena?

Utformningen av leveransområdena har ändrats med anledning av uppdrag i regleringsbrev samt genomförandeuppdraget.

Förändringarna av leveransområden har syftat till att främja tillgängligheten för arbetssökande till tjänsten, men också till att uppnå en högre generell ändamålsenlighet. Bland annat genom mer träffsäkra betyg för leverantörerna, tydligare förutsättningar för samverkan med kommuner, samt förbättrade förutsättningar gällande avtalsförvaltning.

Vad blir skillnaden från leveransområdena i befintliga tjänsten rusta och matcha?

Totalt blir det 81 leveransområden, jämfört med dagens 72. Bland annat delas storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö, upp i ett antal mindre leveransområden. Ett antal kommuner i norra Sverige bryts loss från andra kommuner och bildar egna leveransområden, detta för att pendlingsavstånden bedöms för stora.

Vad grundar sig framtagningen av nya leveransområden på?

Vi har utgått från ett antal principer när vi arbetat fram de nya leveransområdena.

 • Arbetsförmedlingen ska sträva efter att arbetssökande har möjlighet att välja mellan två och fler leverantörer inom rimligt pendlingsavstånd.
 • Tjänsten ska i viss omfattning bedrivas genom fysiska möten och aktiviteter.
 • Arbetssökande ska ha rimliga förutsättningar att resa till sin leverantör via kollektivtrafik, och
 • Godkända leverantörer ska fritt få etablera sin verksamhet inom respektive leveransområde efter sin egen bedömning över var inom leveransområdet som etableringen är ändamålsenlig och affärsmässig.

Utifrån dessa principer har vi analyserat hur leverantörsmarknaden fungerat hittills vad gäller etableringen av verksamheter inom olika kommer, hur många arbetssökande som återfinns inom varje kommun, hur pendlingsmönster ser ut mellan olika kommuner samt resmöjligheterna via kollektivtrafik mellan olika kommuner.

Längst ned på sidan under Relaterad information finns en förteckning av samtliga leveransområden.

Vilka förändringar genomförs av krav på personal hos leverantören?

Vi sätter bland annat ett maxantal på hur många deltagare en handledare får ha samtidigt, max 50 deltagare/handledare. Rollen områdesansvarig tas bort, i stället stärks rollen för den kvalitetsansvarige. Vi justerar även kompetenskraven för handledare.

Vad är anledningen till att det blir ett maxtak på 50 deltagare per handledare?

Vi ser ett behov av att säkerställa att deltagare får det kvalitativa stödet de behöver för att komma ut i jobb eller utbildning, oavsett hur långt ifrån arbetsmarknaden de står. Dessutom ger det också en bättre möjlighet till uppföljning.

Varför tas rollen som områdesansvarig bort?

Leverantörsbranschen har återkommande gett feedback/återkopplat till oss att rollen bör tas bort och i stället låta respektive bolag arbeta med sin egen struktur. Detta har vi lyssnat på, vi har avvecklat rollen och i stället utökat uppgifterna i kvalitetsledning av tjänsten, vilket då kan ske utifrån ett nationellt perspektiv.

Hur förändras rollen för den som är kvalitetsansvarig?

Precis som i dagens tjänst ska det finnas en person hos leverantören som har ett tydligt uttalat ansvar för kvalitetsledningssystemet och för att systemet följs.

Det som är nytt är att den utsedda personen ska kunna svara på frågor kring leverantörens utförande av tjänsten samt medverka och vara behjälplig vid Arbetsförmedlingens uppföljning av tjänsten. Den kvalitetsansvarige personen ska också ha ett övergripande ansvar för tjänstens utförande, inklusive metodik, innehåll och upplägg. Vid behov ska den kvalitetsansvarige personen fungera som ett stöd till handledarna och personen ska regelbundet följa upp det arbete som handledarna utför med deltagarna.

Den kvalitetsansvarige ska vara direkt anställd av leverantören på minst
50 %. Det är inte möjligt för en underleverantör att agera kvalitetsansvarig i tjänsten rusta och matcha 2 då Arbetsförmedlingens enda kontaktväg vad gäller beställningar, avtalsfrågor, betalningar och liknande sker med huvudleverantören som avtalspart.

Vad är tanken med förändringen av rollen som kvalitetsansvarig?

