Fortsatt särskild hantering av klagomålsärenden gällande sent inkommen handling: avvikelserapport

Publicerad: 2021-09-30

Sedan i juni har Arbetsförmedlingen haft en tillfällig rutin för klagomålsärenden gällande sent inkommen avvikelserapport. Rutinen fortsätter att gäller, men vissa ändringar görs i rutinen från och med 1 oktober.

Antalet klagomålsärenden gällande sent inkommen avvikelserapport ökade kraftigt innan sommaren. Av den anledningen skapades en tillfällig rutin för hantering av dessa i juni i år. Ordinarie klagomålsprocess är utformad för klagomålsärenden där kommunikation är nödvändig för att klargöra vad som inträffat och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av det inträffade. Klagomålsärenden gällande sent inkommen avvikelserapport är däremot till sitt innehåll mer likartade, och Arbetsförmedlingen bedömer att det inte finns skäl att begära in åtgärdsplan för varje enskilt ärende.

Justering i tillfälliga rutinen

Även om antalet klagomål har minskat sedan sommaren bedömer Arbetsförmedlingen att det fortfarande behövs undantag från ordinarie klagomålshantering.

Från och med 1 oktober görs dock vissa justeringar i den tillfälliga rutinen för att den ska blir mer ändamålsenlig och ge Arbetsförmedlingen ännu bättre förutsättningar att hantera dessa ärenden på ett resurseffektivt sätt.

Detta gäller för dig som leverantör

Du som leverantör får vid varje enskilt klagomålsärende ett brev via mejl som informerar om att ett klagomålsärende gällande sent inkommen handling: avvikelserapport har kommit in till Arbetsförmedlingen.

Brevet innehåller ett förtydligande om vilket ärende det gäller samt en hänvisning till gällande riktlinjer för avvikelserapportering. Du som leverantör ska inte besvara brevet och behöver inte heller lämna en förklaring till det inträffade.

Arbetsförmedlingen avser att följa upp klagomål gällande sent inkommen avvikelserapport ur ett nationellt perspektiv. Ett genomsnittligt mått som bättre beaktar antalet deltagare kommer användas för att bedöma vilka leverantörer som ombeds inkomma med åtgärdsplan.

Det övergripande syftet med insatsen är att säkerställa att

  • leverantörer känner till kraven för avvikelserapportering
  • leverantörer avvikelserapporterar i enlighet med krav i avtal
  • utredning av denna typ av ärenden genomförs på ett resurseffektivt sätt.