Fördjupad information om referensuppdrag

För att bli leverantör av rusta och matcha 2 behöver du fylla i en ansökan som bland annat ska innehålla två olika referensuppdrag – ett rustande och ett matchande. Är du redan leverantör av rusta och matcha går det bra att endast hänvisa till ditt tidigare/pågående avtal. Varje enskild ansökan bedöms sedan individuellt. Läs här om vad som krävs för att ha chans att bli godkänd.

Logga in på Mercell Tendsign

Du som vill bli leverantör av tjänsten rusta och matcha hos Arbetsförmedlingen behöver fylla i en grundläggande ansökan som görs i Mercell Tendsign.

Här loggar du in till Mercell Tendsign

För att kunna bli godkänd som leverantör krävs bland annat att du bifogar två olika referensuppdrag till ansökningen – ett rustande och ett matchande. Du som är leverantör av rusta och matcha behöver inte bifoga två olika referensuppdrag, det går bra att hänvisa till ditt tidigare eller pågående avtal. Varje enskild ansökan bedöms sedan individuellt vilket betyder att Arbetsförmedlingen behåller sig rätten att pröva varje ansökan var för sig utifrån kraven i förfrågningsunderlaget. Utgångspunkten i bedömningen är referensuppdragets huvudsakliga innehåll, syfte och mål. De företag som uppfyller kriterierna blir godkända som leverantörer för Rusta och matcha.

Se förfrågningsunderlag; 3.5 Referensuppdrag, sid 14 för mer information.

Läs mer om hur du kan bli leverantör till Arbetsförmedlingen

Vad är ett referensuppdrag?

För att bli kvalificerad i valfrihetssystemet rusta och matcha 2 och bli godkänd som leverantör, ska den ansökande leverantören visa att denne har erfarenhet av att arbeta med liknande uppdrag som det nu aktuella.

Detta behöver den ansökande leverantören styrka genom ett upphandlingsdokument eller projektbeskrivning.

Med liknande uppdrag avses tillhandahållande av matchande och rustande stöd inför arbete eller utbildning. Det ena uppdraget ska ha inneburit tillhandahållande av matchande stöd som huvudfokus och det andra uppdraget ska ha inneburit tillhandahållande av rustande stöd som huvudfokus. Huvudfokus innebär att det ska ha varit referensuppdragets huvudsakliga innehåll, syfte och mål.

Se förfrågningsunderlag; 3.5 Referensuppdrag, sid 14-15 för mer information.

Vad krävs i beskrivningen av ditt referensuppdrag?

När du beskriver de två referensuppdragen så krävs mer fyllig information än bara diarienummer och datum. De ska innehålla information, som till exempel statistik, som möter upp och styrker det som arbetsförmedlingen efterfrågar. För djupare information se förfrågningsunderlaget för rusta och matcha 2.

Uppdragen ska ha varit:

  • Utförda av leverantören
  • Pågående i minst sex månader och inte äldre än tre år
  • Minst 25 deltagare samtidigt under minst 3 månader

Ni kan exempelvis styrka tidigare uppdrag ni haft för Arbetsförmedlingen via uppgifter som finns publicerade här:

Här hittar du statistik om insatser och program

Observera att det tydligt måste framgå att de två kriterierna ovan ska uppfyllas.

Här nedan får du exempel på godkända och ej godkända referensuppdrag samt exempel på underlag som Arbetsförmedlingen anser kan styrka referensuppdragen.

En leverantör vars ansökan blivit avböjd, som anser att Arbetsförmedlingen brutit mot någon bestämmelse i lagen (2008:962) om valfrihetssystem, kan ansöka om rättelse hos Förvaltningsrätten. Ansökan ska ha inkommit till Förvaltningsrätten inom tre (3) veckor från att underrättelse om beslut lämnats.

Se förfrågningsunderlag; 2.5 Underrättelse om beslut, sid 44 för mer information.

Introduktion till arbete (INAB) (Godkänd) (Rustande)

Det övergripande målet med tjänsten är att leverantören ska ta fram ett utförligt matchningsunderlag för varje deltagare. Matchningsunderlaget ska innehålla uppgifter om deltagarens förutsättningar att få ett arbete, förmåga att söka ett arbete och information om eventuella behov och begränsningar. Arbetsförmedlingen ska kunna använda matchningsunderlaget för att matcha deltagaren mot något av Arbetsförmedlingens övriga tjänstebud, arbete eller studier.

Motivering:

Motivering till att godkänna INAB som ett rustande referensuppdrag INAB:s huvudsakliga innehåll, syfte och mål har som huvudfokus att vara rustande.
Leverantören tar fram ett matchningsunderlag vilket inte innebär att de matchar mot arbete. Men de kan rustas mot ett arbete genom "Orientering mot arbete" där de kan hitta ett eller flera yrkesområden som är aktuella för en arbetsprövning och för det fortsatta arbetslivet.
De kan då gå vidare till en arbetsprövning och då öka sin aktivitetsförmåga och identifiera ett eller flera lämpliga yrken att söka eller utbilda sig till. När tjänsten är genomförd har hälsa och friskvårdsaktiviteter bidragit till att deltagaren har en ökad kännedom om hur den fysiska aktiviteter och funktionsförmågan kan anpassas så att deltagen bättre klarar av arbetslivets utmaningar. Deltagaren har också fått verktyg att på egen hand upprätthålla struktur i vardagen och kan därmed kombinera det dagliga livet med ett arbete.

