Rusta och matcha 2

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att vidareutveckla tjänsten rusta och matcha genom successiva uppdrag i regleringsbrev, och som tillägg till regleringsbrev. Syftet med vidareutvecklingen är att öka kvaliteten och förbättra resultat över tid.

FAQ om förfrågningsunderlaget för rusta och matcha 2

Instruktioner till befintliga leverantörer i rusta och matcha som ansöker till rusta och matcha 2

 Vad är syftet och målet med den nya tjänsten?  

Syftet är att utveckla matchningstjänsten så att den över tid uppnår högre kvalitet och förbättrade resultat samt passar den reformerade myndigheten.

Målet är oförändrat; arbetssökande som tar del av tjänsten ska komma till arbete eller utbildning på kortast möjliga tid.

Varför blir det en ny och inte uppdaterad tjänst?

Vi har i ett sent skede av utvecklingsarbetet identifierat ett antal risker med det planerade förfarandet, uppdaterad tjänst. Riskerna gäller främst tidskrävande arbetsprocesser för Arbetsförmedlingens medarbetare och risker kopplat till krav i den nya förordningen ”Förmedlingsinsats” som träder i kraft 1 december 2022.

Sammantaget leder dessa faktorer till en risk för minskade volymer i tjänsten under en betydande period av 2023. En ny tjänst innebär därför minst risk för alla parter.

Hur kommer det sig att ni inte såg detta tidigare?

När vi utformade de praktiska rutinerna för hantering av deltagare med parallella uppsättningar av villkor identifierade vi rättsliga utmaningar, vilket skapade andra utmaningar som ledde till denna omprövning av förfarandet.

Vi har hela tiden haft en hög ambition och beklagar att vi inte kan följa vår initiala planering. Men detta är ett komplext och oprövat område där flera parametrar inom flera områden påverkar varandra och där olika grupper påverkas. Analys av konsekvenserna inför en uppdaterad tjänst har lett till att planerade förändringar behöver genomföras via en ny tjänst.

Vad innebär en ny upphandling för leverantörerna?

Det innebär att alla leverantörer, både befintliga leverantörer av rusta och matcha och nya leverantörer, behöver ansöka till den nya tjänsten enligt det nya förfrågningsunderlaget. Arbetsförmedlingen ställer inga nya krav för att bli leverantör av den nya tjänsten (rusta och matcha 2), vilket innebär att befintliga leverantörer med största sannolikhet blir godkända.

De leverantörer som är i dagens rusta och matcha och ansöker till rusta och matcha 2 kommer att hanteras genom ett förenklat förfarande. Rutiner för ett förenklat förfarande kommer att presenteras inom kort.

Målet är att alla befintliga leverantörer ska hinna prövas innan start av den nya tjänsten. Befintliga leverantörer ska alltså vara sökbara från tjänstens start. Det förutsätter dock att befintliga leverantörer skickar in sin ansökan till den nya tjänsten i rätt tid (tidpunkt meddelas vid senare).

I de fall Arbetsförmedlingen säger upp befintligt avtal sker det skriftligen till behörig firmatecknare. Uppsägningen skickas till den administrativa adress som leverantören registrerat hos Bolagsverket. Uppsägningen anses ha kommit mottagaren tillhanda två (2) arbetsdagar efter avsändandet. Uppsägningstiden räknas från och med datum för avsändandet plus två (2) arbetsdagar, om inget annat anges i meddelandet om uppsägning.

Innebär en ny tjänst några avsteg från vilka förändringar som skulle ha genomförts i den uppdaterade tjänsten?

Nej det är inga avsteg från tidigare planerade förändringar. Det handlar endast om ett annat sätt för Arbetsförmedlingen att lansera förändringarna. Utformningen av den nya tjänsten med nya villkor blir alltså den samma som om det hade blivit en uppdaterad tjänst.

Hur ska övergången ske rent praktiskt?

Likt övergången från stöd och matchning till rusta och matcha 2020 kommer arbetssökande att anvisas till befintliga rusta och matcha fram till att tjänsten sägs upp. Deltagarna med beslut i den befintliga tjänsten får då gå kvar den anvisade perioden, max 6 månader. Efterföljande vecka då den nya tjänsten träder i kraft kommer alla nya deltagare att bli anvisade till den nya tjänsten (rusta och matcha 2). Beslut om förmedlingsinsats kommer, där det är relevant, även att fattas till den nya tjänsten.

Hur ser tidsplanen för den nya tjänsten ut?

Införandet och start av tjänsten beräknas till senare delen av april 2023. Så fort vi har mer information om tidplan och processen framåt kommer vi delge det på leverantörssidorna på arbetsformedlingen.se.

Vad innebär en ny tjänst för betygen?

Vi håller på att arbeta med frågan och får återkomma med information om hur betygen kommer att påverkas.

Relaterad information

Bli leverantör