Genom detta så stärker vi upp kravet på kvalitetsledning av tjänst samt att det ger en bättre logik i tjänstens utförande och funktion. Detta blir alltså en ännu mer central roll.

Kompetenskraven på handledare har förändrats, vad innebär det?

Det är flera förändringar som genomförs. Förändringar kopplat till utbildning innebär att vi ökar kraven på högskolekompetens så att det liknar grundkravet för en arbetsförmedlare. Vi överlåter ansvaret för att avgöra inriktning på studier till leverantörerna då de själva kan avgöra detta på ett bra sätt. Det ger också större möjlighet till för leverantörer att rikta in sig mot specifika branscher.

Även kravet på att arbetslivserfarenheten ska ha erhållits inom fem år tas bort. Detta för att möjliggöra rekrytering av exempelvis handledare som varit föräldralediga, sjukskrivna eller att individen jobbat med annat under en period av sitt liv.

Varför förändras kompetenskraven för handledare?

Framför allt är det för att vi ser att leverantörerna själva har kompetensen att avgöra detta och att de själva vet vilket behov de har. Tidigare krav har exkluderat personer som skulle kunna vara lämpliga för rollen. Detta är något som vi fått återkoppling på från leverantörerna vid RFI (request for information) och som vi nu ändrar.

Vilka förändringar är det som görs i villkoren för tillåtna aktiviteter?

Förändringarna innebär att:

 • kortare utbildning som aktivitet tas bort
 • förtydliganden om andra arbetsmarknadspolitiska program och insatser som att kartläggning blir obligatoriskt
 • motiverande samtal byter namn till motivationshöjande samtal
 • hälsofrämjande åtgärder byter namn till Kost och Hälsa.

Anledningen är att förtydliga vilken kompetens som krävs för respektive aktivitet samt att delar av villkoren styrs av förordningen förmedlingsinsats.

Varför förändras kraven på mottagande i mindre leveransområden?

I mindre leveransområden ska leverantören kunna ta emot minst 25 deltagare samtidigt. För övriga leveransområden ligger kravet på 50 deltagare kvar. Exakt vilka leveransområden det gäller går att läsa i förfrågningsunderlaget.

Förändringen genomförs för att kraven på de mindre områdena ska blir mer rimliga och för att det underlättar för leverantörer att etablera sig i de områdena.

Varför införs nya viteskrav?

Viteskraven syftar till att förbättra leveransen av tjänsten. Genom de nya viteskraven kommer vi på ett tydligare sätt kunna följa upp att avtalet efterlevs. De som bryter mot avtalet kommer att sanktioneras.

Vilka nya viteskrav införs?

De nya viteskraven handlar om systematiska brister i avvikelserapporteringen. Det gäller även bristande personaltäthet, fakturering och miljö & hållbarhet samt ej genomgången kurs ”Ökad upptäckt av våld”. De nya kraven är alltså kopplade till sanktioner.

Förändras kraven på referensuppdrag?

Nej kraven för referensuppdragen är dem samma som för nuvarande tjänst. Däremot har vi förtydligat kraven så att det ska bli enklare att förstå och göra rätt i ansökan.

Varför har Arbetsförmedlingen valt att starta rusta och matcha i april 2023 och inte senare?

Att tjänsten startar under våren beror bland annat på de uppdrag som Arbetsförmedlingen fått genom regleringsbrev och kompletterande departementsskrivelser från uppdragsgivaren som vi behöver förhålla oss till. I regleringsbrevet 2021 fick vi i uppdrag att utveckla matchningstjänsten i syfte att implementera förändringarna i samband med att de nya regelverken träder i kraft den 1 december 2022. Detta gör att Arbetsförmedlingen inte kan skjuta fram starten av rusta och matcha 2 till senare delen av 2023.

Godkänns ansökningar till den befintliga tjänsten tills rusta och matcha 2 startar?

Arbetsförmedlingen kommer fortsätta att hantera inkomna ansökningar inom den nuvarande tjänsten rusta och matcha, fram till dess att tjänsten sägs upp. Om en ansökan inte hinner granskas innan tjänsten sägs upp kommer ansökan att bli ogiltig på grund av att tjänsten då inte finns kvar.

Instruktioner till befintliga leverantörer i rusta och matcha som ansöker till rusta och matcha 2