Bemanningsuppdrag (Godkänd) (Matchande)

Om det är ett (1) sammanhållet uppdrag.

Motivering:

I de fall ett rekryteringsföretag har fått ett specifikt uppdrag från en arbetsgivare att ta fram lämpliga personer för anställning kan det godkännas som matchande referensuppdrag. Detta under förutsättning att det finns ett avtal som beskriver att leverantören ska matcha personer mot företaget. Avtalet måste avse en period om minst 6 månader och det måste ha varit minst 25 personer inne samtidigt under en 3 månaders period. Vissa rekryteringsföretag har ofta personerna anställda under en period och kan då uppfylla kraven. I de fall ett rekryteringsföretag anger att de matchat 25 personer mot olika arbetsgivare kan inte det anses som ett referensuppdrag och det är därför inte godkänt.

Arbetsträning (Ej godkänd)

Beskrivning av tjänsten/referensuppdraget

Syftet med arbetsuppgiften är att deltagaren exempelvis ska få möjlighet till en yrkespraktik inom sitt yrke, yrkesorientering för att prova på ett nytt yrke eller för att få en yrkeserfarenhet i Sverige. Handledaren ska efter avslutad arbetsträningsperiod utfärda ett intyg i vilket det framgår vilka erfarenheter och arbetsmoment den arbetssökande utfört under sin arbetsträning. Intyget kan vara ett stöd för den arbetssökande i det fortsatta sökandet efter arbete eller för planering av andra insatser. Arbetsträningen kan även beviljas inför en anställning.

Motivering:

Motivering till att Arbetsträning/Förstärkt arbetsträning inte är godkänt som rustande referensuppdrag.

”I och med att Förstärkt arbetsträning/Arbetsträning inte har som huvudsaklig uppgift att vägleda mot arbete eller utbildning så kan inte insatsen ses som ett godkänt referensuppdrag.

Avsikten är inte att konkurrera med andra tjänster som har som sin huvudsakliga uppgift att vägleda/rusta/matcha mot ett arbete.

Arbetsförmedlingen har i några enstaka fall tidigare godkänt ansökande leverantör som åberopat förstärkt arbetsträning som rustande referensuppdrag. Då dessa (felaktigt av Arbetsförmedlingen) blev godkända kommer myndigheten inte återta dessa ansökningar.”

Förstärkt arbetsträning (Ej godkänd)

Beskrivning av tjänsten/referensuppdraget

Här görs en bedömning av deltagarens generella förmåga att arbeta. Målet är att få en bild av den enskildes förutsättningar för arbete. Mot slutet av insatsen arbetsträning och förstärkt arbetsträning ska man i god tid planera för en övergång till arbete, med eller utan stöd, eller till annan aktivitet/insats inom respektive ramprogram.

Motivering:
Motivering till att Arbetsträning/Förstärkt arbetsträning inte är godkänt som rustande referensuppdrag

"I och med att Förstärkt arbetsträning/Arbetsträning inte ska innehålla vägledning mot arbete eller utbildning så kan inte insatsen ses som ett godkänt referensuppdrag för tjänsten rusta och matcha 2. Om det trots detta innehåller vägledning mot arbete eller utbildning är detta inte i enlighet med gällande kriterier för arbetsträning/förstärkt arbetsträning, och kan i värsta falla ses som otillåten direktupphandling"

Arbetsförmedlingen har i några enstaka fall tidigare godkänt ansökande leverantör som åberopat förstärkt arbetsträning som rustande referensuppdrag. Då dessa (felaktigt av Arbetsförmedlingen) blev godkända kommer myndigheten inte återta dessa ansökningar.”

Arbetsförmedlingen behöver ofta begära in kompletteringar, framför allt gällande:

  • Tjänstedeklarationen som är kopplad till adressen. Exempelvis att leverantören missat att ange öppettider.
  • Leverantören har ej beskrivit hur det rustande referensuppdraget innehållit vägledning mot arbete eller utbildning (vilket är ett krav).
  • Leverantören anger samma uppdrag för både rustande och matchande referensuppdrag (Ett (1) referensuppdrag kan endast presenteras en gång).
  • Leverantören styrker ej att uppdraget haft minst 25 deltagare samtidigt i vardera referensuppdrag under minst tre (3) månader.
  • Adress inskickad i Webbstöd innan hyresavtal har skickats in för godkännande.
  • Leverantören har fel kontorsadress för leveransområdet som ansökan gäller.