Uppdrag att vidareutveckla matchningstjänst

Publicerad: 2022-02-08

I Regleringsbrevet 2021 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att öka användningen av utvecklade matchningstjänster. Rusta och matcha har därför under 2021 införts i hela landet och nu fortsätter Arbetsförmedlingen att vidareutveckla matchningstjänsten.

I juli 2019 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag av Regeringen att ta fram utvecklade matchningstjänster i delar av landet, i syfte att dra lärdomar inför reformeringen. Matchningstjänsten rusta och matcha startade i mindre skala som ESF-projekt i 32 kommuner i mars 2020. I Regleringsbrevet 2021 fick Arbetsförmedlingen sedan i uppdrag att öka användningen av utvecklade matchningstjänster. Rusta och matcha infördes därför i hela landet under 2021, i tre etapper.

Utveckla matchningstjänster vidare blir nästa steg

Arbetsförmedlingen ska nu fortsätta att vidareutveckla matchningstjänsten, och målet är att en vidareutvecklad tjänst ska införas i samband med att ett nytt regelverk för arbetsmarknadspolitiken träder i kraft. Utgångspunkten är att vidareutveckla enligt logiken i rusta och matcha för att möta de delar som regleringsbrevet slår fast.

– Vi tar avstamp i rusta och matcha i arbetet med den vidareutvecklade tjänsten. Rusta och matcha har utformats i enlighet med reformeringen och följer dess logik. Vissa delar kommer dock att justeras för att vi ska kunna leverera på det uppdrag vi fått i successiva regleringsbrev, och som tillägg till regleringsbrev. Det innebär att vissa delar, som till exempel ersättningsmodellen, sannolikt uppdateras, säger Martin Kruse, tillförordnad förvaltningsdirektör.

Ersättningsmodellen och tjänstekonstruktionen kommer utvärderas och utvecklas i syfte att bidra till förbättrade resultat och mer varaktiga utfall. Det ska även bidra till större kostnadseffektivitet i tjänsterna, som till exempel genom lägre genomsnittliga kostnader för vissa deltagare. Planen är också att se över hur tjänsterna kan tillhandahållas på ett effektivt sätt i hela landet, inklusive i mer glest befolkade delar av leveransområden.

Ännu inget namn

Något namn finns ännu inte på den vidareutvecklade tjänsten.

– Det är i dagsläget oklart om vidareutvecklingen innebär att tjänsten även fortsättningsvis kommer att heta rusta och matcha eller om den kommer få ett nytt namn. Detta återstår att se, säger Martin.

Vidareutvecklad tjänst införs i samband med det nya regelverket

Arbetet med att ta fram den vidareutvecklade matchningstjänsten har påbörjats och mer detaljer kring tjänstens utformning kommer snart att kunna presenteras.

– Den vidareutvecklade matchningstjänsten kommer att börja användas i samband med att det nya regelverket träder i kraft. Målet är att Arbetsförmedlingen då ska ha en vidareutvecklad matchningstjänst i drift som möter de mål som regeringen ställt upp, avslutar Martin.

Information kommer löpande kring arbetet med utvecklingen av tjänsten. Bland andra kommer leverantörsbranschen att involveras i arbetet framåt.


Rusta och matcha medfinansieras av Europeiska unionen