Arbetsförmedlingen lämnar återrapport om vidareutvecklade matchningstjänster

Publicerad: 2022-03-11

Arbetsförmedlingen har lämnat en första återrapport om vidareutvecklade matchningstjänster till regeringen. Den har tagits fram på uppdrag av regeringen som ett led i arbetet med reformeringen av myndigheten.

I oktober 2021 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag av regeringen att analysera och redovisa vissa förutsättningar för utformningen av vidareutvecklade matchningstjänster. Syftet är att vidareutveckla den nuvarande matchningstjänsten rusta och matcha, som infördes i hela landet under förra året. Nu har Arbetsförmedlingen lämnat sin första återrapport i uppdraget.

– En vidareutveckling handlar inte om att skapa en helt ny tjänst utan om att bygga vidare på nuvarande modell för tjänsten och göra förbättringar utifrån nya kunskaper och lärdomar. I återrapporten redovisar vi det vi lärt oss hittills och drar också vissa slutsatser inför det fortsatta arbetet, säger Martin Kruse, tillförordnad förvaltningsdirektör på Arbetsförmedlingen.

I korthet

I rapporten anger Arbetsförmedlingen några övergripande utgångspunkter för en vidareutvecklad matchningstjänst.

  • Rusta och matcha är fortfarande relativt ny. Även om vi lärt oss mycket så har den varit igång för kort tid för att vi ska kunna göra djupare analyser på alla områden. Därför är det viktigt att vi utformar den vidareutvecklade matchningstjänsten så att vi även fortsättningsvis vid behov kan anpassa den utifrån nya och kommande lärdomar.
  • Liksom nu bör matchningstjänsten bygga på ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Det möjliggör valfrihet för den enskilde och bidrar till kvalitet bland leverantörerna. Valfrihetssystem ger också bättre möjlighet till successiva anpassningar av tjänsten.
  • En enkel och tydlig tjänsteutformning ökar förutsägbarheten för leverantörer och arbetssökande vilket gynnar resultat och möjliggör effektiva arbetssätt och systemstöd.
  • För att incitamenten i matchningstjänsten ska fungera behövs inom tjänsten tydliga skillnader i ersättningsnivåer till leverantörerna. Dessa ersättningsnivåer bygger på den arbetssökandes avstånd till arbetsmarknaden.
  • För att öka förutsättningarna för att få leverantörer i hela landet behöver vi se över de geografiska leveransområdenas storlek.