Nytt betygssystem ska underlätta valet av leverantör

Publicerad: 2022-01-20

Snart lanseras en modell där leverantörer av rusta och matcha betygssätts efter hur väl de lyckas med uppdraget att stötta deltagarna att övergå i arbete eller studier. Målet med betygen är att underlätta valet av leverantör för de arbetssökande.

Arbetsförmedlingens tjänst rusta och matcha är en matchningstjänst där deltagarna själva väljer vilken leverantör de vill ha enligt LOV (Lagen om valfrihet).

För att ge deltagarna i rusta och matcha möjlighet att göra ett välgrundat val av leverantör, har Arbetsförmedlingen tagit fram ett betygsmodell för tjänsten, modellen bygger på den ratingmodell som tidigare använts i stöd och matchning. Betygen ger en bild av hur väl leverantörerna lyckats med att stötta deltagare till arbete eller studier med hänsyn taget till deltagares avstånd till arbetsmarknaden.

- Leverantörer ska inte bara betygssättas utifrån hur många deltagare de lyckats få ut i arbete och studier. Här vägs även deltagarnas förutsättningar in, alltså vilka chanser de har att kunna få ett arbete eller komma vidare till studier, berättar Eleni Savvidou, analytiker på analysavdelningen.

Leverantörers resultat jämförs med varandra

För att kunna jämföra leverantörers resultat görs, precis som i tidigare modell, en värdering av leverantörers prestation. Värdet bygger på en bedömning av deltagarnas avstånd till arbetsmarknaden, och om dessa deltagare har fått ett arbete/gått till utbildning.

Värdet räknas om till ett betyg där leverantörerna kan få 1–4 stjärnor. En leverantörs slutliga betyg bygger på leverantörens värde i relation till andra leverantörers värden. För att säkerställa beräkningarnas tillförlitlighet måste leverantörerna haft minst ett visst antal deltagare under perioden som betygssättningen avser.

Nyheter i modellen

Det betygsystem (ratingmodell) som tidigare användes för leverantörer i tjänsten stöd och matchning har legat till grund för utvecklingsarbetet med den nya modellen. Modellen har anpassats till tjänsten rusta och matcha och utvecklats på en rad punkter. Ett syfte har varit att ta hänsyn till önskemål från leverantörer att betyget bättre ska reflektera deras verksamhet i närtid. Detta var även något som Riksrevisionen framförde i sin granskning av Stöd och matchning.

- De här är en vidareutveckling av betygsmodellen för stöd och matchning som många av leverantörerna redan är välbekanta med. Leverantörerna har efterfrågat ett sätt att mäta resultaten närmare i tid. Om de till exempel har förbättrat sitt arbetssätt vill de ju självklart att det ska synas så snart som möjligt i resultatet. Detta har vi lyssnat in och tagit hänsyn i den nya modellen, säger Eleni Savvidou.

Publicering varannan månad från januari 2022

Betygen kommer att publiceras i slutet av januari 2022, och därefter uppdateras varannan månad.

Sedan rusta och matcha introducerades under våren 2020 så har det skett en stegvis övergång i landet från tjänsten stöd och matchning till tjänsten rusta och matcha. Övergången har pågått under hela 2021 och kommer att påverka leverantörernas möjligheter att få ett betyg.

 

Rusta och matcha medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden