Uppdatering av befintligt avtal för rusta och matcha

Publicerad: 2022-09-27

Vi utvecklar nu rusta och matcha genom att uppdatera tjänsten utifrån regeringens uppdrag och våra egna erfarenheter. Uppdateringen innebär att nuvarande leverantörer behöver acceptera de nya villkoren i det nya förfrågningsunderlaget för rusta och matcha. Förfrågningsunderlaget publiceras i november 2022, och de nya villkoren träder i kraft
februari 2023.

Varför utvecklar vi rusta och matcha?

Syftet med den vidareutveckling av rusta och matcha som nu pågår är att göra tjänsten mer effektiv och ändamålsenlig genom att möta de krav som kommit från regeringen. Fokus är att utveckla: stödet till arbetssökande, ersättningsmodellen och likvärdigt utbud av tjänsten i hela landet.

- Den förändring vi nu gör ryms inom ramen för ett uppdaterat avtal och vi behöver därför inte genomföra en ny upphandling. Det är till stor fördel för alla parter då vi kan jobba på med befintlig tjänst och lägg allt fokus på att förbättra och effektivisera den så att vi kan hjälpa ännu fler arbetssökande att komma ut i arbete eller studier, säger Martin Kruse, verksamhetsområdeschef, Förvaltningsavdelningen.

Omfattande arbete med analys av erfarenheter

Arbetsförmedlingen har jobbat intensivt under året med att analysera och utvärdera rusta och matcha för att identifiera förbättringsområden inför den vidareutvecklade matchningstjänsten.

- Vi har också tagit in leverantörernas synpunkter genom bland annat leverantörsforum, tjänstedialoger och en så kallad ”request for information”, säger Petter Carolusson, enhetschef, Affärsområde arbetsmarknadstjänster.

Vad innebär det för leverantörerna?

Uppdateringen innebär att nuvarande leverantörer behöver acceptera de nya villkoren. De leverantörer som inte accepterar det uppdaterade förfrågningsunderlaget har tre månader på sig att säga upp avtalet. Nya leverantörer prövas mot det uppdaterade förfrågningsunderlagets krav.

Rusta och matcha upphandlas genom Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Vi kommer bjuda in till en dialog om förändringarna där det finns möjlighet att ställa frågor.

Bakgrund

Arbetsförmedlingen har sedan januari 2019 genom regleringsbrev och tillägg till regleringsbrev fått i uppdrag av regeringen att utveckla och vidareutveckla matchningstjänster. Tjänsten rusta och matcha startade i mindre skala i början av 2020 och infördes sedan under 2021 i hela landet som en del av det successiva genomförandet av reformeringen. I regleringsbrevet inför 2022 framgick att Arbetsförmedlingens ska fortsätta införa utvecklad matchningstjänst och den ska vara på plats i samband med att de nya regelförändringarna träder i kraft.