När ditt avtal som leverantör sägs upp

Publicerad: 2022-08-16

Både du som leverantör och Arbetsförmedlingen kan säga upp ett avtal. Vi har sammanställt orsaker som kan ligga till grund för att ett avtal avslutas.

Ditt avtal som leverantör av rusta och matcha hos Arbetsförmedlingen gäller från och med varje avtals undertecknande och tills vidare. I vissa särskilda fall kan avtal sägas upp eller hävas. Hävning kan till exempel ske om det förekommer avvikelser från avtalsvillkoren.

Vid uppsägning av avtal gäller en ömsesidig uppsägningstid på tre månader. Uppsägningstiden gäller både vid uppsägning av hela avtalet (samtliga leveransadresser inom ett och samma leveransområde) och vid uppsägning av del av avtalet (när det finns leveransadresser kvar inom leveransområdet).

När du som leverantör säger upp avtalet ska uppsägningen ske skriftligen och mejlas till avtalsforvaltning@arbetsformedlingen.se. Uppsägningen ska vara undertecknad av behörig(a) firmatecknare och organisationsnummer samt vilken eller vilka leveransadresser som avses ska framgå.

Arbetsförmedlingen bekräftar uppsägningen skriftligen. Uppsägningstiden ska, om inte annat framgår av uppsägningsmeddelandet, räknas från och med den dag som uppsägningen inkom till Arbetsförmedlingen.

I de fall Arbetsförmedlingen säger upp avtalet sker det skriftligen till behörig firmatecknare. Uppsägningen skickas till den administrativa adress som leverantören registrerat hos Bolagsverket. Uppsägningen anses ha kommit mottagaren tillhanda två (2) arbetsdagar efter avsändandet.

Uppsägningstiden räknas från och med datum för avsändandet plus två (2) arbetsdagar, om inget annat anges i meddelandet om uppsägning.
Vid brister i leverans, det vill säga när det förekommer avvikelser från avtalsvillkoren, meddelas du som leverantör skriftligen senast 90 kalenderdagar efter att Arbetsförmedlingen fått kännedom om bristen. Arbetsförmedlingen kan vidta avtalsrättsliga åtgärder och tillämpa sanktioner (se avsnitt 15 i Allmänna villkor under relaterad information längst ner på sidan.)

Om du som leverantör gjort dig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott har Arbetsförmedlingen rätt att omedelbart häva avtalet. Väsentligt avtalsbrott förekommer om du som leverantör till exempel gör dig skyldig till väsentliga brister i dina förpliktelser och inte åtgärdar bristerna skriftligen inom angiven tid (se avsnitt 15.7 Hävning i Allmänna villkor under relaterad information).

För fullständig information se Allmänna villkor eller TendSign under relaterad information.

Relaterad information

Allmänna villkor

TendSign