Betyg ska underlätta valet av leverantör

Publicerad: 2022-01-31

Nu lanseras en modell där leverantörer av tjänsten rusta och matcha betygssätts efter hur väl de lyckas med uppdraget att stötta deltagarna. Inledningsvis visas betyg endast för leverantörer som var ”först ut” med rusta och matcha, och endast för de leverantörer som har flera deltagare.

Arbetsförmedlingen har tagit fram en betygsmodell för att ge deltagarna i rusta och matcha möjlighet att göra ett välgrundat val av leverantör. Betygen ger en bild av hur väl leverantörerna lyckats med att stötta deltagare till arbete eller studier. En värdering av leverantörers prestation görs som bygger på en bedömning av deltagarnas avstånd till arbetsmarknaden, och om dessa deltagare har fått ett arbete/gått till utbildning.

Alla leverantörer kom inte med samtidigt i tjänsten. En stegvis övergång har skett i landet från tjänsten stöd och matchning till tjänsten rusta och matcha. Det påverkar när i tiden leverantörerna kommer med i betygssystemet.

Två kriterier krävs för att få betyg

  • En viss tid i tjänsten
    Tiden i tjänsten är av betydelse för när leverantören kommer att börja få sina betyg publicerade. När betyg börjar visas för en leverantör beror alltså på när i tiden leverantören började leverera rusta och matcha.
  • Ett visst antal deltagare
    Leverantörerna måste ha haft ett visst antal deltagare under perioden som betygssättningen avser för att säkerställa beräkningarnas tillförlitlighet.

I januari och mars publiceras betyg för leveransområden som var ”först ut” med tjänsten; Umeå, Västerås, Trollhättan, Blekinge, Lidköping och Oskarshamn. Leverantörerna ska ha haft minst 18 deltagare i spannet mellan fyra och 20 månader före det månadsskifte som närmast föregår betygets publicering, och varit verksam minst 12 månader.

Betygen kommer att uppdateras varannan månad.

Rusta och matcha medfinansieras av Europeiska socialfonden