Frågor och svar om Kundval Rusta och matcha

Under våren 2020 startar den nya matchningstjänsten Kundval Rusta och matcha. Här svarar vi på frågor om tjänsten. Exakt hur tjänsten kommer att utformas, hur stor målgruppen kommer att vara och se ut samt hur ersättningen till de fristående aktörerna ska utformas är exempel på frågor vars svar vi återkommer med

Vad är syftet med Kundval Rusta och matcha?

Tillsammans med fristående aktörer ska Arbetsförmedlingen pröva och utveckla den nya tjänsten, Kundval Rusta och matcha, i delar av landet under 2020. Syftet är att dra lärdomar inför den fortsatta reformeringen av Arbetsförmedlingen och de tjänster som ska upphandlas 2021.

Hur skiljer sig Kundval Rusta och matcha mot den nuvarande tjänsten Stöd och matchning (STOM)?

Den nya matchningstjänsten Rusta och matcha ger större möjligheter för fristående aktörer att själv utforma metoder och arbetssätt, men inom ramen för lagrum och förordningar. Den innebär också en ökad styrning mot resultat: arbetssökande i jobb eller utbildning.

Vi utvecklar och prövar ett statistiskt verktyg för att bedöma den arbetssökandes avstånd till arbetsmarknaden och behov av stöd.

Blir det nya anvisningar till STOM från och med 1 december i år i områdena där den nya matchningstjänsten ska testas?

Det går inte att anvisa arbetssökande till två parallella tjänster. Vi undersöker just nu när vi ska säga upp STOM i de aktuella leveransområdena. Detta görs för att se om det finns en möjlighet att säga upp avtal senare än när förfrågningsunderlaget (FFU) för den nya tjänsten skickas ut.

Påverkas tjänsten Introduktion till arbete i de här leveransområdena?

Eftersom Kundval Rusta och matcha och introduktion till arbete har olika målgrupper påverkas den sannolikt inte alls.

Gör Arbetsförmedlingens några insatser för att anvisa deltagare till Rusta och matcha i de aktuella leveransområdena?

Alla personer i de utvalda områden där tjänsten testas som kan anvisas samt har möjlighet att nå målet med tjänsten ska kunna anvisas. Ett implementeringsarbete av tjänsten påbörjas inom kort.

Enligt januariavtalet ska privata aktörer ta över Arbetsförmedlingens jobbmatchning av arbetslösa 2021. Kommer det att finnas tillräckligt många fristående aktörer då?

Ja, Arbetsförmedlingen bedömer att marknaden av fristående aktörer kommer att vara tillräckligt stor då. Utmaningen ligger i att konstruera ett system så att tjänsten kan erbjudas likvärdigt till alla medborgare som ska få ta del av den.

Hur ser ni på möjligheterna att fristående aktörer kommer att etablera sig i små kommuner i glesbygd med få invånare?

Det är en utmaning att utveckla ett system som garanterar att tjänsten kan erbjudas likvärdigt till hela målgruppen, oavsett var i landet de arbetssökande bor. Det behöver dock inte innebära att de fristående aktörerna måste vara etablerade med fysiska kontor överallt. I nuläget har inga beslut fattats om utformningen av systemet 2021, men en möjlighet som utreds är om distansmöten ska kunna likställas med fysiska möten.

Hur många matchningsföretag måste det vara i ett område för att det ska råda tillräcklig konkurrens?

Principiellt sett räcker det med två aktörer. Dagens system innebär dock att vi kan säga upp avtal med leverantörer som utifrån vårt ratingsystem presterar dåligt inom ett område. Denna princip tillämpar vi dock bara på leveransområden med fyra eller fler leverantörer anslutna. Detta gäller befintliga avtal mellan Arbetsförmedlingen och fristående aktörer. Vad som kommer att gälla för den nya matchningstjänsten Kundval Rusta och matcha är under utredning.